Programa NIU: una experiència d’intervenció conjunta entre els serveis socials bàsics i els serveis de salut de Granollers

Clara
Barranco Flores
Inicials: 
C.
ORCID: 
0000-0001-9988-929X
Ana
Aranda Castán
Inicials: 
A.
ORCID: 
0000-0002-9643-9055
  DOI: 10.32061/RTS2020.218.05
Resum

El Programa NIU, impulsat pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers, pretén donar atenció i acompanyament a dones embarassades en situació de risc social i sanitari.

Es tracta d’un programa de prevenció durant la gestació i en la futura família un cop hagi nascut el nadó i fins que la criatura hagi fet l’any de vida.

Es tenen en compte els condicionants negatius que envolten les possibles participants: les situacions de violència, la soledat, l’edat, la inestabilitat emocional, la manca o la irregularitat de seguiment mèdic, l’abandonament de la parella, la situació econòmica i els antecedents mèdics a escala orgànica i mental, entre altres situacions.

L’objectiu bàsic del Programa NIU és prevenir possibles situacions de maltractament prenatal i negligència o maltractament durant els primers mesos de vida del nadó. Aquest objectiu es treballa mitjançant el suport emocional i l’acompanyament a les gestants/mares: se’ls facilita informació, capacitació i orientació en aspectes de salut, legals, de promoció del vincle mare-infant.

El desenvolupament d’aquest programa es fa possible gràcies al treball conjunt entre les unitats de treball social sanitari i les de serveis socials bàsics de la ciutat, que detecten, diagnostiquen i deriven les mares participants, així com el treball de les educadores de l’espai grupal setmanal en què es troben les participants i el suport individual proporcionat per la treballadora familiar als domicilis i durant els acompanyaments.

PDF icon Download article (623.1 KB)
Paraules clau:
Embaràs, risc social, prevenció, maltractament prenatal, coordinació
Per a citar: Barranco Flores, C., Aranda Castán, A. (2020). Programa NIU: una experiència d’intervenció conjunta entre els serveis socials bàsics i els serveis de salut de Granollers. Revista de Treball Social, 218, 83-100. doi:10.32061/RTS2020.218.05.
Referències bibliogràfiques:

Comitre, M., Fernández E., López T., Montserrat, M., Sayas, P., Vega T., et al. (2012). Guia d’intervenció del Treball Social Sanitari. València: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat.

Goldstein, E. (1984). Ego psychology and social work practice. Nova York: Collier Mcmillan.

Payne, M. (1995). Teorías contemporáneas del trabajo social. Barcelona: Paidós.

Protocol d’actuació davant de maltractaments en la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut (2019). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut.

Protocol de salut de seguiment de l’embaràs a Catalunya (2019). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, Agència de Salut Pública de Catalunya.

Ruiz-Tagle et. al (2015). Embarazo vulnerable. Realidad y propuestas. Santiago de Chile: Ideapaís. Comunidad y justicia.

Soriano Faura, F. J. (2015). Promoción del buen trato y prevención del maltrato en la infancia en el ámbito de la atención primaria de salud. Recuperat de http://previnfad.aepap.org/monografia/maltrato-infantil

Marc legal

Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. DOGC núm. 5641, de 2 de juny de 2010.

Ordre BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s’aproven les llistes d’indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents. DOGC núm. 6530, de 30 de desembre del 2013.

Reglament municipal de prestacions econòmiques d’urgències socials de Granollers. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 2 de maig de 2018.

RTS 218
218