Serveis socials bàsics, administració i burocràcia

  Montserrat Mestres Angla
Resum

L’article planteja una reflexió sobre què implica la burocràcia com a sistema d’or- ganització de les administracions públiques i el posicionament dels serveis socials bàsics, i en concret dels treballadors socials. Planteja el dubte de si és possible introduir canvis en la burocratització dels serveis socials en el marc d’una adminis- tració local que ens condiciona i interpel.la, així com la possible necessitat d’un esforç més gran per entendre el sector públic en tota la seva dimensió, d’incremen- tar el diàleg amb altres departaments, i d’aportar el valor de la mateixa disciplina al servei d’una administració millor.

PDF icon Download article (233.08 KB)
Per a citar: Montserrat Mestres Angla (2018). Serveis socials bàsics, administració i burocràcia. Revista de Treball Social, 214, .