L’habitatge en el marc de les lleis autonòmiques de serveis socials, de 1982 a 2019

Rafael
Arredondo Quijada
Inicials: 
R.
ORCID: 
0000-0002-4301-3376
María de las Olas
Palma García
Inicials: 
M. O.
ORCID: 
0000-0003-1271-5604
  DOI: 10.32061/RTS2019.217.01
Resum

Els serveis socials, quart pilar del benestar social, constitueixen part de la columna vertebral de les polítiques socials en el conjunt de les comunitats autònomes, partint de l’àmbit competencial recollit a la Constitució espanyola de 1978. Les primeres lleis de serveis socials de les diverses comunitats autònomes van marcar l’inici de l’incipient, encara avui, sistema públic de serveis socials. Aquestes lleis van anar abordant, des del model d’acció i gestió, en què el treball social ha estat part essencial, els sectors i àmbits que calia tenir en compte per a la intervenció, entre els quals de manera molt primària hi havia l’habitatge, principalment com a prestació bàsica incorporada en el Pla Concertat.

Aquest article realitza una revisió i estableix una radiografia, després d’haver transcorregut més d’un quart de segle de la primera llei de serveis socials aprovada el 1982 per part de la comunitat autònoma del País Basc, de quin ha estat i és el tractament de l’habitatge que s’ha realitzat a l’hora de legislar, tenint en compte les lleis que han anat sent aprovades per part de les diverses comunitats autònomes fins ara.

PDF icon Download article (169.78 KB)
Paraules clau:
Serveis socials, habitatge, treball social, benestar social
Per a citar: Arredondo Quijada, R., Palma García, M. O. (2019). L’habitatge en el marc de les lleis autonòmiques de serveis socials, de 1982 a 2019. Revista de Treball Social, 217, 9-28. doi:10.32061/RTS2019.217.01.
Referències bibliogràfiques:

Barriga, L. A. (2012). La protección a las situaciones de quiebra económica de particulares. Un desafío para los Servicios Sociales en España. Azarbe. Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar, 1, 21-38.

Beltrán, R. (2002). De aquellos barros, estos lodos. La política de vivienda en la España franquista y postfranquista. Acciones e Investigaciones Sociales, 16, 25-67.

Chalmers, T. (2011). Using Common Themes: Cost-Effectiveness of Permanent Supported Housing for People With Mental Illnes. Research on Social Work Practice, 21(4), 404-411.

Colomer, M. (2009). El trabajo social que yo he vivido. Madrid, Barcelona: Impulso a la Acción Social; Consell General de Col·legis Oficials de Diplomats en Treball Social.

Contreras, E. (2013). El desahucio de viviendas y su incidencia sobre el sujeto. Una perspectiva antropológica (Tesi de doctorat, Universitat Complutense, Madrid, Espanya). Recuperat de http://eprints.ucm.es/47100/1/T39900.pdf

Cortés, L., i Navarrete, J. (2009). Reflexiones en torno al sistema residencial y el derecho a la vivienda en nuestra sociedad. Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales, 33, 37-63.

Decret-Llei 2/2015, de 6 d’agost, pel qual es modifica la Llei 3/2013, de 10 d’abril, del sistema de Serveis Socials de la Regió de Múrcia. Boletín Oficial de la Región de Murcia, 7 d’agost de 2015, núm. 181, p. 29683-29688.

Federació Internacional de Treballadors Socials (IFSW). (2018). Declaració global dels principis ètics del Treball Social. Recuperat de https://www.ifsw.org/es/declaracion-global-de-los-principios-eticos-del-...

García, G. (2011). Protección de las personas físicas en situación de quiebra económica. Casas para vivir, no para arruinarte la vida. Revista de Servicios Sociales y Política Social, 97, 9-19.

Hill, M., Dillane, J., Bannister, J., i Scott, S. (2002). Everybody needs good neighbours: an evaluation of an intensive project for families facing eviction. Child & Family Social Work, 7(2), 79-89.

Jiménez, C., i Fernández, C. (2014). Casas sin gente, gente sin casas: el fracaso del modelo inmobiliario español. Revista INVI (Universidad de Chile), 29(82), 133-155.

Juan Toset, E. M. (2011). Derechos humanos y vivienda en España. El papel del Trabajo Social en las políticas de Vivienda. Revista de Servicios Sociales y Política Social, 97, 37-46.

