Treball social sanitari en temps de la covid-19: reflexions sobre una experiència a l’illa de Tenerife (Espanya)

María
Abreu Velázquez
Inicials: 
M.
ORCID: 
0000-0002-7575-4865
Juana
González Negrín
Inicials: 
J.
ORCID: 
0000-0002-3801-7647
Desiré
Reverón Fuentes
Inicials: 
D.
ORCID: 
0000-0002-8255-0385
  DOI: 10.32061/RTS2021.220.08
Resum

La pandèmia per la covid-19 va generar un gran impacte en la població, alhora que una greu emergència social que va donar lloc a noves estratègies per a la intervenció als treballadors socials dels serveis de salut públics. En aquest treball es presenta l’experiència d’un centre de salut a l’illa de Tenerife on es va constatar que era necessària una intervenció prèviament planificada per poder abastar tota la complexitat de les problemàtiques psicosocials que es manifesten en un fenomen d’aquesta magnitud.

PDF icon Download article (141.54 KB)
Paraules clau:
Covid-19, treball social sanitari, emergència social
Per a citar: Abreu Velázquez, M., González Negrín, J., Reverón Fuentes, D. (2021). Treball social sanitari en temps de la covid-19: reflexions sobre una experiència a l’illa de Tenerife (Espanya). Revista de Treball Social, 220, 151-162. doi:10.32061/RTS2021.220.08.
Referències bibliogràfiques:

Bender, A. E., Berg, K. A., Miller, E. K., Evans, K. E., i Holmes, M. R. (2021). “Making Sure We Are All Okay”: Healthcare Workers’ Strategies for Emotional Connectedness During the COVID-19 Pandemic. Clinical Social Work Journal. https://doi.org/10.1007/s10615-020-00781-w

Berg-Weger, M., i Morley, J. E. (2020). Editorial: Loneliness and Social Isolation in Older Adults during the COVID-19 Pandemic: Implications for Gerontological Social Work. The journal of nutrition, health and aging, 24(5), 456-458. https://doi.org/10.1007/s12603-020-1366-8

Carvalho, M. I. (2020). O serviço social na saúde em Portugal e os desafios da Covid-19. Revista família, ciclos de vida e saúde no contexto social, 8(Supl. 3), 1086-1098. https://doi.org/10.18554/refacs.v8i0.5028

Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla. Grupo de Intervención Social en Emergencias (2020). Buenas prácticas para Trabajadoras/es Sociales. Intervención Psicosocial, despedida y duelo ante la presencia del COVID-19. Recuperat 4 juny 2021, de https://trabajosocialsevilla.es/publicacion-buenas-practicas-para-trabajadoras-es-sociales-intervencion-psicosocial-despedida-y-duelo-ante-la-presencia-del-covid-19/

Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón (2020). Propuesta de intervención de las/os trabajadoras/es sociales sanitarios del Servicio Aragonés de Salud ante la emergencia del coronavirus. https://consejotrabajosocialcyl.org/documentos/circulares_14_1585307676.pdf

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (2020). Monogràfic COVID-19. https://consejotrabajosocialcyl.org/documentos/circulares_14_1585307819.pdf

Consejo General del Trabajo Social (2012). Código Deontológico de Trabajo Social. Recuperat 4 juny 2021, de https://www.cgtrabajosocial.es/codigo_deontologico

Consejo General del Trabajo Social. Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales (2020). Investigaciones e informes del Consejo General del Trabajo Social. Actuaciones del Trabajo Social ante el COVID-19. Recuperat 4 juny 2021, de https://cgtrabajosocial.es/files/5f213639cbc10/COVID_II_WEB.pdf

De Matos, M. C. (2020). A pandemia de coronavírus (COVID-19) e o trabalho de assistentes sociais na saúde. CRESS. Recuperat 4 juny 2021, de http://www.cress-es.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Artigo-A-pandemia-do-coronav%C3%ADrus-COVID-19-e-o-trabalho-de-assistentes-sociais-na-sa%C3%BAde-2.pdf

García-Pastrana, C., Trujillo-De los Santos, Z., Volkers-Gaussmann, G., i Ochoa-Morales, A. (2020). Participación del personal de trabajo social durante la pandemia de COVID-19, en un instituto de tercer nivel de atención. Archivos de Neurociencias (Mex) INNN, 25(2), 87-93.

