Registrat i participa a l´RTS
Iniciar sessió

 

Aquí pots consultar el check list de cumpliment de normes i els requisits per a la presentació d’articles.

Normes per a la presentació d'articles

La Revista de Treball Social, editada pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, és una revista especialitzada que es publica des de l’any 1960, actualment amb una periodicitat semestral. Els objectius de la publicació són:

 • Contribuir al progrés del coneixement científic, teòric i pràctic, del treball social i de les altres disciplines científiques vinculades.
 • Consolidar el desenvolupament professional dels treballadors i les treballadores socials mitjançant l’aportació de continguts teòrics conceptuals, experiències pràctiques i altres eines metodològiques que fomentin l’anàlisi i la reflexió sobre els diversos àmbits d’intervenció del treball social.
 • Difondre les experiències professionals i el coneixement científic generat a partir de la pràctica i la investigació en treball social.
 • Promoure l’anàlisi crítica de la realitat social i les polítiques socials.

L’RTS es dirigeix, especialment, als treballadors i les treballadores socials de l’àmbit professional i acadèmic, també a estudiants de les universitats i a qualsevol professional vinculat a l’entorn del treball social.

L’RTS està oberta a tots els treballadors i les treballadores socials, estudiants de les universitats i a qualsevol professional vinculat a l’entorn del treball social que desitgin presentar articles originals sobre investigacions empíriques, treballs teòrics o revisions bibliogràfiques, descripcions d’experiències professionals, assajos i anàlisis crítiques, sempre en relació amb el treball social, les polítiques socials i els serveis de benestar social.

Els treballs sotmesos a avaluació per ser publicats a l’RTS han de ser originals i inèdits. Les persones autores han de declarar que els continguts exposats són originals i no existeix plagi de cap mena.

L’RTS demana la cessió dels drets d’autoria, així com la no existència de conflicte d’interessos.

El contingut dels articles és responsabilitat exclusiva de qui firma l’autoria i si hi ha evidències de plagi es posaran en marxa les accions previstes per informar els autors i les autores, retirar el document no original de la pàgina web i informar els lectors i lectores de la situació.

Les autores i els autors de treballs d’investigació declararan en el text de l’article que en el procés d’investigació s’han respectat els principis ètics que corresponen al tipus d’estudi que presenten (autoritzacions que corresponguin, consentiment informat dels i les participants, dissociació de les dades d’identificació, citació adequada de les autories, etc.).

 

Procés de selecció d’articles

El Consell de Redacció farà una selecció prèvia dels articles presentats i, posteriorment, seran valorats seguint el procediment anònim de revisió per parells a doble cec (l’equip de revisió no coneix l’autoria dels articles i els autors i les autores no coneixen la identitat de qui valora el seu treball). Per tal que aquest mètode de revisió d’articles sigui factible, els articles es presentaran en versió anonimitzada, és a dir, una versió en la qual no es pugui identificar l’autoria.

Les persones que signen acceptaran sotmetre el treball a la revisió i a possibles canvis en contingut i estil segons les recomanacions de l’equip de revisió.

 

Seccions i extensió dels articles presentats

 • Estudis. A fons:

Articles que ofereixen un desenvolupament d’un tema d’interès per als i les professionals del treball social. Extensió entre 6.000 i 10.000 paraules.

Poden ser treballs de recerca, sobre la disciplina del treball social i altres disciplines connexes, que segueixin metodologia científica. S’estructuraran, almenys, en els següents apartats: introducció, metodologia, resultats, discussió o conclusions i només les referències bibliogràfiques citades en el text.

 • Praxis:

Articles en què es presentin bones pràctiques i sistematització d’experiències d’interès en treball social, serveis socials o altres sistemes vinculats al desenvolupament dels drets socials. Extensió entre 4.000 i 6.000 paraules.

Els articles incorporaran una introducció, el cos del text d’estructura lliure que inclourà, en tot cas, la contextualització teòrica, normativa (si procedeix) i metodològica de la intervenció presentada, unes conclusions i només les referències bibliogràfiques de les citacions mencionades en el text.

 • Ressenyes:

Espai de presentació de publicacions, tesis, congressos, jornades, normativa i altres qüestions d’interès per a la disciplina i els mons professional i acadèmic. Han de ser de publicacions recents (últims tres anys) o que ressaltin una lectura clàssica d’importància per a la disciplina del treball social i que no hagi estat ressenyada anteriorment a l’RTS. Extensió màxima de 1.200 paraules.

