La variabilitat en la presa de decisions entre professionals de protecció infantil: el rol que juguen les seves característiques personals

Amaia
Mosteiro Pascual
Inicials: 
A.
ORCID: 
0000-0002-5908-8997
Emma
Sobremonte de Mendicuti
Inicials: 
E.
ORCID: 
0000-0002-0958-2719
Arantxa
Rodriguez-Berrio
Inicials: 
A.
ORCID: 
0000-0001-9651-0272
  DOI: 10.32061/ RTS2019.215.02
Resum

La variabilitat en la presa de decisions en protecció infantil està rebent cada vegada més atenció en el treball social. Aquest article presenta les troballes d’un estudi quantitatiu que s’ha dut a terme amb professionals de protecció infantil en la comunitat autònoma del País Basc. L’objectiu és analitzar la variabilitat en la presa de decisions en protecció infantil en funció de les característiques personals dels professionals que intervenen en aquests casos. L’estudi ha explorat a través de la metodologia de vinyetes si la decisió de separar la persona menor d’edat de la seva família –o de preservar la relació– està relacionada amb variables sociodemogrà ques i vivencials i amb la titulació i experiència professional. Partint de la hi- pòtesi de l’existència de variabilitat entre professionals a l’hora de decidir si implementar una mesura de preservació familiar o una de separació, aquest estudi ha trobat diferències signi catives en la decisió en funció de l’experiència professional, de l’edat i del fet de ser pare o mare. En altres variables, els resultats suggereixen la importància d’altres factors com el context organitzatiu des d’on s’intervé.

PDF icon Download article (176.27 KB)
Paraules clau:
Presa de decisions, treball social, variabilitat, protecció infantil, característiques personals.
Per a citar: Mosteiro Pascual, A., Sobremonte de Mendicuti, E., Rodriguez-Berrio, A. (2019). La variabilitat en la presa de decisions entre professionals de protecció infantil: el rol que juguen les seves característiques personals. Revista de Treball Social, 215, 32-52. doi:10.32061/ RTS2019.215.02.
Referències bibliogràfiques:

Arruabarrena, I., y De Paúl, J. (2011). Valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección infantil por los profesionales de protec- ción infantil. Psicothema, 23(4), 642-647.

Ashton, V. (2004). The effect of personal characteristics on reporting child maltreatment. Child Abuse and Neglect, 28(9), 985-997. doi:10.1016/j.chiabu.2004.03.012

Banks, S. (1997). Ética y valores en el trabajo social. Barcelona, Espanya: Paidós.

Baumann, D., Dalgleish, L., Fluke, J., y Kern, H. (2011). The decisi- on-making ecology. Washington, DC, USA: American Humane Association.

Benbenishty, R., Davidson-Arad, B., López, M., Devaney, J., Spratt, T., Koopmans, C., y Hayes, D. (2015). Decision making in child protec- tion: An international comparative study on maltreatment substan- tiation, risk assessment and intervention recommendations, and the role of professional’s child welfare attitudes. Child Abuse and Neglect, 49, 63-75. DOI:10.1016/j.chiabu.2015.03.015.

Benbenishty, R., y Davidson-Arad, B. (2012). A controlled study of placement and reuni cation decision in Israel. Presentat a EUSARF. Glasgow, RU.

Benbenishty, R., Osmo, J., y Gold, N. (2003). Rationales provided for risk assessment recommended: A comparison between Canadian and Is- raeli professionals. The British Journal of Social Work, 33(2), 137-155.

Britner, P., y Mossler, D. (2002). Professionals’ decision-making about out-of-home placements following instances of child abuse. Child Abuse and Neglect, 26(4), 317-332.

Burnett, B. (1993). The psychological abuse of latency age children: a survey. Child Abuse and Neglect, 17(4), 441-454.

Calder, M. (2008). Professional Dangerousness: causes and contempo- rary features. En M. Calder (Ed.), Contemporary risk assessment
in safeguarding children (p. 61-96). Lyme Regis, RU: Russell House Publishing.

