L’acolliment familiar especialitzat de dedicació exclusiva: una oportunitat per ampliar la base de l’acolliment familiar, incorporant com a persones acollidores a professionals de la intervenció social

Joan
Mayoral Simón
Inicials: 
J.
ORCID: 
0000-0002-8232-8776
  DOI: https://doi.org/10.32061/RTS2022.223.01
Resum

L’acolliment familiar, com a mesura de protecció a la infància, és prioritària enfront de la mesura d’acolliment residencial perquè permet el desenvolupament del menor d’edat en el si d’una família. No obstant això, malgrat els constants esforços en aquesta matèria, no s’ha aconseguit encara fer efectiva aquesta prioritat.

Especialment, no s’ha desenvolupat a Espanya un model de l’acolliment familiar professionalitzat, possibilitat que s’esmentava des de 1996 en el nostre Codi Civil (Reial decret de 24 de juliol de 1889).

L’entrada en vigor de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència, ha suposat la supressió de tota referència en la nostra legislació estatal a l’acolliment familiar especialitzat de caràcter professionalitzat i la introducció, en el seu lloc, d’una nova figura, la de l’acolliment familiar especialitzat de dedicació exclusiva.

Aquesta modalitat d’acolliment familiar és una oportunitat per proporcionar una nova perspectiva a la intervenció del treball social, incorporant altres perfils de persones acollidores que, amb la deguda experiència i formació, decideixin convertir l’acolliment familiar en la seva activitat principal, en règim d’autoocupació o mitjançant conveni amb la Seguretat Social, possibilitant una plena dedicació a cura del menor acollit.

Així les coses, aquest text pretén ser un document marc que serveixi per inspirar el desenvolupament d’aquesta modalitat d’acolliment familiar en les diferents comunitats autònomes, analitzant de manera especial l’experiència d’acolliment en règim d’autoocupació desenvolupada en el Territori Foral de Guipúscoa.

PDF icon Download article (265.01 KB)
Paraules clau:
Protecció a la infància, acolliment familiar especialitzat, acolliment familiar professionalitzat, Guipúscoa.
Per a citar: Mayoral Simón, J. (2022). L’acolliment familiar especialitzat de dedicació exclusiva: una oportunitat per ampliar la base de l’acolliment familiar, incorporant com a persones acollidores a professionals de la intervenció social. Revista de Treball Social, 223, 13-37. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2022.223.01.
Referències bibliogràfiques:

Acord GOV/135/2022, de 28 de juny, pel qual es modifica l’Acord GOV/52/2017, de 18 d’abril, pel qual es creen complements i es fixen nous imports complementaris a la prestació per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat que regula l’article 22 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, DOGC núm. 8699 § 2 (2022).

Aldeas Infantiles SOS. (2022). AcogES+. Recuperat 10 octubre 2022, de https://www.aldeasinfantiles.es/area-prensa/aldeas-infantiles-sos-presenta-acoges-un-proyecto-de-acogimiento-familiar-especializado-con-dedicacion-exclusiva

Associació Fice España. (2022). Redes AFE. Acogimiento Familiar Especializado. Recuperat 17 octubre 2022, de https://www.redesafe.org/

Casellas, S., i Mayoral, J. (2010). L’acolliment familiar professionalitzat d’infants i adolescents en unitats convivencials d’acció educativa. Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Comitè de Drets dels Infants (2018). Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España. CRC/C/ESP/CO/5-6. Nacions Unides.

De Palma, A. (2006). Administraciones públicas y protección a la infancia. En especial, estudio de la tutela administrativa de los menores desamparados. Institut Nacional d’Administracions Públiques.

Decret 35/2021, de 26 de febrer, del Consell de regulació de l’acolliment familiar de la Comunitat Valenciana, DOGV núm. 9036 § 9496 (2021).

Decret 179/2018, d’11 de desembre, pel qual es regula l’acolliment familiar a la Comunitat Autònoma del País Basc, BOPV núm. 245 § 6265 (2018).