Les ressenyes incorporaran una breu presentació i contextualització del tema (nom de l’autor/a, títol del llibre, lloc d’edició, editorial, data de publicació i nombre de pàgines i, si escau, idioma original de l’obra), i un breu resum del contingut del llibre, que pot ser de manera estructurada explicant els capítols o de manera narrativa. Finalment, ha d’exposar la seva rellevància i aportació a la disciplina del treball social.

En tots els casos (Estudis. A fons, Praxis i Ressenyes), l’extensió màxima inclou les referències bibliogràfiques. Els articles que superin la quantitat de paraules indicada es retornaran als autors i les autores perquè en redueixin l’extensió.

Els articles s’han de presentar en format electrònic, en document de text editable (.docx o .RTF), lletra Arial cos 12; interlineat 1,5; marges 3 cm. Les citacions literals es transcriuran en Arial 11, interlineat 1,5 i marges 4 cm.

 

Idiomes

Els articles es poden presentar en català, castellà o anglès indistintament. En la versió en línia, cada número de l’RTS es publicarà en català i en castellà; a més es publicarà com a mínim un article, seleccionat pel Consell de Redacció, traduït a l’anglès. La versió en paper recollirà tots els articles en l’idioma original. Els títols, resums i paraules clau de tots els articles es publicaran també en anglès.

 

Sistema d’enviament d’articles

De manera prèvia a la presentació de qualsevol article, la persona que signi com a autora principal haurà de registrar-se (si no ho ha fet anteriorment) com a usuària de la pàgina web (www.revistarts.com). Els articles es carregaran a la plataforma seguint les indicacions detallades a l’apartat “Enviaments” de la pàgina web.

En tots els casos, l’article haurà de presentar: títol i subtítol, en cas que n’inclogui (40 paraules màxim); resum (250 paraules màxim) en català o castellà i en anglès; les paraules clau (5 com a màxim) en català o castellà i en anglès, i el text principal, que respondrà a les normes de la secció a la qual es presenta.

El text principal s’enviarà com a arxiu adjunt de manera anonimitzada, suprimint qualsevol element que permeti directament o indirectament la identificació de l’autor o autora. Un cop s’hagi fet la valoració, en el moment en què es comuniqui l’acceptació per a la publicació de l’article, es demanarà l’enviament de la versió definitiva identificant l’autoria.

 

Figures i taules

Taules: es presentaran en el lloc del text que correspongui numerades segons l’ordre d’aparició. S’utilitzaran únicament per clarificar aspectes rellevants. Els títols o peus que acompanyin les taules n’han d’explicar el contingut i la font. Es presentaran sense colors, amb el format predefinit, línies senzilles i text en Arial.

Figures: es consideren figures les fotografies, els gràfics o les il·lustracions. Es presentaran en el lloc del text que correspongui numerades segons l’ordre d’aparició, s’identificaran amb el terme “Figura X”. S’han de dissenyar amb un bon contrast, de manera que no perdin qualitat amb la reducció. En l’edició en paper seran publicades en blanc i negre. Les figures han de tenir la finalitat de clarificar de forma important el text i el seu nombre serà el mínim necessari.

 

Referències bibliogràfiques

S’han de col·locar al final del text només les referències citades, seguint l’ordre alfabètic i d’acord amb les normes APA (7a edició, 2020) però amb la particularitat d’incloure el nom complet de l’autora o de l’autor (si es coneix) per visibilitzar el gènere amb què s’identifica. Optativament, també s’accepta posar els dos cognoms.

Llibre en paper: Cognoms, Nom complet. (any). Títol: Subtítol (# ed.). Editorial. En els casos d’autoria múltiple, s’han d’incloure tots els autors i les autores. Si són més de 20, es referencien els 19 primers noms i cognoms i l’últim precedit de punts suspensius. Cada nom i cognom se separa amb un punt i coma dels altres, tret de l'últim, que va precedit d'una coma i la conjunció "i".

Foucault, Michel. (1992). Microfísica del poder (3a ed.). La Piqueta.

