Visibilitzant el racisme institucional. L’experiència del grup de treball “Padró per a totes” a Tarragona

Naret
Ziur
Inicials: 
N.
Aurora
Sáez Rodríguez
Inicials: 
A.
Resum

El grup de treball “Padró per a totes”, format per entitats antiracistes i veïnals del territori, ha treballat durant el 2023 per millorar l’accés a l’empadronament de les persones en condició de racialització a la ciutat de Tarragona. La necessitat d’aquesta campanya sorgeix de la diagnosi participativa Derives Migrades, on es detecta la presència del racisme institucional en l’Administració local, destacant les barreres per a l’accés al padró municipal del col·lectiu de persones migrades. La campanya ha lluitat per reconèixer el dret a l’empadronament a través de la formació, la incidència política i la solidaritat entre veïnes. S’han dut a terme investigacions, organitzat trobades, elaborat materials informatius i acompanyat persones a les oficines municipals. L’objectiu és destacar la discriminació cap a persones de condició de racialització que volen empadronar-se i adquirir eines per oferir suport a les afectades per aquesta situació. Es destaca la importància de sensibilitzar i formar el personal administratiu, així com la implementació de protocols per contrarestar aquesta discriminació. Polítiques més inclusives, transparència en el procés d’empadronament i un marc legislatiu prioritzant els drets fonamentals són clau per abordar aquesta problemàtica. L’activisme i la consciència pública també són essencials per lluitar contra el racisme institucional, fomentant la visibilitat i resistència contra aquestes pràctiques.

PDF icon Download article (163.31 KB)
Paraules clau:
Empadronament, racisme institucional, migració, suport mutu.
Per a citar: Ziur, N., Sáez Rodríguez, A. (2024). Visibilitzant el racisme institucional. L’experiència del grup de treball “Padró per a totes” a Tarragona. Revista de Treball Social, 226, 193-208. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2024.226.08.
Referències bibliogràfiques:

Aguilar Cavallo, Gonzalo, i Nogueira Alcalá, Humerto. (2016). El principio favor persona en el derecho internacional y en el derecho interno como regla de interpretación y de preferencia normativa. Revista De Derecho Público, 84, 13-43. https://doi.org/10.5354/0719-5249.2016.43057

Balasch, Marcel, i Montenegro, Marisela. (2003). Una propuesta metodológica desde la epistemología de los conocimientos situados: Las producciones narrativas. Encuentros en Psicología Social, 1(3), 44-48.

Braveman, Paula A. (2022). Systemic And Structural Racism: Definitions, Examples, Health Damages, And Approaches To Dismantling. Health Affairs, 41(2), 171-178.

Davis, Angela Y. (2004). Mujeres, raza y clase. Ediciones Akal.

Farha, Leilani. (2016). Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto. Nacions Unides.

Forns Fernández, Maria Victòria. (2023). El paper dels serveis socials locals en l’aplicació de les polítiques d’habitatge en un context de crisi de l’estat del benestar. Una mirada des de Catalunya. Revista Catalana de Dret Públic, 66, 23-38.

Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya. (2019). El dret a ser empadronat i la bona administració. Essabedé.

Haraway, Donna. (1991). Conocimientos situados: la cuestión de la ciencia en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. Dins Donna Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza (p. 289-318). Cátedra.

hooks, bell. (1984). Teoria Feminista: de los márgenes al centro. Traficantes de Sueños.

hooks, bell. (2000). Where we stand: Class matters. Routledge.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, BOE núm. 81 (1985). Portal Jurídic de Catalunya. Recuperat 16 maig 2024, de https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/l/1985/04/02/7

Lorde, Audre. (1984). Sister Outsider: Essays and Speeches. Crossing Press.

Mbembe, Achille. (2006). Necropolitique. Raisons politiques, 21, 29-60.

Moció 7.6. CP 23/10/2020, que presenta el grup municipal de la CUP de Tarragona elaborada per la Red Antirracista “Per tal de fer front a la crisi de salut pública que representa el racisme”. Ajuntament de Tarragona. Recuperat 16 maig 2024, de https://www.tarragona.cat/lajuntament/fitxers-1/altres/docs-ple-2020/2020-10-23/7.6.-mocio-cup-red-antiracista

Mohanty Talpade, Chandra. (2003). Feminism without borders: Decolonizing theory, practicing solidarity. Duke University Press.

Palomino Moral, Pedro A.; Grande Gascón, María Luisa, i Linares Abad, Manuel. (2014). La salud y sus determinantes sociales. Desigualdades y exclusión en la sociedad del siglo XXI. Revista Internacional de Sociología, 72, 45-70.

Reial decret 1690/86, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, BOE núm. 194 (1986). Recuperat 16 maig 2024, de https://www.boe.es/eli/es/rd/1986/07/11/1690/con

Sassen, Saskia. (2014). Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy. Harvard University Press.

226