Cash, S. (2001). Risk assessment in child welfare: the art and science. Children and Youth Services Review, 23(11), 811-830. DOI:10.1016/S0190-7409(01)00162-1

Davidson-Arad, B., y Benbenishty, R. (2016). Child Welfare Attitudes, Risk Assessments and Intervention Recommendations: The Role of Professional Expertise. The British Journal of Social Work, 46(1), 186- 203. DOI:10.1093/bjsw/bcu110

Davidson-Arad, B., y Benbenishty, R. (2010). Contribution of child pro- tection workers ́attitudes to their risk assessments and intervention recommendations: a study in Israel. Health and Social Care, 18(1), 1-9. DOI:10.1111/j.1365-2524.2009.00868

Davidson-Arad, B., y Benbenishty, R. (2008). The role of workers’ attitu- des and parent and child wishes in child protection workers’ asses- sments and recommendation regarding removal and reuni cation. Children and Youth Services Review, 30(1), 107-121. DOI:10.1016/j.childyouth.2007.07.003

Davidson-Arad, B., Englechin-Segal, D., Wozner, Y., y Gabriel, R. (2003). Why social workers do not implement decisions to remove children at risk from home. Child Abuse and Neglect, 27(6), 687-697. DOI:10.1016/S0145-2134(03)00106-6

Deisz, R., Doueck, H., George, N., y Levine, M. (1996). Reasonable cause: a qualitative study of mandated reporting. Child Abuse and Neglect, 20(4), 275-287. DOI:10.1016/0145-2134(96)00009-9

Devaney, J., Hayes, D., y Spratt, T. (2017. The In uences of Training and Experience in Removal and Reuni cation Decisions Involving Chil- dren at Risk ofMaltreatment: Detecting a ‘Beginner Dip’. The British Journal of Social Work, 47(8), 2364-2383. DOI:10.1093/bjsw/bcw175

Drury-Hudson, J. (1999). Decision making in child protection: the use
of theorethical, empirical and procedural kwnoledge by novices and experts and implications for dielwork placements. The British Journal of Social Work, 29(1), 147-69.

Dukes, R., y Kean, R. (1989). An experimental study of gender and situa- tion in the perception and reportage of child abuse. Child Abuse and Neglect, 13(3), 352-360.

Ericsson, K., y Chamess, N. (1994). Expert performance: its structure and acquisition. American Psychologist, 49(8), 725-747. DOI:10.1037/0003-066X.49.8.725

Fernandes do Santos, A. I. (2017). Decision-making processes in child abuse situations. (Tesi doctoral, Universitat do Minho, Braga. Portugal.) Recuperat de https://repositorium.sdum.uminho.pt/bits- tream/1822/48618/1/Ana%20Isabel%20Fernandes%20dos%20Santos. pdf.

Garrido, M., y Grimaldi, V. (2012). Evaluación del riesgo psicosocial en familias usuarias del Sistema Público de Servicios Sociales de Anda- lucía. Sevilla, Espanya: Junta d’Andalusia, Conselleria de Salut i Ben- estar Social, Agència de Serveis Socials i Dependència d’Andalusia.

Gold, N., Benbenishty, R., y Osmo, J. (2001). A comparative study of risk assessment and recommended interventions in Canada and Israel. Child Abuse and Neglect, 25(5), 607-622. DOI:10.1016/S0145-2134(01)00228-9

Helm, D., y Roesch-Marsh, A. (2017). The Ecology of Judgement: A Mo- del for Understanding and Improving Social Work Judgements. The British Journal of Social Work, 47(5), 1361-1376.

Jent, J., Eaton, C., Knickerbocker, L., Lambert, W., Merrick, M., y Dan- des, S. (2011). Multidisciplinary child protection decision making about physical abuse: determining substantiation thresholds and biases. Children and Youth Services Review, 33(9), 1673-1682. DOI:10.1016/j.childyouth.2011.04.029

Keddell, E. (2014). Current debates on variability in Child Welfare decisi- on-making: a selected literature review. Social Sciences, 3(4), 916- 940. DOI:10.3390/socsci3040916

Keddell, E., y Hyslop, I. (2018). Role type, risk perceptions and judge- ments in child welfare: A mixed methods vignette study. Children and Youth Services Review, 87, 130-139. DOI:10.1016/j.childyouth.2018.02.017

Kemshall, H., Wilkinson, B., y Baker, K. (2013). Working with risk. Cam- bridge, RU: Polity Press.