Moreno Luzón, María Dolores; Peris Bonet, Fernando Juan, i González Cruz, Tomás Felix. (2000). Gestión de la calidad y diseño de organizaciones. Ed. Prestice Hall.

Autor corporatiu: Nom de la institució o organisme. (any). Títol: Subtítol (# ed.). Editorial.

Observatori del Treball i Model Productiu. (2017). La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.

Capítol de llibre: Cognoms, Nom complet de l’autor/a del capítol. (any). Títol de capítol: Subtítol. Dins Nom i Cognoms coordinador/a / editor/a literari/ària del llibre (Coord./Ed.), Títol del llibre (# ed., p. xx-xx). Editorial.

García Martínez, Estela Maria, i Báñez Tello, Tomasa. (2016). Tejiendo identidades profesionales. Un proceso creativo y transformador. Dins Gloria Londoño Monroy i José Luis Rodríguez Illera (Comps.), Relatos Digitales en Educación Formal y Social (p. 295-300). Universitat de Barcelona.

Llibre electrònic amb DOI: Cognoms, Nom complet. (any). Títol. Editor/lloc web. Adreça del DOI

Londoño Monroy, Gloria, i Rodríguez Illera, José Luis (Comps.). (2017). Relatos Digitales en Educación Formal y Social. Universitat de Barcelona. https://doi.org/10.1344/105.000003160

Llibre electrònic amb URL: Cognoms, Nom complet. (any). Títol. Editor/lloc web. Adreça URL

Londoño Monroy, Gloria, i Rodríguez Illera, José Luis (Comps.). (2017). Relatos Digitales en Educación Formal y Social. Universitat de Barcelona. http://www.greav.net/descargas/Actas2016.pdf

Article de revista en format físic: Cognoms, Nom complet. (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista: Subtítol, volum(número), p-p.

Carabaza González, Julieta. (2013). Apropiación de las TIC: apuntes para su operacionalización. Revista Prisma Social, 9, 352-390.

Article de revista amb DOI: Cognoms, Nom complet. (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista: Subtítol, volum(número), p-p. URL del DOI

Hernández-Echegaray, Arantxa. (2019). Reflexiones acerca de las oportunidades y dificultades de la fundamentación teórica y metodológica en el Trabajo Social. Revista de Treball Social, 215, 13-31. https://10.32061/RTS2019.215.01

Article de revista en línia: Cognoms, Nom complet. (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista: Subtítol, volum(número), p-p. Editor/lloc web. Adreça URL

Deslauriers, Jean-Pierre, i Pérez Cosín, José Vicente. (2004). El reto del conocimiento en la práctica del Trabajo Social. Cuadernos de Trabajo Social, 17, 195-210. Universitat Complutense de Madrid. http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0404110195A

Pàgina web: Autor/a personal o corporatiu. (any última actualització). Títol de la pàgina. Editor/lloc web. Adreça URL

Fundación Dialnet. Universidad de la Rioja. (2018). Dialnet. Fundación Dialnet. http://dialnet.unirioja.es

Simposis i conferències: Cognoms, Nom complet. (any). Títol de la ponència. Dins Nom complet i Cognoms (Ed. literari), Títol del simposi o congrés (p. xx-xx). Editorial.

Fernández i Barrera, Josefina. (2006). Trabajo Social con Familias y Mediación. Dins Cristina Escobar Pérez, Teodoro Andrés López i Gaspar Sánchez Majadas, (Coord.), V Congreso Estatal de Estudiantes de Trabajo Social (p. 17-30). Universitat de Salamanca.

Tesis: Cognoms, Nom complet. (any). Títol de la tesi (Tesi doctoral / Treball de Fi de Màster / Treball de Fi de Grau no publicat). Nom de la universitat.

Parra Ramajo, Belén. (2017). El trabajo social de grupo en la actualidad (Tesi doctoral no publicada). Universitat de Barcelona.

