Transferències monetàries condicionades a Colòmbia. El programa Más Familias en Acción en un municipi de la zona cafetera

Martha Adiela
Morales Vargas
Inicials: 
M. A.
María Leonor
Morales Vasco
Inicials: 
M. L.
Resum

En aquest article es presenten els resultats principals de l’estudi dut a terme el 2018-2019 amb el propòsit d’identificar les característiques de la implementació del programa Más familias en Acción (MFA) al municipi de Calarcá, Quindío, Colòmbia, així com la connexió del programa amb el marc de les polítiques socials i les transformacions produïdes en les condicions de salut, habitatge, ocupació i educació de les famílies beneficiàries. La recerca va respectar els principis ètics i bioètics que corresponen i va obtenir el consentiment informat dels participants, va respectar la confidencialitat i ha estat rigorosa en la citació adequada de les autories. S’analitzen les característiques del municipi per donar context als resultats de l’estudi; es fa una revisió del caràcter del programa com a expressió de la tendència de les transferències condicionades, que es van posar en vigor a l’Amèrica Llatina des de finals dels anys noranta del segle passat i principis del segle xxi; i es conclou l’article amb algunes reflexions sobre els encerts i desencerts del programa MFA.

PDF icon Download article (366.82 KB)
Paraules clau:
Política social a Colòmbia, famílies en acció i transferències monetàries condicionades.
Per a citar: Morales Vargas, M. A., Morales Vasco, M. L. (2024). Transferències monetàries condicionades a Colòmbia. El programa Más Familias en Acción en un municipi de la zona cafetera. Revista de Treball Social, 226, 39-61. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2024.226.02.
Referències bibliogràfiques:

Acosta Navarro, Olga Lucía; Forero Ramírez, Nohora, i Pardo Pinzón, Renata. (2015). Sistema de protección social de Colombia. Avances y desafíos. CEPAL.

Agència Presidencial para a l’Acció Social i la Cooperació Internacional. (2010). El camino recorrido: Diez años de Familias en Acción. APC.

Bushnell, David. (2007). Colombia, una nación a pesar de sí misma. Planeta.

Departament Administratiu Nacional d’Estadístiques. (2019). Boletín técnico: Pobreza multidimensional en Colombia año 2018. DANE.

Departament Nacional de Planejament. (2008). Evaluación Familias en Acción Rural. DNP.

Di Virgilio, María Mercedes; Boniolo, Paula, i Otero, María Pía. (2012). Transformaciones en las políticas de lucha contra la pobreza: Diseños del Norte y alternativas del Sur. CLACSO.

Garay, Luis Jorge. (1999). Construcción de una nueva sociedad. Tercer Mundo Editores, Revista Cambio.

González, Esperanza. (1995). Manual sobre participación y organización para la gestión local. Foro Nacional por Colombia.

Llei 789 de 2002, de 27 de desembre, per la qual es dicten normes per donar suport a l’ocupació i ampliar la protecció social i es modifiquen alguns articles del Codi Substantiu de Treball, Diario Oficial del Congreso de la República núm. 45.046 (2002).

Martínez González, Lina María, i Morales Vasco, María Leonor. (2021). Documento Maestro Programa Trabajo Social. Universitat del Quindío.

Morales Vargas, Martha Adiela; Mendoza, Fabiana Mariela; Weber Suardiaz, Clara, i Morales Vasco, María Leonor. (2021). Impacto de los programas de transferencias monetarias condicionadas. Argentina y Colombia. Arte Imagen.

Saiz, Jorge Enrique, i Rangel Jiménez, Sander. (2008). Capital social: una revisión del concepto. Revista CIFE Universidad Santo Tomás, 10(13), 250-263. Universitat Santo Tomás. https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/cife/issue/view/105

Secretaria de Planejament. (2017). Calarcá Estadístico 2017. Secretaria de Planejament.

Vela Murillo, Norma Patricia; Rincón Largo, Jorge Andrés; Panez Pinto, Alexander; García Sánchez, Carolina; Villota Gómez, Valentina; Patiño, Carlos Andrés; Ojeda Casanova, Mario Andrés; Murillo García, Julio Cesar; Peña Castellanos, Marcela; Giraldo Marín, Lucero; Lozano Botache, Jorge Prudencio; Morales Vasco, María Leonor, i Martínez González, Lina María. (2020). Debates contemporáneos: resistencia al patriarcado, paz y economías para la vida. Arte Imagen.

226