Registrat i participa a l´RTS
Iniciar sessió

 

Aquí pots consultar el check list de cumpliment de normes i els requisits per a la presentació d’articles.

Normes per a la presentació d'articles

La Revista de Treball Social, editada pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, és una revista especialitzada que es publica des de l’any 1960 amb periodicitat quadrimestral. Els objectius de la publicació són:

 • Difondre les experiències professionals i el coneixement científic generat a partir de la pràctica i la investigació en treball social.
 • Contribuir al desenvolupament professional dels treballadors i les treballadores socials aportant eines metodològiques, experiències, investigacions, anàlisis i reflexions que permetin vincular pràctica i teoria.
 • Promoure l’anàlisi crítica de la realitat social i les polítiques socials.

L’RTS es dirigeix, especialment, als treballadors i les treballadores socials de l’àmbit professional i acadèmic, també a estudiants universitaris i a qualsevol professional vinculat a l’entorn del treball social.

L’RTS està oberta a tots els treballadors i les treballadores socials que desitgin presentar articles originals sobre investigacions empíriques, treballs teòrics o revisions bibliogràfiques, descripcions d’experiències professionals, assajos i anàlisis crítiques, sempre en relació amb el treball social, les polítiques socials i els serveis de benestar social.

Els treballs presentats han de ser originals i no poden haver estat publicats, totalment ni parcialment, en cap altre mitjà o publicació. Han d’estar signats almenys per un/a treballador/a social.

L’RTS demana la cessió dels drets d’autoria, així com la no existència de conflicte d’interessos.

El contingut dels articles és responsabilitat exclusiva de qui firma l’autoria i si hi ha evidències de plagi es posaran en marxa les accions previstes per informar els autors i les autores, retirar el document no original de la pàgina web i informar els lectors i les lectores de la situació.

Les autores i els autors de treballs d’investigació declararan en el text de l’article que en el procés d’investigació s’han respectat els principis ètics que corresponen al tipus d’estudi que presenten (autoritzacions que corresponguin, consentiment informat dels i les participants, dissociació de les dades d’identificació, cita adequada de les autories, etc.).

 

Procés de selecció d’articles

L’equip de redacció farà una selecció prèvia dels articles presentats i, posteriorment, seran valorats seguint el procediment anònim de revisió per parells a doble cec (l’equip de revisió no coneix l’autoria dels articles i els autors i les autores no coneixen la identitat de qui valora el seu treball). Per tal que aquest mètode de revisió d’articles sigui factible, els articles es presentaran en versió anonimitzada, és a dir, una versió en la qual no es pugui identificar l’autoria.

Les persones que signen acceptaran sotmetre el treball a la revisió i a possibles canvis en contingut i estil segons les recomanacions de l’equip de revisió.

 

Seccions i extensió dels articles presentats

 • A fons:

Articles que ofereixen un desenvolupament d’un tema d’interès per als i les professionals del treball social. Extensió entre 6.000 i 8.000 paraules.

Poden ser:

 • Articles d’investigació empírica: que s’estructuraran, almenys, en els següents apartats: introducció, metodologia, resultats, discussió o conclusions i només les referències bibliogràfiques citades en el text.
 • Articles teòrics: la redacció dels quals no estarà subjecta a una estructura concreta, però que, en qualsevol cas, comprendran una introducció, fonts documentals suficients, crítica fonamentada i conclusions pertinents.

 

 • Compartint la pràctica professional:

Articles en què es presentin bones pràctiques i sistematització d’experiències d’interès en treball social, serveis socials o altres sistemes vinculats al desenvolupament dels drets socials. Extensió entre 4.000 i 6.000 paraules.

Els articles incorporaran una introducció, el cos del text d’estructura lliure que inclourà, en tot cas, la contextualització teòrica, normativa (si procedeix) i metodològica de la intervenció presentada, unes conclusions i només les referències bibliogràfiques de les cites mencionades en el text.

 • Ressenyes:

Presentació i comentaris de llibres i tesis doctorals. Extensió màxima: 1.200 paraules.