Tesis en línia: Cognoms, Nom complet. (any). Títol de la tesi (Tesi doctoral / Treball de Fi de Màster / Treball de Fi de Grau, Nom de la universitat). Adreça URL

Cardona Cardona, Josefa. (2012). Definición del contexto de intervención en el trabajo social de casos (Tesi doctoral, Universitat de les Illes Balears). http://hdl.handle.net/10803/108691

Vídeos: Cognoms, Nom complet. (any, mes dia). Títol del vídeo. [Vídeo]. Lloc web. Adreça URL

Centeno Ortiz, Antonio, i de la Morena, Raúl. (2015, març 25). Yes, We Fuck! [Vídeo]. Vimeo. https://vimeo.com/123177395

Pel·lícula: Cognoms, Nom complet del productor/a (Prod.), i Cognoms, Nom complet director/a (Dir.). (any). Títol de la pel·lícula [Tipus: DVD, Blu-ray, CHS, Sèrie de televisió, etc.]. Estudi, nom de la productora o distribuïdora. Adreça URL

Mase, Yasuhiro (Prod.) i Takita,  Yōjirō (Dir.). (2008). Despedidas [Pel·lícula]. Shochiku Company Limited.

Notícies de premsa: Cognoms, Nom complet. (any, mes dia). Títol de l’article. Nom del diari, p.

Farreras, Carina. (2019, març 19). Pacto de la comunidad educativa contra los guetos en las escuelas de Catalunya. La Vanguardia, p. 26.

Notícies de premsa en línia: Cognoms, Nom complet. (any, mes dia). Títol de l’article. Nom del diari. Recuperat data, de + adreça URL

Martínez Torres, Manuela Julia. (2015, febrer 16). Las comunidades de propietarios se blindan ante Hacienda. El País. Recuperat 21 gener 2021, de http://economia.elpais.com/economia/2015/02/16/vivienda/1424085674_93402...

Llei/ordre/decret: Títol de la regulació, Nom publicació oficial, núm. publicació, secció publicació (any publicació).

Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. BOE núm. 131 § 9617 (2011).

 

Aquestes referències s'han adaptat de les normes APA (7a edició, 2020). Per a altres tipus de documents, consulteu la pàgina web https://apastyle.apa.org.

 

Citacions en el text

Citacions no textuals o indirectes: Reprodueixen la idea o el concepte, però reformulen les paraules a l’hora de redactar el treball. Cal fer constar els cognoms dels autors o autores i l’any. www.revistarts.com

· 1 autor/a:

Les dades recollides pels equips d’intervenció social a l’espai públic de l’Ajuntament de Barcelona de l’última dècada ja apuntaven cap a un increment de la proporció de les persones que alternaven la pernoctació al carrer amb solucions residencials precàries (Sales, 2019).

· 2 autors/es:

Les teories del desistiment del delicte sostenen la necessitat d’un suport i acompanyament a les persones internes durant el procés penal i postpenal, que s’aglutinin al voltant de tres eixos: laboral, personal i social (Cid Moliné i Martí Olivé, 2011).

· 3 o més autors/es:

En aquest sentit, Bern-Klug et al. (2001) identifiquen els rols que tenen els treballadors socials en el suport al final de la vida: (...)

· Autor corporatiu amb acrònim:

L’any 2017, a Berlín es van comptabilitzar fins a 30.000 persones allotjades en albergs d’estada limitada, 10.000 mes que l’any anterior (FEANTSA, 2018).

· Autor corporatiu sense acrònim:

A Madrid, entre el 2017 i el 2019 es va passar de 2.059 persones comptabilitzades dormint al carrer o en allotjaments temporals en una nit a 2.772 (Ajuntament de Madrid, 2018).

Citacions literals o textuals: Reprodueixen exactament les paraules de l’obra. Cal fer constar els cognoms dels autors o autores, l’any i el número de pàgina. Exemples:

· Citació de fins a 40 paraules en una pàgina:

En relació amb la participació democràtica, Martínez Navarro (1990) assenyala, d’una banda, que “la participació és un requisit metodològic en treball social, perquè treball social i democràcia coincideixen en el seu valor bàsic: la llibertat fonamental de l’ésser humà per ser protagonista de la seva vida” (p. 69) i, de l’altra (...)

· Citació de fins a 40 paraules entre dues pàgines:

(...) com ho esmenta Palacios (2020), que explicita la dificultat d’unificar la lectura de família per la seva diversitat atès que la seva comprensió té “(…) una porositat que conté la interpretació i construcció social de marcs de referència, pràctiques i discursos entorn de la sexualitat, la procreació, la con-vivència, la supervivència i la co-residència en aquest temps social” (p. 31-32).