Klein, G. (1999). The sources of power. How people make decisions. Cambridge, RU: MIT Press.

Lwin, K., Fluke, J., Trocméc, N., Fallona, B., y Mishna, F. (2018). Ongoing child welfare services: Understanding the relationship of worker and organizational characteristics to service provision. Child Abuse and Neglect, 80, 324-334. DOI:10.1016/j.chiabu.2018.04.001

Mandel, D., Lehman, D., y Yuille, J. (1995). Reasoning about removal of a child from home: a comparison of policy of cers and social workers. Journal of Aplied Social Psychology, 25(10), 906-921. DOI:10.1111/j.1559-1816.1995.tb02652.x

Molina, A. (2012). Toma de decisiones profesionales en el Sistema de Pro- tección Infantil. Observatori de la Infància d’Andalusia, Conselleria de Salut i Benestar. Recuperat de: http://www.observatoriodelain- fancia.es/oia/esp/documentos_ cha.aspx?id=3586

Mosteriro, A., Beloqui, U., Sobremonte, E., y Rodriguez, A. (2018). Dimensions for argument and variability in child protection decision-making. Journal of Social Work Practice, 32(2),169-187. DOI:10.1080/02650533.2018.1439459

Mosteiro, A. (2015). La toma de decisiones en protección infantil. El caso de la comunidad autónoma del País Vasco. (Tesi doctoral, Universitat de Deusto, Bilbao.)

Parada, H., Barnoff, L., y Coleman, B. (2007). Negotiating “professional agency”: social work and decision-making within the Ontario Child Welfare System. Journal of Sociology and Social Welfare, 34(4), 35-56

Pecnik, N., y Brunnberg, E. (2005). Professionals’ characteristics, victim’s gender, and case assessments as predictors of professional judgments in child protection. Review of Psychology, 12(2), 133-146.

Portwood, S. (1998). The impact of individuals’ characteristics and ex- periences on their de nitions of child maltreatment. Child Abuse and Neglect, 22(5), 437-452. DOI:10.1016/S0145-2134(98)00008-8

Regehr, C., LeBlanc, V., Shlonsky, A., y Bogo, M. (2010). The in uence of clinicians’ previous trauma exposure on their assessment of child abuse risk. The Journal of Nervous and Mental Disease, 198(9), 614- 618. DOI:10.1097/NMD.0b013e3181ef349e

Roscoe, B. (1990). De ning child maltreatment: ratings of parental beha- viors. Adolescence, 25(99), 517-528.

Rossi, P., Schuerman, J., y Budde, S. (1999). Understanding decisions about child maltreatment. Evaluation Review, 23(6), 579-598. DOI:10.1177/0193841X9902300601

Ryan, J., Garnier, P., Zyphur, M., y Zhai, F. (2006). Investigating the effects of caseworkers characteristics in child welfare. Children and Youth Services Review, 28(9), 993-1006. DOI:10.1016/j.childyouth.2005.10.013

Schuerman, J., Rossi, P., y Budde, S. (1999). Decision on placement and family preservation. Agreement and targeting. Evaluation Review, 25(6), 599-618. DOI:10.1177/0193841X9902300602

Sieracki, J. (2010). In whose best interest? Using an experimental vignet- te to assess factors in uencing placement decisions in child welfare. Chicago, EUA: Loyola University Chicago. Recuperat de http://ecom- mons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1230ycontext=luc_diss

Snyder, J., y Newberger, E. (1986). Consensus and differences among hospitals professionals in evaluating child maltreatment. Violence and Victims, 1(2), 125-139.

Spratt, T., Devaney, J., y Hayes, D. (2015). In and out of home care decisions: The in uence of con rmation bias in developing decision