Representacio(ns) del tercer sector i l’Administració Pública: consells, taules, i altres formes de relació en l’espai públic. El cas de Guipúscoa

Felix
Arrieta Frutos
Inicials: 
F.
Ainhoa
Izaguirre Choperena
Inicials: 
A.
Martin
Zuñiga Ruiz de Loizaga
Inicials: 
M.
Resum

Els processos de reestructuració i repartiment de funcions que s’es- tan produint en els sistemes europeus de benestar, col·loquen el tercer sector en una posició de més protagonisme. Així, els mecanismes de relació i representació que s’estableixen entre el tercer sector i l’Administració Pública són un element fonamental en aquest debat. El cas de Guipúscoa,amb l’aprovació d’un nou marc normatiu i la posada en marxa d’un procés de cocreació, exempli ca aquesta tendència i es converteix en escenari de re exió per a la millora tant dels mecanismes de representació com per al sistema de benestar en el seu conjunt. Amb l’objectiu d’indagar sobre la possibilitat de crear una taula de diàleg civil en el territori i mitjançant l’ús d’una metodologia participativa basada en tècniques qualitatives com l’entrevista semiestructurada en profunditat i el grup de discussió, s’ha donat veu a professionals pertanyents a l’Administració Pública i el tercer sector. En aquest article s’exposen els principals resultats d’aquest procés, assenyalant aquells elements que han guiat el debat, i preocupen tant al tercer sector com a la mateixa Administració, davant la possibilitat de creació d’un nou espai per a la representació.

PDF icon Download article (228.51 KB)
Paraules clau:
Administració Pública, tercer sector, representació
Per a citar: Arrieta Frutos, F., Izaguirre Choperena, A., Zuñiga Ruiz de Loizaga, M. (2019). Representacio(ns) del tercer sector i l’Administració Pública: consells, taules, i altres formes de relació en l’espai públic. El cas de Guipúscoa. Revista de Treball Social, 215, 109-125. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2019.215.07.
Referències bibliogràfiques:

Alford, J. (2014). The Multiple Facets of Co-Production: Building on the work of Elinor Ostrom. Public Management Review, 16(3), 299-316. DOI: 10.1080/14719037.2013.806578

Andreotti, A., Mingione, E., i Polizzi, E. (2012). Local welfare systems: A challenge for social cohesion. Urban Studies, 4989, 1925-1940.

Arrieta, F., i Sobremonte, E. (2016). Elementos para un relato de la gobernanza del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Zerbitzuan, 61, 5-20. DOI: 10.5569/1134-7147.61.01

Bano, M. (2018). Partnerships and the Good-Governance Agenda: Improving Service Delivery Through State-NGO Collaborations. Voluntas, 1-14. DOI: 10.1007/s11266-017-9937-y

Bode, I. (2006). Disorganized welfare mixes: Voluntary agencies and new governance regimes in Western Europe. Journal of European Social Policy, 16, 346-359. Doi: 10.1177/0958929706068273

Brandsen, T., i Honingh, M. (2015). Distinguishing Different Types of Co-production: A Conceptual Analysis Based on the Classical Definitions. Public Administration Review, 76, 427-435.
DOI: 10.1111/puar.12465

Brandsen, T., i Pestoff, V. (2006). Coproduction, the third sector and the delivery of public services. Public Management Review, 8(4), 493-501. DOI: 10.1080/14719030601022874

Brandsen, T., i Pape, U. (2015). The Netherlands: The paradox of government-nonprofit partners. Voluntas, 26, 2267-2282.
DOI: 10.1007/s11266-015-9646-3

Brandsen, T., Trommel, W., i Verschuere, B. (2017). The state and the reconstruction of civil society. International Review of Administrative Sciences, 83(4), 676-693. DOI: 10.1177/0020852315592467

Castells, M. (2017). Ruptura. La crisis de la democracia liberal. Madrid: Alianza.

Decret 283/2012, d’11 de desembre, pel qual es constitueix i regula la Mesa del Diàleg Civil. BOPV núm. 248, de 24 de desembre.

Ferrán, A. (2017). Loiolaetxea: Respuesta a la exclusión desde la solidaridad. Zerbitzuan, 64, 213-226. DOI: 10.5569/1134-7147.64.15

Gimeno, J. (2015). Necesidad y necesidades del tercer sector. Revista Española del Tercer Sector, 38, 49-74.

Izquieta, J. L., Callejo, J. J., i Prieto, J. M. (2008). El tercer sector y las administraciones públicas. Relaciones en el ámbito de la atención social en los niveles regional y local. Revista Internacional de Sociolo- gía, LXVI(49), 115-139.

Jaraiz, G. (2018). El tercer sector de acción social como prestador de servicios. Revista Española del Tercer Sector, 38, 91-112.

Llei 12/2008, de 5 de desembre, de serveis socials. BOPV núm. 246, de 24 de desembre.

Llei 6/2016, de 12 de maig, del tercer sector social d’Euskadi. BOE núm. 151, de 23 de juny.

Lu, J., i Xu, C. (2018). Complementary or supplementary? The relationship between government size and nonpro t sector size. Voluntas, 1-16. DOI: 10.1007/s11266-018-9981-2

Martínez-Buján, R. (2014). Los modelos territoriales de organización social del cuidado a personas mayores en los hogares. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 145, 99-126.

Milbourne, L. (2009). Remodelling the third sector: Advancing collaboration or competition in community-based initiatives? Journal of Social Policy, 38(2), 277-297.
doi: 10.1017/S0047279408002845

Osborne, S. P., Radnor, Z., i Strokosch, K. (2016). Co-Production and the Co-Creation of Value in Public Services: A suitable case for treatment? Public Management Review,

Ranci, C. (2015). The Long-Term Evolution of the Government – Third Sector Partnership in Italy: Old Wine in a New Bottle? Voluntas, 26, 2311-2329. DOI: 10.1007/s11266-015-9650-7

Rodríguez, G. (2015). Avances, limitaciones y retos del tercer sector de acción social en España. Revista Española del Tercer Sector, 38, 75-97.

Salamon, L. M. (2015). Introduction: The nonpro tization of the welfare state. Voluntas, 26, 2147-2154.
DOI: 10.1007/s11266-015-9638-3

Salamon, L. M., i Toepler, S. (2015). Government nonprofit cooperation: Anomaly or necessity? Voluntas, 26, 2155-2177.
DOI: 10.1007/s11266-015-9651

Salgado, A. (2007). Investigación cualitativa: Diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. Liberabit, 13, 71-78.

Susías, C. (2018). Estrategias para la sostenibilidad (institucional, organizativa, económica) del tercer sector de acción social. Revista Española del Tercer Sector, 38, 113-134.

Taylor, M., i Bassi, A. (1998). Unpacking the State: The implications for the third sector of changing relationships between national and local government. Voluntas, 9(2), 113-136.

Taylor, S., i Bodgan, R. (1990). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós.

Voorberg, W. H., Bekkers, V. J. J. M., i Tummers, L. G. (2015). A Systematic Review of Co-Creation and Co-Production: Embarking on the social innovation journey. Public Management Review, 17(9), 1333-1357. DOI: 10.1080/14719037.2014.930505

Zubero, I. (2018). El tercer sector como movimiento voluntariadista: Una propuesta para repensar la identidad del TSA desde el paradigma de la democracia del ciudadano. Revista Española del Tercer Sector, 38, 43-68.