L'RTS es compromet a adoptar i promoure les bones pràctiques i els principis ètics orientadors de les publicacions científiques. Per aquest motiu es guiarà per les orientacions del codi de conducta de COPE (Committee on Publication Ethic), que es pot consultar a https://publicationethics.org

L'RTS assumeix els següents compromisos ètics:

 • Incorporar la transparència com un dels principis clau en la gestió de la revista.
 • Comunicar els objectius i funcionament de l'RTS a les persones lectores i possibles autores mitjançant la pàgina web de la revista.
 • Explicar de manera clara les normes de presentació d’articles. Es facilitarà una llista de comprovació per ajudar a la confirmació del compliment de tots els requisits de presentació.
 • Promoure l’atribució d’autoria apropiada incorporant tots els autors i les autores en les comunicacions que es facin des de l'RTS.
 • Basar la decisió d’acceptar o no un treball per a la seva publicació únicament en el document presentat, valorant, entre altres aspectes, la rellevància del tema, l’originalitat i la claredat.
 • Indicar a l’equip revisor dels articles presentats l’encàrrec, amb concreció, incorporant les recomanacions de la COPE:
  • Realitzar revisions objectives.
  • Evitar crítiques personals als autors i les autores.
  • Argumentar les valoracions amb referències, si és necessari.
  • Declarar qualsevol conflicte d’interessos com, per exemple i no exclusivament, que el revisor o la revisora tingui coneixement previ de l’enviament a la revista, hagi col·laborat recentment amb alguna de les persones autores o pertanyi a la mateixa institució que aquestes persones.
  • Desistir de revisar els manuscrits en els quals tingui un interès competitiu per la temàtica tractada, l’autoria o la institució que presenta l’article.
  • Respectar la confidencialitat del material que se’ls facilita. No podran discutir un document inèdit amb col·legues o utilitzar la informació en un treball propi.
  • Vetllar perquè l’article valorat compleixi aspectes ètics com: l’originalitat de l’escrit, la declaració de l’autoria de no tenir conflictes d’interessos, i la confirmació que el tema investigat, la metodologia emprada i els resultats presentats s’ajusten als principis de no discriminació i respecte a la dignitat.
  • Procurar la cita adequada de l’autoria d’obres, models d’intervenció o qualsevol altre aportació reconeguda, així com la identificació de plagis.
  • Confirmar que l’article es respectuós amb els principis de confidencialitat i secret professional, així com amb l’obtenció de les autoritzacions necessàries.
 • En cas que s’identifiqui mala pràctica per part d’alguna de les persones que formen part de l’equip de revisió d’articles, aquesta persona serà retirada de la base de dades de revisors de l'RTS.
 • Les revisions d’articles es faran mitjançant el mètode de revisió per parells a doble cec. L’equip de redacció es compromet a posar els mitjans necessaris per garantir la confidencialitat en el procés de valoració, tant per als revisors i les revisores com per a les persones autores. També vetllarà per l’agilitat d’aquest procés evitant demores innecessàries que pugin perjudicar les persones autores.
 • En cas que algun membre de l’equip de redacció presenti un article a l'RTS per a la seva publicació, s’assumeix el compromís que se seguiran els mateixos procediments de valoració, revisió per parells de doble cec, com en qualsevol altre treball presentat. En cas que l’article d’un membre de l’equip de redacció de l'RTS sigui publicat es farà constar en una nota el procés seguit per a la seva selecció.
 • En cas d’incorporar publicitat a la publicació, l’equip de redacció es compromet a mantenir la qualitat de la revista sense que les consideracions comercials afectin les decisions editorials.
 • Finalment, assumim que la relació de l'RTS amb la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya es basa en el principi d’independència editorial.