Del Valle, J. F., Bravo, A., i López, M. (2009). El acogimiento familiar en España: implantación y retos actuales. Papeles del Psicólogo, 30(1), 33-41.

Diputació Foral de Biscaia. (2016). III Plan de Infancia para la atención de las situaciones de desprotección infantil de Bizkaia (2016-2019). Recuperat 17 octubre 2022, de https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/Temas/Publicaciones/III%20PLAN%20DE%20INFANCIA%20FINAL%20DEFINITIVO.pdf?hash=0322f7d0dcc06a8c49ee5f3a33ae57b3&idioma=CA

European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care. (2012). Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care. Recuperat 17 octubre 2022, de https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2017/07/guidelines-final-english.pdf

Generalitat de Catalunya. (2013). Pacte per a la Infància a Catalunya. Recuperat 17 octubre 2022, de https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/pacte_infancia_catalunya/

Gizalde. (2022). Programa de acogimiento familiar especializado en Guipúzcoa. Recuperat 17 octubre 2022, de http://www.gizalde.eus/es/programa-de-acogimiento-familiar-especializado-en-gipuzkoa/.

Govern de França. (2022). Code de l’action sociale et des familles. Légifrance. Recuperat 17 octubre 2022, de https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074069/

Junta de Castella-la Manxa. (2022). Ayudas económicas de apoyo al acogimiento familiar de menores. Recuperat 17 octubre 2022, de https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-economicas-de-apoyo-por-acogimiento-familiar-de-menores.

Lakija, M. (2011). Foster care models in Europe - results of a conducted survey. Zagreb.

Llei 1/2006, de 28 de febrer, de protecció de menors de La Rioja, BOE núm. 70 § 11297 (2006).

Llei 3/2005, de 18 de febrer, d’atenció i protecció a la infància i l’adolescència del País Basc, BOE núm. 274 § 117217 (2011).

Llei 7/1994, de 5 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de la infància, BOE núm. 95 § 2320 (1995).

Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, BOE núm. 166 § 29971 (2007).

Llei 21/1987, d’11 de novembre, per la qual es modifiquen determinats articles del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil en matèria d’adopcions, BOE núm. 257 § 34160 (1987).

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, BOE núm. 180 § 64544 (2015).

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, BOE núm. 15 § 1225 (1996).

Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la violència, BOE núm. 134 § 68719 (2021).

López, M., Del Valle, J. F., Montserrat, C., i Bravo, A. (2010). Niños que esperan. Estudio sobre casos de larga estancia en acogimiento residencial. Ministeri de Sanitat i Política Social.

Martin, P. (2021). La fina línea entre el cuidador no profesional y el cuidador profesional de las personas en situación de dependencia antes y después del Covid-19. Lex Social, 11(1), 637- 653.

Mayoral, J. (2015). El sistema de protección a la infancia y la adolescencia de Cataluña: Reflexiones a los cinco años de entrada en vigor de la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia (segunda parte). Revista de Treball Social, 205, 28-41.

Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar. (2019). Criterios de cobertura, calidad y accesibilidad en acogimiento familiar (D. A. 3.ª Ley 26/2015). Document de treball aprovat a la reunió de la Comissió Delegada de Serveis Socials celebrada el 2 d’octubre de 2019.

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. (2013). II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 (II PENIA). Observatorio de la Infancia. Recuperat 17 octubre 2022, de https://observatoriodelainfancia.mdsocialesa2030.gob.es/documentos/PENIA_2013-2016.pdf

Montserrat, C., Casas, F., i Navarro, D. (2010). Els acolliments familiars en l’àmbit internacional: el debat de la professionalització. Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Observatorio de la Infancia. (2021). Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia: Boletín número 23 Datos 2020. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Recuperat 17 octubre 2022, de https://observatoriodelainfancia.mdsocialesa2030.gob.es/estadisticas/estadisticas/PDF/Boletin_Proteccion_23_Provisional.pdf

Ordre 824/2020, del conseller de Polítiques Socials, Famílies, Igualtat i Natalitat, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques per donar suport a l’acolliment familiar de menors per a l’any 2020, Comunitat de Madrid (2020).