· Citació de més de 40 paraules:

L’activitat de suport a les famílies de les experiències europees contrasta amb la situació a Catalunya, on la majoria d’entitats descriuen que:

la seva relació amb les famílies s’origina quan ho sol·liciten les pròpies persones empresonades a qui atenen i aborden problemàtiques de tipus pràctic com la impossibilitat de desplaçar-se als centres per realitzar les visites o els problemes d’interpretació de les condemnes (Ibàñez Roig i Pedrosa Bou, 2017, p. 19).

Citacions de citacions: Es reprodueix una citació a la qual no s’ha tingut accés directe a l’original. La citació ha de contenir l’expressió “citat per”. Exemple:

“la societat civil ha d’organitzar-se en diferents instàncies per identificar, construir i canviar espais per a la pràctica de la democràcia participativa” (De Souza i Vega, 2001, p. 44, citat per Samperio i Bracaglioli, 2004, p. 7-8).

 

Els autors i les autores rebran 2 exemplars en paper del número de la revista on es publiqui el seu treball.

L’RTS no cobra quotes per la publicació dels articles.

El Consell de Redacció de l’RTS no es fa responsable de l’autenticitat dels treballs publicats ni de la seva credibilitat. Les opinions expressades en els articles són responsabilitat dels autors i les autores i l’RTS no s’hi identifica necessàriament.

Darrera actualització: desembre de 2022

Check list de compliment de normes de presentació d'articles

Llista de comprovació prèvia a l’enviament d’articles

Els autors i les autores hauran de comprovar que els articles compleixen els requisits que es mostren a continuació; en cas de no complir-los, els treballs els seran retornats.

 1. El cos de l’article s’ha anonimitzat: no inclou l’autoria ni la filiació i s’ha suprimit qualsevol element que pogués permetre de manera directa o indirecta la identificació de l’autor o l’autora. S’ha confirmat que s’ha utilitzat el terme “autor” o “autora” per indicar les referències al seu propi treball.
 2. El manuscrit s’envia en format .docx o RTF, incloses les referències bibliogràfiques, taules i figures.
 3. Les referències bibliogràfiques inclouen el DOI o la direcció URL, segons correspongui, en tots els casos possibles.
 4. El text es presenta en lletra Arial cos 12; interlineat 1,5; marges 3 cm. Les citacions literals es transcriuran en Arial 11, interlineat 1,5 i marges 4 cm.
 5. S’inclou el títol complet (40 paraules com a màxim) en castellà o català i en anglès; un breu resum (250 paraules com a màxim) en castellà o català i en anglès, i les paraules clau (5 com a màxim) en castellà o català i en anglès.
 6. Les figures i taules són al lloc del text que els correspon, amb numeració correlativa, el títol i la font. Es presentaran sense colors, amb el format predefinit, línies senzilles i text en Arial.
 7. Es declaren beques o suport financer i la seva procedència, si escau.
 8. Es manifesta que el treball compleix amb els requisis ètics d’investigació.
 9. El manuscrit respon a les especificacions de la secció a la qual es dirigeix.
 10. S’han revisat les referències bibliogràfiques i s’ajusten a l’estil i el format de l’adaptació de les normes APA exigides per la revista.

Acceptació de requisits per a la presentació d'articles

 1. Declaro l'originalitat del treball presentat.
 2. Declaro que el treball presentat no ha estat publicat total o parcialment en cap altre mitjà.
 3. Declaro que el treball no ha estat presentat simultàniament a cap altre mitjà o publicació.
 4. Declaro que accepto sotmetre el treball a revisió i a possibles canvis de contingut i estil segons les recomanacions de l’equip revisor.
 5. Cedeixo els drets d’autoria a la revista RTS.
 6. Declaro la no existència de conflicte d’interessos personals o comercials en relació amb l’article presentat.
 7. Declaro que s’han respectat els principis ètics d’investigació.

Pauta de valoració d'articles

Procés de selecció d'articles

Procés de valoració d’articles

Valoració d'articlesL’RTS publica exclusivament articles originals i inèdits i utilitza el procediment de revisió per parells a doble cec (els avaluadors no coneixen la identitat dels autors/es dels articles i els/les autors/es no coneixen la identitat dels avaluadors), per tal de garantir l’objectivitat de la valoració i seguir els criteris de qualitat en les publicacions científiques.