 

En tots els casos l’extensió màxima inclou les referències bibliogràfiques.

Els articles que superin la quantitat de paraules indicada es retornaran als autors i les autores perquè en redueixin l’extensió.

Els articles s’han de presentar en format electrònic, en document de text editable (.docx o .RTF), lletra Arial cos 12; interlineat 1,5; marges 3 cm. Les cites literals es transcriuran en Arial 11, interlineat 1,5 i marges 4 cm.

 

Idiomes

Els articles es poden presentar en català o castellà indistintament. En la versió en línia, cada número de l’RTS es publicarà en català i en castellà; a més es publicarà com a mínim un article, seleccionat per l’equip de redacció, traduït a l’anglès. La versió en paper recollirà tots els articles en l’idioma original. Els títols, resums i paraules clau de tots els articles es publicaran també en anglès.

 

Sistema d’enviament d’articles

De manera prèvia a la presentació de qualsevol article, la persona que signi com a autora principal haurà de registrar-se (si no ho ha fet anteriorment) com a usuària de la pàgina web (www.revistarts.com). Els articles es carregaran a la plataforma seguint les indicacions detallades a l’apartat “Enviaments” de la pàgina web.

En tots els casos, l’article haurà de presentar: títol i subtítol, en cas que n’inclogui (40 paraules màxim); resum (250 paraules màxim) en català o castellà i en anglès; les paraules clau (5 com a màxim) en català o castellà i en anglès, i el text principal, que respondrà a les normes de la secció a la qual es presenta.

El text principal s’enviarà com a arxiu adjunt de manera anonimitzada, suprimint qualsevol element que permeti directament o indirectament la identificació de l’autor o autora. Un cop s’hagi realitzat la valoració, en el moment en què es comuniqui l’acceptació per a la publicació de l’article, es demanarà l’enviament de la versió definitiva identificant l’autoria.

 

Figures i taules

Taules: Es presentaran en el lloc del text que correspongui numerades segons l’ordre d’aparició. S’utilitzaran únicament per clarificar aspectes rellevants. Els títols o peus que acompanyin les taules han d’explicar el contingut i la font. Es presentaran sense colors, amb el format predefinit, línies senzilles i text en Arial.

Figures: es consideren figures les fotografies, els gràfics o les il·lustracions. Es presentaran en el lloc del text que correspongui numerades segons l’ordre d’aparició, s’identificaran amb el terme “Figura. X”. S’han de dissenyar amb un bon contrast, de manera que no perdin qualitat amb la reducció. En l’edició en paper seran publicades en blanc i negre. Les figures han de tenir la finalitat de clarificar de forma important el text i el seu nombre serà el mínim necessari.

 

Referències bibliogràfiques

S’han de col·locar al final del text, seguint l’ordre alfabètic i d’acord amb les normes APA (7a edició, 2020). Només s’han de referenciar les citades en el text.

Llibre en paper: Cognoms, Inicial del nom. (Any). Títol: Subtítol. (# ed.). Editorial. En els casos d’autoria múltiple, s’han d’incloure tots els autors i les autores. Els seus noms i cognoms se separen amb comes i davant de l’últim/a autor/a s’hi posa “i”.

Foucault, M. (1992). Microfísica del poder. (3a ed.). La Piqueta.

Moreno, M. D., Peris, F., i González, T. (2000). Gestión de la calidad y diseño de organizaciones. Ed. Prestice Hall.

Autor corporatiu: Nom de la institució o organisme (Any). Títol: Subtítol. (# ed.). Editorial.

Observatori del Treball i Model Productiu (2017). La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.

Capítol de llibre: Cognoms, Inicial del nom de l’autor/a del capítol. (Any). Títol de capítol: Subtítol. Dins Nom i Cognom de l’editor/a (Ed.), Títol del llibre (# ed., p. xx-xx). Editorial.

