Comissió de Serveis Socials Bàsics del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya: deu anys de trajectòria

Mercè
Ginesta Rey
Inicials: 
M.
Beatriz
López Ibáñez
Inicials: 
B.
Miriam
Peña López
Inicials: 
M.
Bárbara
Vega Bautista
Inicials: 
B.
Resum

La Comissió de Serveis Socials Bàsics del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) es va crear l’any 2010. L’any 2021 compta amb 25 professionals, amb coneixement i experiència en els serveis socials bàsics (SSB), en diverses administracions de diferents territoris o entitats del tercer sector, i amb diferents rols professionals. Té la missió de debatre i reflexionar sobre els SSB per analitzar i emetre recomanacions i propostes sobre això, des del punt de vista del treball social (TS). La gran majoria
dels seus participants són dones. A partir d’aquesta s’ha creat la Comissió d’Habitatge i el servei T’acompanyem.

Amb la redacció d’aquest article la Comissió vol celebrar els deu primers anys de trajectòria, per recollir i mostrar la tasca duta a terme i aprofundir en els elements que l’han fet possible, tot definint-ne els nous reptes.

Alguns dels elements que es destaquen com a facilitadors són l’experiència de suport mutu i d’apoderament entre les participants que permet sortir de la queixa i adoptar un posicionament proactiu; la diversitat de perfils participants i l’horitzontalitat de la seva organització; la diversificació de les fórmules de participació, amb diferents graus, canals, i segons interessos, expertesa, competència i disponibilitat; el diàleg i debat constant. Com a dificultats s’han evidenciat l’excés de càrrega de treball i la minsa representació dels municipis petits i/o rurals.

L’experiència és altament positiva, però cal fer front a les dificultats per assolir els objectius que la Comissió es planteja.

PDF icon Download article (508.61 KB)
Paraules clau:
Serveis socials bàsics, col·legi professional, comissions, participació, denúncia, apoderament, incidència política
Per a citar: Ginesta Rey, M., López Ibáñez, B., Peña López, M., Vega Bautista, B. (2022). Comissió de Serveis Socials Bàsics del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya: deu anys de trajectòria. Revista de Treball Social, 222, 49-75. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2022.222.03.
Referències bibliogràfiques:

ACORD GOV/28/2014, de 25 de febrer, pel qual es crea el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), DOGC núm. 6571 (2014). Salut Integral Barcelona. Recuperat 26 abril 2022, de https://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/30_ambits/atencio-socia...

ACORD GOV/91/2019, de 25 de juny, pel qual es crea el Pla d’atenció integrada social i sanitària (PAISS), DOGC núm. 7906 (2019). Recuperat 26 abril 2022, de https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7906/1751108.pdf

Berasaluze Correa, A. (2009). El devenir del Trabajo Social en clave de género. Zerbitzuan. Revista de Servicios Sociales, 46, 133-140. Margen. http://www.margen.org/docs/curso61-1/unid05/apunte03_05.pdf

Boldú Alfonso, M., Casademont Falguera, X., i Ginesta Rey, M. (2020). Qui governa els serveis socials en el món local. TSCAT. Recuperat 26 abril 2022, de https://www.tscat.cat/download/web/2020/octubre/Qui%20governa%20els%20se...

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. (2000). Codi deontològic. TSCAT. Recuperat 26 abril 2022, de TSCAT_codi_deontologic.pdf

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. (2001-2020). Memòries. Recuperat 26 abril 2022, de https://www.tscat.cat/info/mem%C3%B2ries-0

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Col·legi Oficial de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, i Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya. (2015). Decàleg de Serveis Socials Bàsics. TSCAT. Recuperat 26 abril 2022, de https://www.tscat.cat/download/web/2022/Abril/DEC%C3%80LEG%20SSB_DEF.pdf

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Comissió de Serveis Socials Bàsics. (2015). Dictamen. Renda Mínima d’Inserció: resposta insuficient. TSCAT. Recuperat 26 abril 2022, de https://www.tscat.cat/sites/default/files/dictamen%20RMI_Comissi%C3%B3%2...

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Comissió de Serveis Socials Bàsics. (2016). Dictamen sobre la implantació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. TSCAT. Recuperat 26 abril 2022, de https://www.tscat.cat/download/web/setembre/dictamen24.pdf

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Comissió de Serveis Socials Bàsics. (2017). Dictamen Habitatge i Treball Social. TSCAT. Recuperat 26 abril 2022, de https://www.tscat.cat/sites/default/files/Dictamen%20HABITATGE%20I%20TRE...

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Comissió de Treball Social Comunitari. (2018). Dossier de treball núm. 2: Treball Social comunitari a debat: Reflexions i propostes en el context actual. Recuperat 26 abril 2022, de https://www.tscat.cat/content/treballsocial-comunitari-debat-reflexions-...

Cortés Izquierdo, F. (2014). La potenciació del treball comunitari com a estratègia per reafirmar el compromís social del treball social. Revista de Treball Social, 203, 23-35. Revista RTS. https://www.revistarts.com/article/la-potenciacio-del-treball-comunitari...

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, DOGC núm. 5738 (2010). Diputació de Barcelona. Recuperat 26 abril 2022, de https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2010_10_20101020_10279136.pdf

Fombuena Valero, J. (2006). La influencia de la dimensión de género en el Trabajo Social. Cuadernos de Trabajo Social, 19, 133-154. Universitat Complutense de Madrid. https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0606110133A/7565

Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família. (2015a). Model de serveis socials bàsics de Catalunya. DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials. Recuperat 26 abril 2022, de https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02p...

Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família. (2015b). Model de serveis socials bàsics de Catalunya. Desenvolupament del Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS). Recuperat 26 abril 2022, de https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02p...

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (2021). Pla estratègic de serveis socials 2021-2024. Departament de Drets Socials. Recuperat 26 abril 2022, de https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/15serveis...

Ginesta, M. (2016). La constitucionalització dels drets socials: una proposta del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Revista de Treball Social, 207, 53-61. Revista RTS. https://www.revistarts.com/article/la-constitucionalitzacio-dels-drets-s...

Ginesta, M. (Coord.), Civit, M., Rivera, J. M., i Rodríguez, A. (2017). Monogràfic de treball social núm. 13: Dictamen. Els Serveis Socials Bàsics a la província de Barcelona: Situació actual i propostes de millora. Una mirada dels del treball social. TSCAT. Recuperat 26 abril 2022, de https://www.tscat.cat/download/web/2018/Gener/2017_DictamenSSB_def.PDF

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, BOE núm. 312 § 13756 (2013). Recuperat 26 abril 2022, de https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf

Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la Renda garantida de ciutadania, DOGC núm. 7418. Recuperat 26 abril, de https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7418/1626989.pdf

López Detomasi, C., i Espinosa Antón, C. (2013). Rendes de ciutadania. Revista de Treball Social, 199, 156-167.

Pelegrí Viaña, X. (2018). Repensant el poder dels professionals del treball social. Revista de Treball Social, 212, 31-46. Repositori obert UdL. https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/63430/027000.pdf?seq...

Santamaria Jordana, C., Garrido Mena, N., de la Torre Boix, M., i López Detomasi, C. (2016). La pobresa limita la llibertat de persones i famílies: El COTSC aposta pel dret a la Renda Garantida de Ciutadania. Revista de Treball Social, 207, 82-95. Revista RTS. https://www.revistarts.com/article/la-pobresa-limita-la-llibertat-de-per...

RTS - 222
222