Tots els articles tramesos estaran subjectes a una valoració inicial del Consell de Redacció pel que fa a l’adequació a les normes de la revista, als objectius editorials i a la qualitat científica.

El procés de revisió externa amb el sistema de parells a doble cec s’inicia una vegada el Consell de Redacció fa la proposta de les persones revisores designades per cada article, segons el seu àmbit d’especialització. La comunicació amb elles es farà per mitjà del suport tècnic de l’RTS i se’ls facilitarà la pauta de valoració que té la revista. En aquesta avaluació es valorarà: l’originalitat del text, la qualitat i el rigor del treball, l’oportunitat i la rellevància per al treball social i la intervenció social, la presentació i la redacció del text i l’adequació de la bibliografia citada; aspectes que estan recollits en la pauta de valoració que es facilitarà als/a les revisors/es i que per garantir la transparència està publicada a la pàgina web. En cada número es publicarà la llista de persones revisores que han intervingut en aquell número.

Les persones revisores mantindran la confidencialitat quant al manuscrit i la revisió; i declararan qualsevol conflicte d’interessos personals, acadèmics, d’investigació o altres que els invalidi per fer la revisió d’un determinat article adjudicat.

Els/les autors/es estaran informats del procés de valoració i rebran el resultat d’aquesta decisió. Tanmateix, els autors hauran d’incorporar les modificacions proposades pels revisors/es externs en el termini que se’ls indiqui.

El temps del procés de revisió de l’article tindrà una durada mínima de tres mesos, en cas que no s’hagin de fer modificacions substancials del manuscrit. Altrament, el termini de temps del procés d’avaluació estarà en funció del moment del procés editorial del número a publicar, si bé, no podrà excedir els sis mesos.

El procés d’avaluació d'articles té les següents fases:

1. Recepció de l’article a l’RTS

a. Els/les autors/es lliuraran l’article a la revista registrant-se i omplint el formulari del web de la revista (www.revistarts.com/enviaments):

 • A la pàgina web es complimentarà la checklist dels punts que es sol·liciten.
 • L’article seguirà les normes d’enviament de l’RTS.
 • L’RTS informarà als/les autors/es que s’ha rebut correctament i que s’inicia el procés de valoració.
 • Els/les autors/es han d’enviar els articles originals anonimitzats.
 • És convenient evitar un ús excessiu d’autocitacions i, en cas que se’n facin, han de ser prou neutres perquè la lectura del text durant l’avaluació cega no permeti identificar-les com a autocitacions.

2. Comprovació de requisits

L’equip tècnic comprovarà que l’article compleix tots els requisits de les normes de presentació abans de passar l’article al Consell de Redacció per la seva primera revisió. Qualsevol incidència es consultarà amb la Direcció de l’RTS.

3. Valoració inicial del Consell de Redacció

a. Es seleccionen dos membres del Consell de Redacció (en reunió o decisió de la Direcció) per fer una primera valoració.

 • L’objectiu d’aquesta valoració és assegurar-se que el contingut de l’article s’adequa als objectius de la revista, qualitat científica i interès per al treball social.
 • Revisió antiplagi.

b. El temps per dur a terme aquesta primera revisió inicial és de 2 setmanes.

c. La resposta a aquesta primera revisió serà:

 • ACCEPTAT: els membres del Consell de Redacció fan proposta de revisors/es externs en funció de l’especificitat o àmbit i es comunica a suport tècnic. Es farà la proposta de 4 revisors/es (dos revisors inicials i dos suplents).
 • NO ACCEPTAT: els membres del Consell de Redacció, fan una proposta de resposta als/les autors/es fent-ne constar els motius de la decisió.
 • Desacord: si existís desacord entre els membres del Consell de Redacció designats, caldrà un tercer per al desempat.

