Situacions problemàtiques i intervenció professional: Elements per a la crítica al pensament quotidià

Aquest treball exposa un conjunt de reflexions sobre les situacions problemàtiques que constitueixen el fonament de processos d’intervenció de professionals del Treball Social. En aquest punt, les característiques que adquireix la categoria situació prenen rellevància per aproximar-nos tant als aspectes objectius i subjectius dels processos socials com als seus determinants estructurals i expressions conjunturals. Finalment, s’aprofundeixen les discussions sobre el pensament quotidià i les implicacions de la tensió objectivitat/subjectivitat en els processos d’intervenció professional.

Català

L’Estat com a garant de drets i reproductor de desigualtats. Reflexions sobre el Pla Nacional d’Inclusió Previsional per a Adults Grans (Argentina, 2005)

Aquest article aporta elements per a la reflexió entorn de les polítiques estatals en la seva doble mirada, com a possibilitadores de drets de ciutadania i alhora com a reproductora de desigualtats socials, prenent com a referència i tensió empírica per pensar aquestes accions estatals el Pla Nacional d’Inclusió Previsional per a Adults Grans (2005), implementat a l’Argentina.

Català

Cura, vida independent i diversitat funcional: Anàlisis teòric i vinculacions pràctiques

En aquest treball explorem la conexió teòrica entre els estudis del care i les propostes del model social de la discapacitat. Busquem visibilitzar el coneixement científic produït des del mateix col·lectiu de persones amb diversitat funcional per incorporar-lo en els diferents enfocaments de la cura. El nostre objectiu últim pretén desenvolupar un model de cura segons les necessitats del moviment de vida independent en la diversitat funcional.

Català

La intervenció social amb famílies en situació de cronicitat en els serveis bàsics d’atenció social

Les famílies en situació de cronicitat i dependència dels serveis socials són un dels perfils que molt sovint tractem els i les professionals dels equips de serveis bàsics d’atenció social. El risc de dependència d’aquestes famílies sovint ve donat, d’una banda, per la seva progressiva delegació de funcions bàsiques en estructures institucionals i professionals, i de l’altra, pel desconeixement o la dificultat per part de les professionals de trobar els models i mètodes més adequats per a la intervenció.

Català

La variabilitat en la presa de decisions entre professionals de protecció infantil: el rol que juguen les seves característiques personals

La variabilitat en la presa de decisions en protecció infantil està rebent cada vegada més atenció en el treball social. Aquest article presenta les troballes d’un estudi quantitatiu que s’ha dut a terme amb professionals de protecció infantil en la comunitat autònoma del País Basc. L’objectiu és analitzar la variabilitat en la presa de decisions en protecció infantil en funció de les característiques personals dels professionals que intervenen en aquests casos.

Català

Del diagnòstic social a l’avaluació sociofamiliar en el treball social forense

La mirada professional del treball social sobre la realitat que es dona als jutjats i tribunals ajuda els jutges i scals a entendre aquesta complexitat. Però els juristes demanen que els informes sociofamiliars s’acompanyin d’un diagnòstic sobre aquesta realitat. Un diagnòstic que expliqui les variables que acompanyen les situacions i proposin les solu- cions a aquestes situacions de crisis. Paral·lelament, a Espanya la professió defensa que el diagnòstic social és la reserva d’activitat professional.

Català

Sobre els prolegòmens de la professionalització dels treballadors socials

En aquest breu article miro d’explicar succintament el context, el signi cat i la identitat del moviment fabià a través dels Webb, Sydney i Beatrice, la seva originalitat respecte a la resta dels moviments d’esquerres i la seva relació amb els moviments de caritat i reforma social, una qüestió d’especial interès per al treball social.

Català

Recuperació de l’Arxiu de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona

Aquest article es planteja contribuir a la tasca divulgativa del pro- jecte de recuperació i conservació de l’Arxiu històric de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. L’Arxiu conserva documentació prèvia a l’any de la constitució o cial de l’Escola (1953). L’article s’estructura en dues parts.

Català

Reflexions sobre les oportunitats i dificultats de la fundamentació teòrica i metodològica en el Treball Social

Aquest article té com a objecte vincular les raons de l’escassa fo- namentació teòrica i metodològica del treball social amb la tesi de la (des) professionalització. S’hi fa una anàlisi del malestar sentit pels treballadors socials en el seu quefer professional, que afecta la seva identitat i el seu reconeixement social. En la primera part de l’article es presenta un marc conceptual sobre el sistema de professions, la tesi de la desprofessiona- lització i els riscos que afecten el treball social a Espanya.

Català

Pàgines