Proposta per a la participació de les famílies d’interns de centres penitenciaris a Catalunya. Posant en valor el rol de les famílies

Alberto
Caballero Marcos
Inicials: 
A.
ORCID: 
0000-0002-8037-8921
Núria
Pujol Serna
Inicials: 
N.
ORCID: 
0000-0002-8246-6829
  DOI: https://doi.org/10.32061/RTS2022.222.05
Resum

L’article presenta propostes per promoure i facilitar la participació de les famílies com a agents de canvi en els processos de reinserció de les persones privades de llibertat a les presons catalanes. El document parteix, d’una banda, del programa marc del Model de Participació i Convivència dels centres penitenciaris de Catalunya (en endavant, MPiC) que ha anat desenvolupant la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (en endavant, SMPRAV) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, té com a referència la idea que el rol actiu com a agent de canvi de l’entorn sociofamiliar de les persones internes és fonamental per garantir processos de reeducació i reintegració social, de desistiment de delicte i per evitar la reincidència delictiva, objectiu últim del model de rehabilitació de les presons catalanes, juntament amb la protecció a les víctimes. L’article posa en valor el rol dels treballadors socials per liderar aquests projectes, en el marc del treball dels equips multidisciplinaris, i el rol des dels Serveis Socials d’Execució Penal (en endavant, SSEP). Per acabar, es presenta una experiència participativa de famílies al centre penitenciari Brians 2 en el marc del MPiC.

PDF icon Download article (205.1 KB)
Paraules clau:
Participació, família, vincles, reinserció, desistiment
Per a citar: Caballero Marcos, A., Pujol Serna, N. (2022). Proposta per a la participació de les famílies d’interns de centres penitenciaris a Catalunya. Posant en valor el rol de les famílies. Revista de Treball Social, 222, 93-113. doi: https://doi.org/10.32061/RTS2022.222.05.
Referències bibliogràfiques:

Barbero, J. M. (2008). El treball social en acció. Mètode i autogestió de la pràctica professional. Impuls a l’acció social.

Barbero J. M., i Cortés, F. (2005). Trabajo Comunitario, organización y desarrollo social. Alianza Editorial.

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. (2021). Guia metodològica del Model de participació i convivència (MPiC). Generalitat de Catalunya. Recuperat 19 abril 2022, de http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/debat/Debat_a_bat...

Cid Moliné, J., i Martí Olivé, J. (2011). El proceso de desistimiento de las personas encarceladas. Obstáculos y apoyos. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya. UAB. Recuperat 19 abril 2022, de https://ddd.uab.cat/pub/worpap/2011/132424/prodesper_a2011iSPA.pdf

Cid Moliné, J., Encarnación de la Ordóñez, E., Pedrosa Bou, A., i Ibàñez Roig, A. (2019). La família com a catalitzadora del procés de desistiment i reincidència. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya. Recuperat 19 abril 2022, de http://cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg/crono/2020/familia-catalitzad...

Colomer, M. (1979). El Método en el Trabajo Social. Revista de Treball Social, 75, 6-11.

Cortés, F. (2014). La potenciació del treball comunitari com a estratègia per reafirmar el compromís social del treball social. Revista de Treball Social, 203, 23-35.

Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. DOGC núm. 4714 (2006).

Departament de Justícia. (s. d.). Programa marc del model de participació i convivència dels centres penitenciaris de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Recuperat 19 abril 2022, de http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/reinsercio_i_serveis...

Departament de Justícia. (2005). Protocol dels Serveis Socials d’Execució Penal. [Document intern]. Àrea de Serveis Socials d’Execució Penal en l’àmbit territorial de Barcelona Àrea, Generalitat de Catalunya.

Departament de Justícia. (2018). Programa marc de treball social grupal amb famílies. Programa Compartim de Gestió del coneixement del Departament de Justícia. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Comunitat Treball social en l’àmbit penal. Generalitat de Catalunya. Recuperat 19 abril 2022, de http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/ll...

Enjuanes Llop, J. (2020). Hacia la construcción de las bases de un modelo de ejecución penal en base al concepto de ciudadanía activa. Estudio de tres casos en el sistema de ejecución penal español y catalán. Universitat Rovira i Virgili.

Enjuanes Llop, J., Escribano, X., i Sánchez, J. (2016). La Pedagogía Social Comunitaria como modelo de intervención socioeducativa en Centros Penitenciarios. Dins T. Morata (Coord.), Pedagogía Social Comunitaria y Exclusión Social (p.11-114). Editorial Popular.

EuroPris Family Relations Expert Group. (2017). Good Practice Collection Family Relations. Europris. Recuperat 19 abril 2022, de https://www.europris.org/file/expert-group-family-relations-good-practic...

Ibàñez Roig, A., i Pedrosa Bou, A. (2017). El paper de les famílies en la reinserció de les persones que surten de la presó. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya. Recuperat 19 abril 2022, de http://cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg/crono/2018/paper-families-rei...

Ibàñez Roig, A., i Pedrosa Bou, A. (2018). Cárcel y familiarismo: ¿Usamos a las familias como agencias de reinserción? Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales, 16(a1604), 1-18. https://recyt.fecyt.es/index.php/encrucijadas/article/view/79163

Jardine, C. (2017). Constructing and maintaining family in the context of imprisonment. British Journal of Criminology, 58(1), 114-131. https://doi.org/10.1093/bjc/azx005

Lillo, N., i Roselló, E. (2001). Manual para el Trabajo social comunitario. Ediciones Narcea.

Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, BOE núm. 239 § 23708 (1979).

Martínez Navarro, E.G. (1990). Autonomía y solidaridad para una democracia participativa. Documentación social, 80, 69-94.

Reial Decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el reglament penitenciari. BOE núm. 40 § 3307 (1996).

Rivas Huesa De, M. J. (2002). Manual de Trabajo Social. Universitat de València.

Roigé, X. (2006). Familias de ayer, familias de hoy: continuidades y cambios en Cataluña. Icaria.

Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat. (2011). El model de rehabilitació a les presons catalanes. Direcció General de Serveis Penitenciaris, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya. Recuperat 19 abril 2022, de http://justicia.gencat.cat/web/.content/enllacos/pdf/model_rehabilitacio...

RTS - 222
222