4. Primera revisió externa pel sistema de parell doble cec

a. S’envia la primera versió de l’article (ART 1) a les persones revisores externes i es proposa un termini màxim de 3 setmanes per al retorn. L’article estarà anonimitzat.

b. Els revisors externs comunicaran l’acceptació de l’encàrrec a la persona de suport tècnic de l’RTS. En cas que algun dels revisors externs no pugui assumir la revisió, s’utilitzarà la proposta de revisors suplents.

c. En cas de valoració discordant es requerirà a un dels avaluadors suplents proposats pel Consell de Redacció. Es considerarà valoració discordant quan els resultats de les dues avaluacions externes coincideixen amb una de les dues opcions següents: publicable/no publicable o reavaluable/no publicable.

d. Les possibles respostes del procés d’avaluació poden ser:

 • PUBLICABLE: es comunica als/les autors/es el resultat de la revisió i si és necessària alguna petita modificació abans de continuar amb el procés de publicació.
 • REAVALUABLE: s’informa a l’autor/a del resultat de la revisió i s’adjunten les pautes de valoració amb les recomanacions proposades pels revisors/res.
 • NO PUBLICABLE: es comunica als/les autors/es que no ha superat la revisió i, per tant finalitza el procés de revisió.

e. Retorn a l’autor:

 • L’article es retorna a l’autor per a la seva revisió. Si la revisió és menor el termini de temps serà de dues setmanes, si la revisió és major (afecta al conjunt de l’article) tindrà un termini de temps màxim de tres setmanes.
 • Els/les autors/es seran informats del tipus de revisió que cal fer i el temps del qual disposa per a realitzar-la.
 • Les pautes de valoració s’enviaran a l’autor/a sempre, tret que es detecti alguna incidència que, llavors, el Consell de Redacció decidirà com procedir.

5. Segona revisió externa per parell a doble cec

a. Lliurament de la nova versió de l’article (ART 2) a l’RTS.

b. S’envia la nova versió de l’article (ART 2) a les persones revisores externes assignades anteriorment que hauran de respondre en un termini màxim de dues setmanes.

 • En cas que una de les persones revisores no contesti o no pugui assumir la tasca encomanada, serà el Consell de Redacció qui assumirà aquesta funció.

c. El resultat d’aquesta revisió serà:

 • PUBLICABLE: es comunica als/les autors/es i si és necessari fer alguna petita revisió per a la publicació.
 • REAVALUACIÓ: es retorna als/les autors/es amb les apreciacions necessàries i es dona màxim dos setmanes per introduir les modificacions proposades.
 • NO PUBLICABLE: Es comunica als/les autors/es que no ha superat la revisió i, per tant, finalitza el procés de revisió.

d. En cas de discordança en la resposta dels avaluadors externs, el Consell de Redacció assumirà la decisió final sobre si es continua amb el procés de valoració i publicació.

e. Si els/les autors/es no poden complir amb el termini proposat, s’informarà que l’article passaria al número següent de l’RTS.

6. Tercera fase de revisió externa

a. Lliurament de la nova versió de l’article modificat (ART 3) amb les modificacions pertinents.

b. Revisió de les modificacions finals per part dels membres del Consell de Redacció assignats en un inici (dues setmanes).

c. El resultat d’aquesta revisió serà:

 • PUBLICABLE: es comunicarà als/les autors/es.
 • NO PUBLICABLE: es comunicarà als/les autors/es.

7. Acceptació de l’article

Una vegada s’hagi acceptat l’article, aquest passarà a:

a. Correcció lingüística.

b. Maquetació.

c. Una vegada maquetat l’article, s’enviarà a la persona autora una còpia en formato PDF per a que comprovi si és correcte o és necessària alguna modificació. Únicament es podran realitzar correccions relacionades amb la prova de maquetació del manuscrit original. Si en 72 hores no es rep resposta, s’entendrà que l’article està llest per a la seva publicació. No es podran fer canvis posteriorment.

8. Publicació a les xarxes

Es demanarà als/les autors/es que esculli les frases més significatives de l’article per a la publicació en xarxes socials. També es donarà l’opció a que aportin un vídeo de ressenya de l’article d’una durada màxima d’un minut.

9. Traducció a l’anglès

En el procés d’avaluació dels articles, els membres del Consell de Redacció hauran de considerar la possibilitat que l’article pugui ser traduït a l’anglès. La decisió final sobre els articles susceptibles de ser traduïts es farà considerant la globalitat del número de l’RTS a publicar i en decisió col·legiada dels membres del Consell de Redacció. Aquesta decisió es comunicarà als/les autors/es.

10. Incidències

Qualsevol incidència que sorgeixi durant el procés de valoració dels articles la resoldrà el Consell de Redacció.