Llei 6/1982, de 20 de maig, de serveis socials. Boletín Oficial del Estado, 26 d’abril de 2012, núm. 100, p. 32117-32126.

Llei foral 14/1983, de 30 de març, de serveis socials. Boletín Oficial del Estado, 22 de juny de 1983, núm. 148, p. 17598-17600.

Llei 11/1984, de 6 de juny, de serveis socials. Boletín Oficial del Estado, 24 de juliol de 1984, núm. 176, p. 21851-21854.

Llei 8/1985, de 9 de desembre, de serveis socials de la Regió de Múrcia. Boletín Oficial del Estado, 18 de març de 1986, núm. 66, p. 10271-10281.

Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials. Boletín Oficial del Estado, 7 de març de 1986, núm. 57, p. 8779-8782.

Llei 3/1986, de 16 d’abril, de serveis socials de la Comunitat Autònoma de Castella - la Manxa. Boletín Oficial del Estado, 22 de juliol de 1986, núm. 174, p. 26389-26392.

Llei 9/1987, d’11 de febrer, d’acció social. Boletín Oficial del Estado, 13 de maig de 1987, núm. 114, p. 13982-13988.

Llei 4/1987, de 23 de març, d’ordenació de l’acció social. Boletín Oficial del Estado, 10 d’abril de 1987, núm. 86, p. 10749-10753.

Llei 5/1987, d’11 d’abril, de serveis socials. Boletín Oficial del Estado, 9 de juny de 1987, núm. 137, p. 17219-17222.

Llei 5/1987, de 23 d’abril, de serveis socials. Diario Oficial de Extremadura, 12 de maig de 1987, núm. 37, p. 591-600.

Llei 9/1987, de 28 d’abril, de serveis socials. Boletín Oficial del Estado, 27 de maig de 1987, núm. 126, p. 15618-15624.

Llei 3/1987, de 27 de maig, de serveis socials. Boletín Oficial del Estado, 21 de juliol de 1987, núm. 173, p. 22213-22216.

Llei 2/1988, de 4 d’abril, de serveis socials d’Andalusia. Boletín Oficial del Estado, 28 de juny de 1988, núm. 154, p. 20135-20139.

Llei 18/1988, de 28 de desembre, d’acció social i serveis socials. Boletín Oficial del Estado, 8 de març de 1989, núm. 57, p. 6520-6526.

Llei 5/1989, de 6 de juliol, de serveis socials de la Comunitat Valenciana. Boletín Oficial del Estado, 7 d’agost de 1989, núm. 187, p. 25324-25327.

Llei 2/1990, de 10 de maig, de serveis socials de la Comunitat Autònoma de La Rioja. Boletín Oficial del Estado, 2 de juny de 1990, núm. 132, p. 15397-15403.

Llei 5/1992, de 27 de maig, d’acció social. Boletín Oficial del Estado, 29 de juliol de 1992, núm. 181, p. 26306-26311.

Llei 4/1993, de 14 d’abril, de serveis socials. Boletín Oficial del Estado, 11 de maig de 1993, núm. 112, p. 13897-13910.

Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Boletín Oficial del Estado, 12 d’agost de 1997, núm. 192, p. 24405-24422.

Llei 1/2002, d’1 de març, de serveis socials. Boletín Oficial del Estado, 2 d’abril de 2002, núm. 79, p. 12550-12558.

Llei 1/2003, de 24 de febrer, de serveis socials. Boletín Oficial del Estado, 10 d’abril de 2003, núm. 86, p. 14069-14081.

Llei 11/2003, de 27 de març, de serveis socials de la Comunitat de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 2 de juliol de 2003, núm. 157, p. 25487-25505.

Llei 3/2003, de 10 d’abril, del Sistema de Serveis Socials de la Regió de Múrcia. Boletín Oficial del Estado, 10 de febrer de 2004, núm. 34, p. 5792-5803.

Llei foral 15/2006, de 14 de desembre, de serveis socials. Boletín Oficial del Estado, 31 de gener de 2007, núm. 27, p. 4507-4525.

Llei 2/2007, de 27 de març, de drets i serveis socials. Boletín Oficial del Estado, 19 d’abril de 2007, núm. 94, p. 17216-17242.

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Boletín Oficial del Estado, 6 de novembre de 2007, núm. 266, p. 45490-45519.

Llei 13/2008, de 3 de desembre, de serveis socials de Galícia. Boletín Oficial del Estado, 17 de gener de 2009, núm. 15, p. 5513-5553.

