L’exercici del rol parental als centres penitenciaris de Catalunya. L’experiència Grup de Gestió d’Educació i Responsabilitat Parental al centre penitenciari Brians 2

Núria
Pujol Serna
Inicials: 
N.
ORCID: 
0000-0002-8246-6829
  DOI: https://doi.org/10.32061/ RTS2021.221.07
Resum

Els fills i les filles de persones que estan empresonades tenen un risc significatiu de patir múltiples conseqüències adverses si els manca suport. L’objectiu de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV) és minimitzar la reincidència i protegir les víctimes. El model de gestió del risc centra la intervenció a identificar, avaluar i minimitzar els factors criminògens que han portat una persona a cometre un delicte. L’exercici del rol de pare o de mare ha de ser reconegut com una qüestió prioritària atès que, juntament amb l’enfortiment dels vincles familiars i socials, poden ser un factor protector contra la reincidència. L’article mostra la tasca del Grup de Responsabilitat Parental al centre penitenciari Brians 2 durant els darrers anys. El seu treball ha evidenciat la necessitat de visualitzar els drets dels fills i les filles de les persones internes i de crear espais per facilitar l’exercici del rol parental.

PDF icon Download article (177.34 KB)
Paraules clau:
Rol parental, participació, transversal, visualitzar
Per a citar: Pujol Serna, N. (2021). L’exercici del rol parental als centres penitenciaris de Catalunya. L’experiència Grup de Gestió d’Educació i Responsabilitat Parental al centre penitenciari Brians 2. Revista de Treball Social, 221, 123-137. doi: https://doi.org/10.32061/ RTS2021.221.07.
Referències bibliogràfiques:

Children of Prisoners Europe. (2021). Impacts of pre-trial detention procedures on children with parents in conflict with the law. COPE. Recuperat 3 novembre 2021, de https://childrenofprisonerseurope.wildapricot.org/resources/Impacts of pre-trial detention procedures on children with parents in conflict with the law_COPE.pdf

Cid Moliné, J., i Martí Olivé, J. (2011). El proceso de desistimiento de las personas encarceladas. Obstáculos y apoyos. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Comissió Europea. (s. d.). The EU Strategy on the Rights of the Child and the European Child Guarantee. Recuperat 3 novembre 2021, de https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights...

Consell d’Europa. (2016). Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-201). Recuperat 3 novembre 2021, de https://rm.coe.int/168066cff8

Departament de Justícia. (s. d.). Programa marc del model de participació i convivència dels centres penitenciaris de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Recuperat 3 novembre 2021, de http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/reinsercio_i_serveis...

Departament de Justícia. (2020, setembre 30). Els pares del centre penitenciari Brians 2 envien missatges als seus fills [Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=u7wVajcVmRw&t=45s

Europris. (s. d.). Europris. Promoting Professional Prison Practice. https://www.europris.org/

Expert Group Family Relations. (2017). Good Practice Collection Family Relations. Europris. http://www.europris.org/file/expert-group-family-relations-good-practice...

Ibañez, A., i Pedrosa, A. (2017). El paper de les famílies en la reinserció de les persones que surten de la presó. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, BOE núm. 239 § 23708 (1979).

ME-WE young carers. (s. d.). ME-WE young carers. Recuperat 3 novembre 2021, de https://me-we.eu/

Recomanació CM/Rec(2018)5 del Comitè de Ministres als estats membres de la UE relativa als fills i a les filles de les persones detingudes. Consell d’Europa. Recuperat 3 novembre 2021, de https://rm.coe.int/cm-recommendation-2018-5-concerning-childrenwith-impr...

Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el reglament penitenciari, BOE núm. 40 § 3307 (1996).

Resolució de l’expedient AO-00220/2019 relativa al dret de relació dels infants amb progenitors a la presó. Síndic de greuges de Catalunya. Recuperat 9 novembre 2021, de https://seu.sindic.cat/Resolucions/ISAPI/Resol_ISAPI_FitxaResol/x64/Debu...

Scottish Prison Service. (s. d.). Family Strategy 2017-2022. College Development Network. Recuperat 3 novembre 2021, de https://www.cdn.ac.uk/wp-content/uploads/2017/08/CBL-Family-Strategy-201...

Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat. (2011). El model de rehabilitació a les presons catalanes. Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia. Recuperat 3 novembre 2021, de http://justicia.gencat.cat/web/.content/enllacos/pdf/model_rehabilitacio...