L’experiència del projecte AQuAS en l’avaluació dels models col.laboratius d’atenció social i sanitària

  Vicky Serra Sutton
  Carla Montané Gutiérrez
  Joan MV Pons Ràfols
  Mireia Espallargues Carreras
Resum

L’objectiu d’aquest estudi fou avaluar models col. laboratius d’atenció social i sanitària a Catalunya que impliquessin de forma principal als serveis socials bàsics i els equips d’atenció primària de salut. Es va portar a terme un estudi qualitatiu de casos de 9 models col. laboratius que va evidenciar l’heterogeneïtat en els proveïdors implicats, àmbits d’atenció, àrees geogràfiques i formes d’organitzar-se. L’estudi ha permès obtenir una fotografia dels trets clau dels 9 models avaluats, descriure les necessitats dels professionals implicats i els beneficis percebuts que aporta treballar en el marc d’un model organitzatiu d’aquest tipus. Aquesta informació pot ser d’utilitat a diferents nivells: a nivell micro (per descriure com era el seu model, identificar aspectes de millora), a nivell meso i macro (per facilitar la presa de decisions i donar resposta a les necessitats identificades). 

Paraules clau:
Avaluació de serveis sanitaris, atenció integrada, ajuda presa decisions, bones pràctiques, avaluació de necessitats
Per a citar: Vicky Serra Sutton, Carla Montané Gutiérrez, Joan MV Pons Ràfols, Mireia Espallargues Carreras (2015). L’experiència del projecte AQuAS en l’avaluació dels models col.laboratius d’atenció social i sanitària. Revista de Treball Social, 206, .