Recuperació de l’Arxiu de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona

Josep Antoni
López Rodríguez
Inicials: 
J. A.
Resum

Aquest article es planteja contribuir a la tasca divulgativa del pro- jecte de recuperació i conservació de l’Arxiu històric de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. L’Arxiu conserva documentació prèvia a l’any de la constitució o cial de l’Escola (1953). L’article s’estructura en dues parts. En la primera, es ressegueix el recorregut històric de l’Escola de Treball Social de Barcelona per contribuir a la contextualització en la qual sorgeix i les in uències posteriors; en la segona part, s’exposen alguns dels resultats de la tasca de recuperació de l’arxiu, concretament alguns dels trets signi catius de les tesines presen- tades entre els anys 1957 i 1989 (nomenclatura de l’època per identi car el que en l’actualitat s’anomena Treball de Fi de Grau). Aquest projecte pretén que aquesta recerca sigui col·laborativa en- tre les persones i entitats implicades, i que contribueixi a interpel·lar-nos en la comprensió i (re)comprensió de la nostra història.

PDF icon Download article (181.35 KB)
Paraules clau:
Escola de Treball Social, Arxiu històric, (re)comprensió de la nostra història.
Per a citar: López Rodríguez, J. A. (2019). Recuperació de l’Arxiu de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Revista de Treball Social, 215, 93-105. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2019.215.06.
Referències bibliogràfiques:

Adorno, T. W. (2001). Epistemología y ciencias sociales. Madrid: Cátedra.

Aguilar, A. (2010). La huella de la bene cencia en los Servicios Sociales. Zerbbitzuan, 48, 9-16.


Barbero, J. M., Feu, M., Ramírez, P., i Díaz, H. (2009). Treball social a Catalunya: 1932-1978. Barcelona: Hacer.


Estruch, J., i Güell, A. M. (1976). Sociología de una profesión: los asistentes sociales. Barcelona: Península.


González, M. A. (1975). Aproximación a la historia social del trabajo en Europa. Madrid: Ediciones Júcar.

López, J. A. (2017). In uència i contribució dels corrents teòrics en Socio- logia al naixement i con guració de la disciplina del Treball Social: el cas de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona (1955- 2013). (Tesi doctoral, Universitat de Barcelona). Recuperat de https:// www.tesisenred.net/handle/10803/454879?locale-attribute=ca_ES

Molina, M. V. (1994). Las enseñanzas del trabajo social en España, 1932- 1983: estudio socio-educativo. Madrid: UPCO.

Sabater, J. (2002). L’ICESB: 1951-2001: crònica de mig segle al servei de l’Esglèsia i la societat catalanes. Barcelona: Claret.

Vilà, A. (2005). Els Serveis socials a Catalunya: una visió històrica. Giro- na: Diputació de Girona.