Goligthley, M., i Holloway, M. (2020). Social Work in the Time of the COVID-19 Pandemic: All in This Together? British Journal of Social Work, 50(3), 637-641. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcaa036

Ministeri de Ciència i Innovació (2020). Informe MoMo: Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. Situación a 29 de diciembre de 2020. Instituto de Salud Carlos III. Recuperat 4 juny 2021, de https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Paginas/Informes-MoMo-2020.aspx

Ministeri de Ciència i Innovació. (2021). Informe nº 59. Situación de COVID-19 en España. Casos diagnosticados a partir 10 de mayo. Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III. Recuperado 4 junio 2021, de https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20COVID-19.%20N%c2%ba%2059_29%20de%20diciembre%20de%202020.pdf

Ministeri de Sanitat (2021). Boletín de actualización n.º 289: Enfermedad por el coronaviurs (COVID-19). 13.01.2021. Recuperat 4 juny 2021, de https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_289_COVID-19.pdf

Moehlecke Iser, B. P., Silva. I.; Timmen Raymundo V., Bottega Poleto, M., Schuelter-Trevisol, F., i Bobinski, F. (2020). Definição de caso suspeito da COVID-19: uma revisão narrativa dos sinais e sintomas mais frequentes entre os casos confirmados. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 29(3). https://doi.org/10.5123/S1679-49742020000300018

Morán Vega, G. G. (2020). Intervención del Trabajo Social en el ámbito laboral durante la emergencia sanitaria Covid-19: caso de estudio en empresas privadas de la ciudad de Guayaquil. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuperat 21 gener 2021, de http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15618

Pérez Abreu, M. R., Gómez Tejeda, J. J., i Diéguez Guach, R. A. (2020). Características clínico-epidemiológicas de la COVID-19. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 19(2) , 1-15.

Prime, H., Wade, M., i Brown, D. T. (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 pandemic. American Psychologist, 75(5), 631-643. https://doi.org/10.1037/amp0000660

Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, BOE núm. 67 § 3692 (2020).

Retolaza, A. (2020). La salud mental tras el Covid-19: Prevenir, Cuidar, Curar [Entrada blog]. COVID-19-Salud Mental AAPSM-AEN. Recuperat 4 juny 2021, de https://covid19saludmentalaapsmaen.blogspot.com/2020/04/la-salud-mental-tras-el-covid-19.html

Servei Canari de la Salut (2020). Procedimiento de gestión del riesgo social del Covid-19. Intervención Social ante el COVID-19 desde el Sistema Sanitario Público de Canarias. Consejo General del Trabajo Social. Recuperat 4 juny 2021, de https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/las-palmas/files/COVID19%20PROCEDIMIENTO%20GESTI%c3%93N%20SOCIAL%20Anexos%20200408.pdf

Societat Espanyola de Pública i Adminstració Sanitària. (2020). Informe SESPAS 2020. Retos actuales de la Salud Mental desde la Salud Pública y la Administración Sanitaria. Recuperat 4 junny 2021, de https://sespas.es/2020/11/20/informe-sespas-2020-retos-actuales-de-la-salud-mental-desde-la-salud-publica-y-la-administracion-sanitaria/

Teater, B., Chonody, J. M., i Davis, N. (2020). Risk and Protective Factors of Loneliness among Older Adults: The Significance of Social Isolation and Quality and Type of Contact. Social Work in Public Health, 36(2), 128-141. https://doi.org/10.1080/19371918.2020.1866140

Walter-McCabe, H. A. (2020). Coronavirus pandemic calls for an immediate social Work Response. Social Work in Public Health, 35(3), 69-72. DOI: https://doi.org/10.1080/19371918.2020.1751533

RTS - 220
220