García, E., i Báñez, T. (2016). Tejiendo identidades profesionales. Un proceso creativo y transformador. Dins G. Londoño i J. L. Rodríguez (Comps.), Relatos Digitales en Educación Formal y Social (p. 295-300). Universitat de Barcelona.

Llibre electrònic amb DOI: Cognoms, Inicial del nom. (Any). Títol. Editor/lloc web. URL del DOI.

Londoño, G., i Rodríguez, J. L. (comps.) (2017). Relatos Digitales en Educación Formal y Social. Universitat de Barcelona. DOI: https://doi.org/10.1344/105.000003160

Llibre electrònic amb URL: Cognoms, Inicial del nom. (Any). Títol. Editor/lloc web. Adreça URL.

Londoño, G., i Rodríguez, J. L. (Comps.) (2017). Relatos Digitales en Educación Formal y Social. Universitat de Barcelona. http://www.greav.net/descargas/Actas2016.pdf

Article de revista en format físic: Cognoms, Inicial del nom. (Any). Títol de l’article. Subtítol de l’article. Títol de la revista. Subtítol, volum(número), p.-p.

Carabaza, J. I. (2013). Apropiación de las TIC: apuntes para su operacionalización. Revista Prisma Social, 9, 352-390.

Article de revista amb DOI: Cognoms, Inicial del nom. (Any). Títol de l’article. Subtítol de l’article. Títol de la revista. Subtítol, volum(número), p.-p. URL del DOI.

Hernández-Echegaray, A. (2019). Reflexiones acerca de las oportunidades y dificultades de la fundamentación teórica y metodológica en el Trabajo Social. Revista de Treball Social, 215, 13-31. https://doi.org/10.32061/RTS2019.215.01

Article de revista en línia: Cognoms, Inicial del nom. (Any). Títol de l’article. Subtítol de l’article. Títol de la revista. Subtítol, volum(número), p.-p. Editor/lloc web. Adreça URL.

Deslauriers, J. P., i Pérez, J. V. (2004). El reto del conocimiento en la práctica del Trabajo Social. Cuadernos de Trabajo Social, 17, 195-210. Universidad Complutense de Madrid. http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0404110195A

Pàgina web: Autor/a personal o corporatiu. (Any última actualització). Títol de la pàgina. Editor/lloc web. Adreça URL.

Fundación Dialnet. Universidad de la Rioja (2018). Dialnet. http://dialnet.unirioja.es

Simposis i conferències: Cognoms, Inicial del nom. (Any). Títol de la ponència. Dins Inicial del nom. Cognoms. (Editor literari), Títol del simposi o congrés (p. xx-xx). Editorial.

Fernández, J. (2006). Trabajo Social con Familias y Mediación. En C. Escobar, T. Andrés i G. Sánchez (Coord.), V Congreso Estatal de Estudiantes de Trabajo Social (p. 17-30). Universidad de Salamanca.

Tesis: Cognoms, Inicial del nom. (Any). Títol de la tesi (Tesi de grau, màster o doctorat inèdita). Nom de la universitat.

Parra, B. (2017). El trabajo social de grupo en la actualidad (Tesi doctoral). Universitat de Barcelona.

Tesis en línia: Cognoms, Inicial del nom. (Any). Títol de la tesi (Tesi de grau, màster o doctorat, Nom de la universitat). Adreça URL.

Cardona, J. (2012). Definición del contexto de intervención en el trabajo social de casos (Tesi doctoral, Universitat de les Illes Balears). http://hdl.handle.net/10803/108691

Vídeos: Cognoms, Inicial del nom. (Any, mes, dia). Títol del vídeo. Lloc web. Adreça URL.

Centeno, A., i Morena, R. de la (2015). Yes, We Fuck! Vimeo. https://vimeo.com/123177395

Pel·lícula: Cognoms, Inicial del nom del productor/a. (Productor/a), i Cognoms, Inicial del nom del director/a. (Director/a). (Any). Títol de la pel·lícula. [Pel·lícula]. Estudi

Mase, Y. (Productor) i Takita, Y. (Director). (2008). Despedidas. [Pel·lícula]. Shochiku Company Limited.

