Violència en parelles del mateix sexe: dificultats de detecció i intervenció des del treball social

Eduard
Pellicer Arasa
Inicials: 
E.
ORCID: 
0000-0002-5626-1109
Montserrat
Celdrán Castro
Inicials: 
M.
ORCID: 
0000-0003-3606-1975
  DOI: 10.32061/RTS2019.215.05
Resum

En els darrers anys s’ha viscut un desplegament de drets i llibertats de les persones i parelles no heterosexuals. Alguns esdeveniments com l’aprovació a Catalunya el 2014 de la Llei 11/2014 per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transexuals i intersexuals (LGTBI) i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, o la inauguració del centre de recursos LGTBI a Barcelona, són dos exemples d’aquest des- plegament. Aquest reconeixement i legitimació de les persones LGTBI i les parelles entre persones del mateix sexe ha aconseguit que es pugui aprofundir en l’anàlisi d’aquest tipus de parelles i ha permès descobrir que també es donen situacions de violència, tot i que el coneixement d’aquestes situacions encara és escàs.

L’objectiu d’aquest treball exploratori és descriure la percepció que els professionals del treball social tenen de les característiques de la violència en parelles del mateix sexe i identi car la tasca des del treball social en aquest tipus de violència (barreres per la seva detecció, intervenció i necessitats per poder treballar aquests casos). En l’estudi han participat 62 professionals de treball social que van contestar un qüestionari d’autoadministració. Els resultats mostren la di cultat a l’hora de treballar sobre aquest tipus de violència i permeten plantejar una discussió que faciliti la comprensió d’aquesta complexa realitat que cada cop es fa més evident.

PDF icon Download article (205.81 KB)
Paraules clau:
Violència, parella, LGTBI, treball social.
Per a citar: Pellicer Arasa, E., Celdrán Castro, M. (2019). Violència en parelles del mateix sexe: dificultats de detecció i intervenció des del treball social. Revista de Treball Social, 215, 77-92. doi:10.32061/RTS2019.215.05.
Referències bibliogràfiques:

Ajuntament de Barcelona. (2009). Les associacions LGTB a Barcelona: una aportació al Pla Municipal LGTB. Bellaterra: Ajuntament de Barcelona.

Aldarte. (2010). Estudio sobre la violencia intragénero. Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia.

Baker, N. L., Buick, J. D., Kim, S. R., Moniz, S., i Nava, K. L. (2013). Lessons from examining same-sex intimate partner violence. Sex Roles, 69(3-4), 182-192.
DOI:10.1007/s11199-012-0218-3

Berkman, C., i Zinberg, G. (1997). Homophobia and Heterosexism in Social Workers. Social Work Magazine, 42(4), 319-332.

Banks, J. R., i Fedewa, A. L. (2012). Counselors’ attitudes toward domestic violence in same-sex versus opposite-sex relationships. Journal of Multicultural Counseling and Development, 40(4), 194-205. DOI:10.1002/j.2161-1912.2012.00017.x

Blosnich, J. R., i Bossarte, M. (2009). Comparisons of intimate partner violence among partners in same sex and opposite-sex relationships in the United States. American Journal of Public Health, 99(12), 2182-2184.

Bravo, L. (2014). El activismo LGBT ante la Violencia Intragénero. Recuperat de http://observatoriolgbt.org.bo/assets/archivos/biblioteca/ 83d18cc6b32aedb6039ed3fb3ff6a40c.pdf

Consell d’Europa (2007). Gender matters: A manual on addressing genderbased violence with young people. Budapest: Directorate of Youth and Sport.

Creswell, J. W., i Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory into Practice, 39(3), 37-41. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2

Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS). (2015). La intervenció amb les famílies des del treball social. Barcelona: Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Barcelona. Recuperat de http://www.ub.edu/deptsocial/publicacions/ Laintervencioamblesfamiliesdesdeltreballsocial-Maig2015.pdf

Freedner, N., Freed, L. H., Yang, Y. W., i Austin, S. B. (2002). Dating violence among gay, lesbian, and bisexual adolescents: Results from a community survey. Journal of Adolescent Health,31, 469-474.

Island, D., i Letellier, P. (1991). Men who beat the men who love them: Battered gay men and domestic violence. Nova York: Harrington Park Press.

Letellier, P. (1996). Twin epidemics: Domestic violence and HIV infection among gay and bisexual men. En C. M. Renzetti, i C. H. Miley (Ed.), Violence in Gay and Lesbian Domestic Partnerships (p. 69-82). Nova York: Routledge.

McKenry, P. C., Serovich, J. M., Mason, T. L., i Mosack, K. (2006). Perpetration of gay and lesbian partner violence: A disempowerment perspective. Journal of Family Violence, 21(4), 233-243. DOI:10.1007/s10896-006-9020-8

Meyrick, J. (2006). What is good qualitative research?: a first step towards a comprehensive approach to judging rigour/quality. Journal of Health Psychology, 11, 799-808.

Ortega, A. (2014). Agresión en parejas homosexulales en España y Argentina: prevalencias y heterosexismo. (Tesi doctoral, Universitat Complutense de Madrid). Recuperat de https://eprints.ucm.es/28389/

Otero, L. M. R. (2015a). Percepción de la violencia intragénero en pro- fesionales del ámbito social de la provincia española de Ourense. Intervención. Revista del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, 4(1), 25-33.

Otero, L. M. (2015b). Attitudes towards sexual diversity, perceptions of specific problems and internalization of myths and stereotypes about same-sex violence in social workers of Social Services. International Journal of Innovative Reseach & Development, 4(5), 35-42.

Pattavina, A., Hirschel, D., Buzawa, E., Faggiani, D., i Bentley, H. (2007). A comparison of the police response to heterosexual versus same-sex intimate partner violence. Violence Against Women, 13(4), 374-394. DOI:10.1177/1077801207299206

Petterman, L. M., i Dixon, C. G. (2003). Domestic violence between same-sex partners: implications for counseling. Journal of Counseling & Development, 81, 40-47.
DOI:10.1002/j.1556-6678.2003.tb00223.x

Tashakkori, A., i Teddlie, C. (2010) (Ed.). Handbook of mixed methods in social and behavioral research. Thousand Oaks, CA: Sage.