Orígens ètics i ideològics del treball social comunitari: la importància de mirar enrere

Mercedes
Cuenca Silvestre
Inicials: 
M.
ORCID: 
0000-0002-4646-9774
  DOI: 10.32061/RTS2021.220.02
Resum

El treball social, des dels seus orígens, planteja accions per modificar una situació que, en funció de diversos criteris, es jutja com a indesitjable. El seu creixement i legitimació han estat basats fonamentalment en la resposta a situacions de necessitat que han anat emergint a la llum de l’evolució en els models d’organització social.

Actualment vivim en una societat que, progressivament, va generant més desigualtat entre aquells/es que disposen de recursos econòmics i aquells/es que se n’han vist desposseïts. Aquesta desigualtat, al seu torn, genera divisions en altres esferes. En l’àmbit comunitari, creixen els sentiments d’incomprensió i desconfiança entre experiències vitals molt diferents, convertint la cohesió social en un repte difícil d’aconseguir.

Fer una revisió de la història de la nostra professió sembla més urgent que mai. En primer lloc, perquè no és necessari inventar-ho tot de nou. En segon lloc, per evitar que la dimensió comunitària sigui instrumentalitzada en funció de modes alienes al seu sentit i orientació.

Per aconseguir-ho, en aquest article desenvoluparem una aproximació teòrica al treball social en general i, de manera específica, al treball social comunitari: a) descobrint els fets sociohistòrics més rellevants amb incidència en el seu desenvolupament; b) atesa l’evolució dels supòsits i creences en els quals es va inspirar; i c) reflexionant sobre la seva implementació a l’Estat espanyol.

PDF icon Download article (182.24 KB)
Paraules clau:
Treball social comunitari, ètica, ideologia
Per a citar: Cuenca Silvestre, M. (2021). Orígens ètics i ideològics del treball social comunitari: la importància de mirar enrere. Revista de Treball Social, 220, 31-49. doi:10.32061/RTS2021.220.02.
Referències bibliogràfiques:

Aguilar, M. J. (2013). Trabajo Social: concepto y metodología. Ediciones Paraninfo i Consejo General del Trabajo Social.

Banda, T. (2009). El nacimiento de una nueva profesión: el Trabajo Social. Dins Fernández, T. (Coord.), Fundamentos del Trabajo Social (p. 15-108). Alianza Editorial.

Comisión de Trabajo Social Comunitario (2020). El treball social en temps de pandèmia: resistència i possibilitats? Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Recuperat de https://www.tscat.cat/download/web/2020/octubre/TS%20PANDEMIA_Comissi%C3...

Curbelo, A. i Hernández, L. (2017). Otro Trabajo Social es posible. Construyendo ciudadanía. Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible.

De la Red, N. (1993). Aproximaciones al Trabajo Social. Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales i Siglo XXI de España Editores.

De Robertis, C. (2006). Metodología de la intervención en Trabajo Social. Lumen.

De Robertis, C. i Pascal, H. (1994). La intervención colectiva en Trabajo Social. La acción con grupos y comunidades. El Ateneo.

Duarte, M. (2017). Trabajo Social comunitario: perspectivas teóricas, metodológicas, éticas y políticas (Tesi doctoral, Universidad Complutense Madrid). https://eprints.ucm.es/42891/

Escartín, M. J. (1994). Introducción al Trabajo Social I: Historia y fundamentos teórico-prácticos. Editorial Aguaclara.

Fernández, T. i De Lorenzo, R. (Coord.) (2014). Trabajo Social: Una historia global. McGraw-Hill/Interamericana de España, SL.

Fernández, T. i López, A. (2008). Trabajo Social comunitario: afrontando juntos los desafíos del siglo xxi. Alianza Editorial.

Fernández, T., Ponce, L. i Andrés, S. (2014). Historia del Trabajo Social en España. En Fernández, T. i De Lorenzo, R. (Coord.). Trabajo Social: Una historia global (p. 137-184). McGraw-Hill/Interamericana de España, SL.

