Avís legal

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) és propietari dels noms de domini i pàgines web a les quals s’accedeix des dels dominis www.tscat.cat i www.revistarts.com.

El TSCAT us informa que és una corporació professional de dret públic, amb domicili a carrer de Llança 39, 08015 Barcelona, i que els seus Estatuts estan inscrits en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya, els quals van ser aprovats per la Resolució del Departament de Justícia de 22 d’agost de 2011 (DOGC 5/9/2011) i per la Resolució del Departament de Justícia de 7 de febrer de 2019 (DOGC 18/2/2019).

1. CONDICIONS D’USUARI I ACCEPTACIÓ

La navegació i utilització del portal www.revistarts.com i dels seus serveis atribueixen al visitant la condició d’usuari del mateix portal i impliquen l’acceptació com a usuari, sense cap mena de reserva, de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís, motiu pel qual l’usuari haurà de llegir-lo quan vulgui navegar o utilitzar el portal.

El portal www.revistarts.com dona accés electrònic als números de la Revista de Treball Social editada pel TSCAT i permet, en les condicions i termes que es determinen de manera particular en els apartats corresponents, l’accés a la plataforma per a la presentació, la seva revisió i l’aprovació d’articles i altres comunicacions per publicar, si escau, a la Revista de Treball Social.

El TSCAT podrà, en qualsevol moment i sense avís previ, modificar aquestes condicions generals i les particulars en el seu cas, mitjançant la publicació en el portal, per tal que siguin conegudes pels usuaris quan hi accedeixin.

2. CONDICIONS GENERALES D’ÚS DEL PORTAL

L’accés al portal i els seus serveis són lliures i gratuïts, sense perjudici dels subministrats pel TSCAT o tercers a través del portal, que estan subjectes al compliment d’un formulari previ i al pagament corresponent en la forma que s’especifiqui en les condicions particulars.

El TSCAT es reserva el dret d’establir un preu pels serveis que ara presta de manera gratuïta, avisant prèviament els usuaris mitjançant la publicació al portal de les noves condicions amb, almenys, set dies naturals d’antelació.

El TSCAT és aliè a les ofertes o serveis de tercers accessibles a través del portal www.revistarts.com, limitant-se a posar a disposició dels usuaris enllaços que faciliten l’accés als llocs web d’aquests tercers, i no respon per la informació que continguin ni de les contractacions que es puguin realitzar per part de l’usuari.

3. REGISTRE D’USUARIS I ÚS DE COOKIES

Determinats serveis, gratuïts o no, requereixen la identificació prèvia de l’usuari, qui garanteix la veracitat i actualitat de totes les dades que comuniqui al TSCAT a l’hora d’emplenar els formularis necessaris per utilitzar aquests serveis, i, en qualsevol cas, serà el responsable únic de mantenir-los actualitzats permanentment i de les manifestacions falses o inexactes que hi faci, així com dels perjudicis que pugui causar al TSCAT o tercers per la informació que faciliti. Les condicions particulars per ¡registrar-se es detallen a la secció de registre del web i s’entén que totes formen part d’aquest avís.

Els menors d’edat que pretenguin utilitzar els serveis d’aquest portal necessiten obtenir prèviament l’autorització dels seus pares o tutors, els quals tindran la consideració de responsables dels actes duts a terme pels menors sota la seva potestat.

Per navegar per aquest lloc web és necessari l’ús de cookies en el cas d’usuaris registrats. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de millorar la usabilitat i recordar que l’usuari ja s’ha validat al portal, evitant així que hagi de tornar a introduir les contrasenyes d’accés després d’un període d’inactivitat. Si ho desitgeu, podeu configurar el vostre navegador perquè us avisi en pantalla de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al vostre disc dur. Per favor, consulteu les instruccions i els manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

 • En facilitar les dades personals en els formularis de contacte, emails i, especialment, en el formulari de registre, l’usuari autoritza expressament el TSCAT per tractar les dades personals amb la finalitat d’atendre les peticions, que en cada cas formuli donant compliment a les funcions legals i estatutàries del Col·legi i de la Revista de Treball Social i per informar-lo, també, per mitjans electrònics o altres, sobre assumptes i serveis del seu interès professional.
 • El responsable del tractament és el TSCAT, amb CIF Q-0869009-A i domicili al carrer Portaferrissa, 18, 1er 1a, 08002 Barcelona.
 • Les dades es conservaran durant el temps suficient per atendre la seva petició i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment.
 • Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament per correu postal a l’adreça esmentada més amunt. El TSCAT disposa d’un Delegat en Protecció de Dades, accessible a catalunya@tscat.cat. Pot, també, presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 • La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en la base de dades propietat del TSCAT, que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD), i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals.
 • L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i el TSCAT es reserva el dret d’excloure dels serveis registrats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que es puguin emprendre.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 • Copyright, TSCAT 2019. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Tots els drets reservats.
 • El contingut d’aquestes pàgines web està subjecte a allò que es disposa en la normativa vigent espanyola reguladora de la propietat intel·lectual.
 • El contingut d’aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d’ordinador utilitzats per crear-la i mantenir-la en funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular el TSCAT.
 • El contingut d’aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia del TSCAT.
 • L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.
 • Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts del web del TSCAT utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per a aquest això en les pàgines web on es trobin els mateixos.

6. PROHIBICIÓ D’HIPERENLLAÇOS

No es podrà establir cap vincle al portal des de qualsevol altra web sense el consentiment previ i exprés del TSCAT, excepte que es tracti de portals tipus accés de buscadors, xarxes socials, blocs o pàgines personals sense ànim de lucre.

7. OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari s’obliga al compliment d’aquestes normes i, en el seu cas, de les Condicions Particulars d’aplicació, així com a complir les instruccions d’ús especials contingudes en les mateixes o al portal i a obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i a la bona fe, emprant la diligència deguda a la naturalesa del servei que se li presta, sense utilitzar el portal de qualsevol manera que pugui impedir, malmetre o deteriorar el seu funcionament normal, els béns o drets del TSCAT o, en general, de qualsevol tercer. A títol merament enunciatiu i no limitatiu l’usuari s’obliga, en la utilització del portal i dels serveis oferts, a:

a) proporcionar verídicament les dades requerides, en el seu cas, per a la prestació del servei i a mantenir-les actualitzades; no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del portal o en la utilització de qualsevol dels serveis del portal, incloent-hi la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

b) no introduir, transmetre o difondre mitjançant el portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del TSCAT o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o d’impedir-ne el funcionament normal.

c) abstenir-se d’introduir, transmetre o difondre en el portal, o des del portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, xenòfob, que inciti a la violència, a la discriminació per motiu de raça, sexe, ideologia, religió o que atempti de qualsevol forma contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

d) custodiar degudament el “Nom d’Usuari” i la “Contrasenya” que sigui facilitada pel TSCAT als usuaris, com a elements identificadors per accedir als diferents serveis oferts al portal, comprometent-se a no cedir-ne l’ús ni a permetre-hi l’accés de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’un ús indegut d’aquests elements. Igualment, l’usuari es compromet a comunicar al TSCAT, amb la màxima rapidesa, la pèrdua o el robatori d’aquests elements, així com qualsevol risc d’accés amb el “Nom d’Usuari” o la “Contrasenya” per part d’un tercer.

e) no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del portal per trametre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

f) abstenir-se de transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, continguts, missatges, gravacions, software i qualsevol classe de material que violi els secrets empresarials del TSCAT o de tercers, que infringeixin el secret de les comunicacions o la normativa reguladora del mercat de valors, o que de qualsevol manera menyscabin el crèdit i bon nom del TSCAT, els seus directius o empleats o de tercers.

g) abstenir-se de destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o malmetre les dades, informacions, programes o documents electrònics de TSCAT o tercers.

h) no introduir, transmetre o difondre mitjançant el portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostenti, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició d’un tercer.

El TSCAT es reserva el dret d’eliminar comentaris o continguts inserits per l’usuari si considera, a parer seu, que són perniciosos per al TSCAT o per a la resta d’usuaris del portal, o que contravenen alguna de les obligacions ressenyades anteriorment. A més, el TSCAT es reserva el dret d’admissió d’usuaris que incompleixin, segons el seu parer, aquestes normes, bloquejant-los l’accés per un període indefinit, sense necessitat de comunicar-ho prèviament a l’usuari.

8. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El TSCAT procura que les dades i continguts del seu web www.revistarts.com siguin correctes, sense que pugui garantir-ne plenament la precisió, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat per a un objectiu específic.

El TSCAT no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Així mateix, no es fa responsable, ni ha de compartir, les opinions que manifestin els seus col·laboradors (freelance) en els articles publicats en aquest web.

El TSCAT no controla, amb caràcter general, l’ús que els usuaris fan del portal; i, en particular, no garanteix, sota cap concepte, que els usuaris facin servir el portal de conformitat amb la llei, les presents normes, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent.

El TSCAT serà responsable, únicament, dels danys que l’usuari pugui patir per l’ús del portal quan siguin imputables a una actuació dolosa quan siguin imputables al mateix TSCAT; l’usuari reconeix i accepta que la utilització del portal i dels serveis oferts es realitza sota el seu risc i completa responsabilitat.

Amb caràcter merament enunciatiu, i no limitatiu, el TSCAT declina qualsevol responsabilitat pels perjudicis que es puguin derivar de:

a) les interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu del portal i dels serveis, que n’impedeixin l’accés o endarrereixen la prestació del servei.

b) la falta de veracitat, licitud, exactitud, exhaustivitat, fiabilitat o actualitat dels continguts del portal, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe de continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del portal o dels serveis oferts.

c) les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i a la mateixa imatge, així com a la legislació en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

d) les intromissions il·legítimes de tercers que puguin afectar la privacitat i seguretat de la utilització del portal, no garantint de cap manera que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de les circumstàncies d’ús que els usuaris fan del portal i dels serveis.

e) l’accessibilitat, el funcionament o la disponibilitat, els continguts, la informació i els serveis oferts per tercers en els portals enllaçats des de www.revistarts.com, així com la seva qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat.

9. COMUNICACIONS

Per a qualsevol comunicació que calgui establir entre el TSCAT i l’usuari, aquests han de dirigir-se al Servei d’Atenció a l’Usuari mitjançant correu electrònic a la direcció catalunya@tscat.cat o bé mitjançant comunicació postal dirigida a:

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Carrer de Llança 39
08015 Barcelona

Les comunicacions del TSCAT amb l’usuari es duran a terme per correu electrònic a l’adreça facilitada per l’usuari en contactar amb el TSCAT o a la facilitada en registrar-se com a usuari, en el seu cas; o per correu postal al domicili facilitat per l’usuari; o mitjançant trucada telefònica al número facilitat per l’usuari; o bé mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels serveis per part del TSCAT a l’usuari.

L’usuari accepta expressament, i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del portal, o la contractació dels serveis que s’ofereixen aquí, la utilització en qualsevol dels mitjans assenyalats anteriorment com a procediment vàlid per a la remissió de les comunicacions esmentades, i manifesta que totes les dades facilitades aquí o que facilitarà al TSCAT són verídiques i exactes, comprometent-se a comunicar al TSCAT qualsevol modificació.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, per a la resolució dels conflictes, als jutjats i tribunals que la normativa aplicable estableixi com a competents en cada cas.