Llei 12/2008, de 5 de desembre, de serveis socials. Boletín Oficial del Estado, 7 d’octubre de 2011, núm. 242, p. 105335-105396.

Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. Boletín Oficial del Estado, 7 de juliol de 2009, núm. 163, p. 56578-56640.

Llei 5/2009, de 30 de juny, de serveis socials d’Aragó. Boletín Oficial del Estado, 20 d’agost de 2009, núm. 201, p. 71537-71584.

Llei 7/2009, de 22 de desembre, de serveis socials de La Rioja. Boletín Oficial del Estado, 16 de gener de 2010, núm. 14, p. 3808-3852.

Llei 14/2010, de 16 de desembre, de serveis socials de Castella - la Manxa. Boletín Oficial del Estado, 14 de febrer de 2010, núm. 38, p. 15496-15540.

Llei 16/2010, de 20 de desembre, de serveis socials de Castella i Lleó. Boletín Oficial del Estado, 8 de gener de 2011, núm. 7, p. 1756-1803.

Llei 10/2013, de 23 de desembre, de modificació de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. Boletín Oficial del Estado, 23 de gener de 2014, núm. 20, p. 4183-4187.

Llei 14/2015, de 9 d’abril, de serveis socials d’Extremadura. Boletín Oficial del Estado, 6 de maig de 2015, núm. 108, p. 39626-39664.

Llei 16/2015, de 9 de novembre, per la qual es modifica la Llei 3/2003, de 10 d’abril, del Sistema de Serveis Socials de la Regió de Múrcia. Boletín Oficial del Estado, 27 de novembre de 2015, núm. 284, p. 112072-112077.

Llei 5/2016, de 2 de maig, per la qual es modifica la Llei 3/2003, de 10 d’abril, de serveis socials de la Regió de Múrcia. Boletín Oficial del Estado, 22 de juny de 2016, núm. 150, p. 44593-44595.

Llei 8/2016, de 8 de juliol, per la qual es modifica la Llei 13/2008, de 3 de desembre, de serveis socials de Galícia. Diario Oficial de Galicia, 12 de juliol de 2016, núm. 131, p. 29779-29787.

Llei 9/2016, de 27 de desembre, de serveis socials d’Andalusia. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 29 de desembre de 2016, núm. 248, p. 2-73.

Llei 16/2019, de 2 de maig, de serveis socials de Canàries. Boletín Oficial del Estado, núm. 141, 13 de juny de 2019, p. 61699-61773.

Malagón, S. (2008). La vivienda y los procesos de exclusión social. Trabajo Social Hoy, núm. extra 2, 101-114.

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (2014). Plan Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials en Corporacions Locals. Memòria 2014-2015. Recuperat de http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/Memo...

Paniagua, J. L. (2015). Política de ciudad y política de vivienda. Documentación Social, 176, 153-176.

Pérez, D. (2008). La prestación de alojamiento como instrumento para la intervención social en el marco del Sistema de Servicios Sociales. Trabajo Social Hoy, núm. extra 2, 41-56.

Ralph, M. (2013). Fighting poverty and social exclusión: What role for regions and cities? Recuperat de http://cor.europa.eu/en/news/events/Documents/M%20Ralph%20workshop%202%2...

Rodríguez., R. (2010). La política de vivienda en España en el contexto europeo. Deudas y retos. Revista INVI, 25(69), 125-159.

Rolnik, R. (2012). Informe de la Relatora Especial: El dret a un habitatge adequat. Nacions Unides.

Trilla, C. (2001). La política de vivienda en una perspectiva europea comparada. Madrid: Fundació La Caixa.

Trilla, C. (2004). Vivienda y exclusión social. Educación Social, 27, 41-54.

Vázquez, C. (2009). El sentido del Trabajo Social en un sistema de protección social: Vivienda. XI Congrés Estatal de Treball Social. Madrid: Consell General del Treball Social.

Vázquez, O. (Coord.) (2005). Libro Blanco del Grado en Trabajo Social. Madrid: Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

Vázquez, O., Fernández, M. A., Relinque, F., i Álvarez, P. (2016). Trabajo Social e intervención social en vivienda social. En L. Cano y E. Pastor, Políticas e intervenciones ante los procesos de vulnerabilidad y exclusión de personas y territorios: análisis comparado México-España (p. 245-262). Madrid: Dykinson.