Notícies de premsa: Cognoms, Inicial del nom. (Data). Títol de l’article. Nom del diari, p.

Farreras, C. (2019, març 19). Pacto de la comunidad educativa contra los guetos en las escuelas de Catalunya. La Vanguardia, p. 26.

Notícies de premsa en línia: Cognoms, Inicial del nom. (Data). Títol de l’article. Nom del diari. Recuperat data, de + adreça URL.

Martínez, M. J. (2015, febrer 16). Las comunidades de propietarios se blindan ante Hacienda. El País. Recuperat 21 gener 2021, de http://economia.elpais.com/economia/2015/02/16/vivienda/1424085674_93402...

Llei/ordre/decret: Títol de la regulació, Nom publicació oficial, núm. publicació, secció publicació (any publicació).

Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. BOE núm. 131 § 9617 (2011).

 

Aquestes referències s’han adaptat de les normes APA (7a edició, 2020). Per a altres documents, consulteu la pàgina web https://apastyle.apa.org.

Els autors i les autores rebran 2 exemplars en paper del número de la revista on es publiqui el seu treball.

L’RTS no cobra quotes per la publicació dels articles.

L’equip de redacció de l’RTS no es fa responsable de l’autenticitat dels treballs publicats ni de la seva credibilitat. Les opinions expressades en els articles són responsabilitat dels autors i l’RTS no s’hi identifica necessàriament.

Check list de compliment de normes de presentació d'articles

Llista de comprovació prèvia a l’enviament d’articles

Els autors i les autores hauran de comprovar que els articles compleixen els requisits que es mostren a continuació; en cas de no complir-los, els treballs els seran retornats.

 • El cos de l’article s’ha anonimitzat: no inclou l’autoria ni la filiació i s’ha suprimit qualsevol element que pogués permetre directament o indirecta la identificació de l’autor o l’autora. S’ha confirmat que s’ha utilitzat el terme “Autor/a” per indicar les referències al seu propi treball.
 • El manuscrit s’envia en format .docx o RTF, incloses les referències bibliogràfiques, taules i figures.
 • Les referències bibliogràfiques inclouen el DOI o la direcció URL, segons correspongui, en tots els casos possibles.
 • El text es presenta en lletra Arial cos 12; interlineat 1,5; marges 3 cm. Les cites literals es transcriuran en Arial 11, interlineat 1,5 i marges 4 cm.
 • S’inclou el títol complet (40 paraules com a màxim) en castellà o català i en anglès; un breu resum (250 paraules com a màxim) en castellà o català i en anglès, i les paraules clau (5 com a màxim) en castellà o català i en anglès.
 • Les figures i taules són al lloc del text que els correspon, amb numeració correlativa, el títol i la font. Es presentaran sense colors, amb el format predefinit, línies senzilles i text en Arial.
 • Es declaren beques o suport financer i la seva procedència, si escau.
 • Es manifesta que el treball compleix amb els requisis ètics d’investigació.
 • El manuscrit respon a les especificacions de la secció a la qual es dirigeix.
 • S’han revisat les referències bibliogràfiques i s’ajusten a l’estil i el format de les normes internacionals APA exigides per la revista.

Acceptació de requisits per a la presentació d'articles

 1. Declaro l'originalitat del treball presentat.
 2. Declaro que el treball presentat no ha estat publicat total o parcialment en cap altre mitjà.
 3. Declaro que el treball no ha estat presentat simultàniament a cap altre mitjà o publicació.
 4. Declaro que accepto sotmetre el treball a revisió i a possibles canvis de contingut i estil segons les recomanacions de l’equip revisor.
 5. Cedeixo els drets d’autoria a la revista RTS.
 6. Declaro la no existència de conflicte d’interessos personals o comercials en relació amb l’article presentat.
 7. Declaro que s’han respectat els principis ètics d’investigació.

Pauta de valoració d'articles

Procés de selecció d'articles

Diagrama RTS