Els drets socials: un panorama general

  Ricardo García Manrique
Resum

Els drets socials són un grup de drets fonamentals que ha trobat i segueix trobant especials dificultats per al seu reconeixement i garantia. La presència dels drets socials en la història política i constitucional europea és tan antiga com la dels drets civils i polítics. No obstant això, el triomf de l’economia capitalista i de la filosofia liberal ha endarrerit la seva consolidació jurídica i social. Per això, la defensa dels drets socials demana, en l’àmbit de les idees, renunciar a alguns dels pressupostos liberals de la nostra concepció dels drets fonamentals; en l’àmbit de la pràctica política i jurídica, demana enfortir l’estatut de la ciutadania i restringir el mercat a l’hora de distribuir els béns socials més rellevants.

PDF icon Download article (226.19 KB)
Paraules clau:
Drets socials, llibertat, liberalisme, ciutadania, mercat
Per a citar: Ricardo García Manrique (2016). Els drets socials: un panorama general. Revista de Treball Social, 207, .