La intervenció comunitària des dels serveis socials locals: de la pèrdua al desig; del desig a l’acció

  Mercè Ginesta i Rey
Resum

En aquest article abordarem qüestions relacionades amb el posicionament dels professionals en l’atenció de les persones afectades per la crisi econòmica des dels serveis socials bàsics i des d’una perspectiva comunitària. D’una banda es fa un repàs de l’evolució de la intervenció comunitària en els serveis socials locals, identificant aquells elements de la pràctica comunitària dels orígens que serien desitjables de recuperar, així com de les dificultats per fer-ho. D’altra banda, es fa una anàlisi dels diferents posicionaments dels professionals i s’apunten algunes idees per revisar-los i adequar-los a les exigències del moment actual.

PDF icon Download article (3.11 MB)
Paraules clau:
Treball social comunitari, posicionament professional, insatisfacció, transformació social, assistencialisme
Per a citar: Mercè Ginesta i Rey (2014). La intervenció comunitària des dels serveis socials locals: de la pèrdua al desig; del desig a l’acció. Revista de Treball Social, 203, .