Sensibilització a la supervisió en el treball social. Un projecte d'acompanyament a l'inici de la pràctica professional

Maria Eva
Díaz Martínez
Inicials: 
M. E.
ORCID: 
0000-0002-4096-5814
Lola
Serna González
Inicials: 
L.
ORCID: 
0000-0002-2219-6572
  DOI: 10.32061/RTS2021.220.06
Resum

El Col·legi de Treball Social de Catalunya (TSCAT) treballa per promoure la supervisió entre les professionals del treball social i, alhora, legitimar la professió del treball social en les tasques de supervisió dins dels serveis de benestar social. En aquest context sorgeix el Grup de Treball de Sensibilització a la Supervisió adscrit a la Comissió de Supervisió del TSCAT.

A l’article s’exposen la història i el funcionament del grup, i els dos primers projectes que s’han dut a terme. Es recullen els resultats de “L’enquesta sobre el coneixement i opinió de la supervisió a la col·legiatura”, i el disseny, desenvolupament i resultats del “Projecte de sensibilització a la supervisió en el treball social”.

La bona resposta de les col·legiades a la consulta i la valoració positiva de les participants al projecte de sensibilització empeny el grup a continuar treballant per donar resposta a les necessitats de supervisió del col·lectiu.

D’altra banda, es reflexiona sobre algunes dades que fan pensar que entre les professionals del treball social hi ha una cultura de la supervisió vinculada a la institució on es treballa, més que ser viscuda com una eina individual de suport i millora de la intervenció professional.

 

PDF icon Download article (161.48 KB)
Paraules clau:
Sensibilització a la supervisió, treball social, acompanyament, rol i benestar professional
Per a citar: Díaz Martínez, M. E., Serna González, L. (2021). Sensibilització a la supervisió en el treball social. Un projecte d'acompanyament a l'inici de la pràctica professional. Revista de Treball Social, 220, 119-134. doi:10.32061/RTS2021.220.06.
Referències bibliogràfiques:

Aragonès, T. (2010). Apunts sobre l’ofici de supervisora. Revista de Treball Social, 189, 32-47.

D’Iribarne, A. (1994). Del contenido del trabajo a la cognición. Revista de Trabajo, 1. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Fernández, J. (2010). La supervisió en la formació dels treballadors socials en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Revista de Treball Social, 189, 20-31.

Grup de Sensibilització Supervisió del TSCAT. (2018). Informe sobre L’enquesta de coneixement i opinió de la supervisió. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Recuperat de https://www.tscat.cat/download/web/2019/Febrer/Resultat%20enquesta%20supervisi%c3%b3_novembre2018.pdf

Hernández, J. (1991). Acción comunicativa e intervención social. Editorial Popular.

Puig, C. (2009). La Supervisión en la intervención social. Un instrumento para la calidad de los servicios y el benestar de los profesionales (Tesi doctoral), Universitat Rovira i Virgili. https://www.tesisenred.net/handle/10803/8438

Puig, C. (2011). La supervisió en la intervenció social i educativa: una oportunitat de reflexió i pensament per als professionals que atenen la infància-adolescència. Butlletí d’Inf@ncia, 46. DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials. https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02p...

Puig, C. i Porcel, A. (2015). La formació de supervisores: Presentació d’una experiència de formació de supervisores al Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Puig, C., Torrens, R. i Lerga, M. (2018). Estat actual del servei de supervisió externa als Equips Bàsics d’Atenció Social dels Serveis Socials Bàsics de Catalunya. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Tonon, G., Robles, C. i Meza, M. (2004). La supervisión en Trabajo Social: Una cuestión profesional y académica. Espacio.

RTS - 220
220