García-Domingo, M. (2019). Reflexión profesional sobre la realidad de la intervención social: retrocesos propios de un periodo de postcrisis y propuestas de mejora. Alternativas: Cuadernos de Trabajo Social, 26, 103-122. https://doi.org/10.14198/ALTERN2019.26.05

Gómez, F. (2014). Conceptos básicos y principios del Trabajo Social comunitario. Dins Gómez, F., Munuera, M. P., Domínguez, M. C. Trabajo Social con Comunidades (p. 31-57). Libros Certeza.

Hamzaoui, M. (2005). El Trabajo Social territorializado. Las transformaciones de la acción política en la intervención social. Nau Llibres.

Healy, K. (2001). Trabajo Social: Perspectivas contemporáneas. Ediciones Morata.

Hernández, J. (2004). Trabajo Social en la Postmodernidad. Libros Certeza.

Hernández, J. i Braco, L. (2009). El Trabajo Social Comunitario en España: una aproximación a la historia y a la actualidad. Dins Hernández, J. Trabajo Social comunitario en la sociedad individualizada (p. 17-54). Nau Llibres.

Las Heras, P. (2012). Intervención social en la década de los 70. Servicios Sociales y Política Social, 100, 17-38.

Lillo, N. i Roselló, E. (2001). Manual para el Trabajo Social Comunitario. Narcea S.A. de Ediciones.

Malagón, J. L. i Sarasola, J. L. (2005). Nacimiento y evolución del Trabajo Social. Dins Fernández, T. i Alemán, C. (Coord.). Introducción al Trabajo Social (p. 78-109). Alianza Editorial.

Martín, M. (2011). Los dilemas éticos en la profesión de Trabajo Social. Dins Zamanillo, T. (Dir.). Ética, teoría y técnica. La responsabilidad política del Trabajo Social (p. 19-43). Talasa Ediciones.

Miranda, M. (2003). Pragmatismo, interaccionismo simbólico y Trabajo Social. De cómo la caridad y la filantropía se hicieron científicas (Tesi doctoral, Universitat Rovira i Virgili). https://www.tdx.cat/handle/10803/8406

Miranda, M. (2004). De la caridad a la ciencia. Pragmatismo, interaccionismo simbólico y Trabajo Social. Mira Editores.

Miranda, M. (2018). El pensar y hacer de Jane Addams. Revista Trabajo Social UNAM, 17, 105-119.

Moix, M. (2006). Teoría del Trabajo Social. Editorial Síntesis.

Morgado, P. (2009). Necesidades, problemas y recursos. Dins Fernández, T. (Coord.). Fundamentos del Trabajo Social (p. 189-220). Alianza Editorial.

Nogueiras L. (1996). La práctica y la teoría del Desarrollo Comunitario. Descripción de un modelo. Narcea S.A. de Ediciones.

Pastor, E. (2015). Trabajo Social con comunidades. Editorial Universitas.

Sánchez, J. (2012). Intervención social en los 80. Servicios Sociales y Política Social, 100, 39-56.

Sánchez, G. i Andrés, T. (2005). El estudio de la historia para comprender el Trabajo Social. La ayuda al necesitado en la Antigüedad de Oriente a Occidente. Dins Fernández, T. i Alemán, C. (Coord.). Introducción al Trabajo Social (p. 22-49). Alianza Editorial.

Soydan, H. (2003). La historia de las ideas en el Trabajo Social. Tirant Lo Blanch.

Travi, B. (2006). La dimensión técnico-instrumental en Trabajo Social: Reflexiones acerca de la entrevista, la observación, el registro y el informe social. Espacio Editorial.

Viscarret, J. J. (2007). Modelos y métodos de intervención en Trabajo Social. Alianza Editorial.

Zamanillo, T. (1991). El Método en Trabajo Social. Dins Gaitán, L. i Zamanillo, T. Para comprender el Trabajo Social (p. 79-94). Editorial Verbo divino.

Zamanillo, T. (2018). Epistemología del Trabajo Social. De la evidencia empírica a la exigencia teórica. Ediciones Complutense.

RTS - 220
220