Ordre 1086/2017, de 23 de juny, de la Conselleria de Polítiques Socials i Família, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques per donar suport a l’acolliment familiar de menors, BOCM núm. 154 § 8 (2017).

Ordre Foral 91/2017, de 7 de març, del conseller de Drets Socials, per la qual es desenvolupa el servei d’acolliment familiar regulat en el Decret Foral 69/2008, de 17 de juny, pel qual s’aprova la cartera de serveis socials d’àmbit general, en la modalitat d’acolliment familiar especialitzat, BON núm. 65 § 3737 (2017).

Pruns, C., i Solé, J. (2019). Las Unidades Convivenciales de Acción Educativa (UCAE): un campo profesional para la educación social. Revista de Educación Social (RES), 28, 255-267.

Ramón, V. (2012). El modelo francés de acogimiento familiar profesional. Llibre d’actes de l’XI Congrés Internacional d’Infància Maltractada, Oviedo, 2012.

Ravellat, I. (2014), i Rivas, M. F. (2015). El acogimiento familiar del Código Civil en el sistema público de protección de menores (Tesi doctoral). Universitat de Valladolid. Recuperat 17 octubre 2022, de https://portaldelaciencia.uva.es/documentos/5dd6788729995212201b0b07

Reial decret de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi Civil, Gaceta de Madrid, Tom III, p. 249-259 (1889).

Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2022, BOE núm. 46 § 2851 (2022).

Reial decret 197/2009, de 23 de febrer, pel qual es desplega l’Estatut del treball autònom en matèria de contracte del treballador autònom econòmicament dependent i el seu registre i es crea el registre estatal d’associacions professionals de treballadors autònoms, BOE núm. 54 § 22048 (2009).

Reial decret 615/2007, d’11 de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en situació de dependència, BOE núm. 114 § 20602 (2007).

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, BOE núm. 255 § 100224 (2015).

Reimer, D. (2021). Peer Review on “Furthering quality and accessibility of Foster Care service”. Thematic Discussion Paper. Better Quality in Foster Care in Europe –How can it be achieved?. European Commission. Recuperat 17 octubre 2022, de https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/22698/3/2021_Reimer_Quality-foster-care-in-Europe.pdf

Resolució TSF/2786/2017, de 27 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (código de convenio núm. 79002575012007), DOGC núm. 7512 § 1-30 (2017).

Senat (2022). Diari de Sessions de 21 juny 2022. Preguntes. Pregunta sobre cuándo y cómo prevé el Gobierno desarrollar reglamentariamente lo recogido en la disposición adicional novena de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en relación con el alcance y las condiciones de la incorporación a la Seguridad Social de las personas que sean designadas como acogedoras especializadas de dedicación exclusiva, Núm. exp. 680/000781, p. 32-33.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, Sala Social, Sec. 1a, núm. 1923/2017, de 3 d’octubre (recurs 1680/2017).

Sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, Sala Social, Sec. 1a, núm. 2303/2017, de 21 de novembre (recurs 2207/2017).

SIIS Centro de Documentos y Estudios. (2021). Estrategias de sensibilización y captación para el fomento del Acogimiento Familiar. Revisión autonómica e internacional. Observatorio de la Realidad Social. Govern de Navarra. Recuperat 17 octubre 2022, de https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/estudios/estrategias-de-sensibilizacion-y-captacion-para-el-fomento-del-acogimiento-familiar-revision-autonomica-e-internacional/es-561102/

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (2022). Resolución de 25 de mayo de 2022. Recuperat 17 octubre 2022, de https://www.elsindic.com/Resoluciones/expedientes/2022/202200531/11852734.pdf

Šiška, J., i Beadle-Brown, J. (2020). Transition from Institutional Care to Community-Based Services in 27 EU Member States: Final report. Research report for the European Expert Group on Transition from Institutional to Community-based Care.