Una experiència d’Investigació Acció Participativa en treball social: potenciar el treball col·laboratiu entre agents en l’àmbit de la inclusió a Guipúscoa

Cinta
Guinot Viciano
Inicials: 
C.
Ane
Ferran Zubillaga
Inicials: 
A.
Asun
Berasategui Otegui
Inicials: 
A.
Resum

Aquest article presenta les reflexions amb relació al rol investigador en el marc d’una experiència d’Investigació Acció Participativa (IAP) duta a terme per l’equip d’investigadores del Departament de Treball Social i Sociologia de la Universitat de Deusto, al campus de Donostia/Sant Sebastià. La IAP és una metodologia capaç de generar dinàmiques relacionals i pràctiques de reciprocitat, i possibilita vincular la investigació en treball social amb la pràctica professional; d’aquesta manera, supera la possible dicotomia entre les dues dimensions.

L’equip d’investigadores de treball social ha creat un context relacional per generar coneixement compartit i, posteriorment, potenciar la sistematització de la pràctica: aquest context l’anomenem àgora i és un espai que es visualitza propici per reunir diferents actors i pretén emmarcar i definir problemes socials, així com generar relacions de confiança i col·laboratives que permetin negociar el que serà considerat com una solució probable.

Els principis metodològics per a la construcció de l’àgora han estat els següents: la cogeneració de coneixement; la concepció del procés com a emergent i el respecte a la participació i a les aportacions de tots i totes.

Aquest article vol posar en valor, des d’una experiència concreta, el treball social en la seva dimensió investigadora, i desgranar el procés metodològic que ha propiciat que investigadors i professionals participin en noves modalitats de col·laboració, i identificant les funcions de l’actor investigador en el procés, funcions que possibiliten la generació de sinergies i el disseny de propostes de bones pràctiques en l’àmbit de la inclusió.

PDF icon Download article (127.34 KB)
Paraules clau:
Investigació Acció Participativa, cogeneració de coneixement, rol de l’investigador, treball social, inclusió.
Per a citar: Guinot Viciano, C., Ferran Zubillaga, A., Berasategui Otegui, A. (2019). Una experiència d’Investigació Acció Participativa en treball social: potenciar el treball col·laboratiu entre agents en l’àmbit de la inclusió a Guipúscoa. Revista de Treball Social, 216, 87-99. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2019.216.05.
Referències bibliogràfiques:

Aguilar Hendrickson, M. (2014). Apuntes para un replanteamiento de los servicios sociales en España. Madrid: Fundación Foessa.

Ararteko. (2010). La situación de los servicios sociales de base en la CAPV. Informe extraordinario del Ararteko al Parlamento Vasco. Vitoria-Gasteiz: Ararteko.

Ararteko. (2016). La situación de los servicios sociales municipales en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Situación actual y propuesta de mejora. Vitoria-Gasteiz: Ararteko.

Balcazar, F. (2003). Investigación acción participativa (IAP): aspectos conceptuales y dificultades de implementación. Fundamentos en Humanidades, 1-2(7-8), 59-77.

Costamagna, P. y Larrea, M. (2017). Actores facilitadores del desarrollo territorial. Donostia/San Sebastián: Instituto Vasco de Competitividad-Fundación Deusto.

Decreto 155/2001, de 30 de julio, de determinación de funciones en materia de servicios sociales. BOPV. Bilbao, 27 de agosto del 2001, núm. 165.

Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. BOPV. Bilbao, 29 de octubre del 2015, núm. 206.

Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Políticas Sociales. (2016). Elkar-Ekin, plan de inclusión social 2016-2020. Recuperado de http://www.behagi.eus/files/informes/plan_elkar_ekin_inclusion_gipuzkoa_...

Fried Schnitman, D. (2000). Nuevos paradigmas en la resolución de conflictos. Perspectivas y prácticas. Buenos Aires: Granica.

Guinot, C., Ferran, A. y Berasategui, A. (2017). La investigación-acción participativa como método para un nuevo modelo de gobernanza en el ámbito de la inclusión en Gipuzkoa. Zerbitzuan, 64, 177-188.

García Roca, J. (2006). Memorias silenciadas en la construcción de los servicios sociales. Cuadernos de Trabajo Social, 19, 197-212.

IOÉ. Investigación acción participativa: propuesta para un ejercicio activo de la ciudadanía. Recuperado de https://www.colectivoioe.org/uploads/89050a31b85b9e19068a9beb6db3dec1368...

Karlsen, J. y Larrea, M. (2015). Desarrollo territorial e investigación-acción: innovación a través del diálogo. Donostia / San Sebastián: Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad; Fundación Deusto.

Larrion, B., Leturia, F., Zalakain, J. y Zabaleta, N. (2018). Elkar-EKIN: (re) construyendo en común la red de servicios sociales para la inclusión en Gipuzkoa. Zerbitzuan, 67, 51-65.

Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la pràctica educativa. Barcelona: Graó.

Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de servicios sociales. BOPV. Bilbao, 24 de diciembre del 2008, núm. 246.

Payne, M. (1995). Teorías contemporáneas del Trabajo Social. Una introducción crítica. Barcelona: Paidós.

Schön, D. (1998). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona: Paidós.

SIIS, Centro de Documentación y Estudios. (2015). Reordenación de la red de recursos y programas para la inclusión social en Gipuzkoa. Zerbitzuan Aldizkaria. Revista de Servicios Sociales, 59, 5-38.

White, M. y Epston, D. (1993). Medios narrativos para fines terapeúticos. Barcelona: Paidós.

Zurbriggen, C. y González Lago, M. (2014). Innovación y co-creación: nuevos desafíos para las políticas públicas. Revista de Gestión Pública, 3(2), 329-361.