Les Bones Pràctiques Socials, una experiència innovadora a l’Ajuntament de Barcelona

Matilde
Albarracin Soto
Inicials: 
M.
ORCID: 
0000-0003-4488-4998
Yolanda
Fierro Fidalgo
Inicials: 
Y.
ORCID: 
0000-0001-8045-3875
Clara
Santamaria Jordana
Inicials: 
C.
ORCID: 
0000-0003-3465-5569
  DOI: 10.32061/RTS2020.219.07
Resum

En aquest article es presenta el projecte de les Bones Pràctiques Socials de l’Ajuntament de Barcelona, una nova forma de produir i transmetre coneixement des d’una organització municipal. Va néixer el 2012 i té com a missió principal identificar, recollir i difondre bones pràctiques socials, relacionades amb metodologies internes de treball, però també aquelles pràctiques relacionades amb els serveis i projectes adreçats a la ciutadania, que són competència de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, en els quals poden participar el tercer sector i altres administracions.

El projecte de les Bones Pràctiques s’orienta a activar processos d’aprenentatge i millora permanent en els procediments de treball del conjunt de professionals, que puguin afavorir la innovació, la millora contínua i la qualitat en la resposta que oferim a la societat i a les persones per a qui treballem.

PDF icon Download article (291.71 KB)
Paraules clau:
Bones pràctiques socials, gestió del coneixement, innovació, treball col·laboratiu, transversalitat
Per a citar: Albarracin Soto, M., Fierro Fidalgo, Y., Santamaria Jordana, C. (2020). Les Bones Pràctiques Socials, una experiència innovadora a l’Ajuntament de Barcelona. Revista de Treball Social, 219, 135-155. doi:10.32061/RTS2020.219.07.
Referències bibliogràfiques:

Alfama, E., i Obradors, A. (2006). Los conceptos de inclusión social y exclusión. Estudios de inclusión y exclusión social en España. En Un análisis del estado de la investigación sobre inclusión, exclusión social. Document inèdit.

Ajuntament de Barcelona (2018). Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona. Barcelona: Departament d’Estadística i Difusió de Dades. Recuperat de http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/cap21/C2103010.htm

Ajuntament de Barcelona (2019). Memòria de l’Àrea de Drets Socials. Barcelona: Àrea de Drets Socials. Recuperat de: https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/memoria-area-drets-socials-2018.pdf

Innovación en acción social. Fundación iSocial. Recuperat de: https://isocial.cat/es/conocimiento/innovaciones/

Barbieri, N., i Fierro, Y. (2019). ¿Qué relevancia tienen los proyectos de buenas prácticas como estrategia para la gestión del conocimiento? Análisis de caso del Banco de Buenas Prácticas en Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 74, 95-118. Recuperat de http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-d...

Brannan, T., Durose, C., John, P., i Wolman, H. (2008). Assessing Best Practice as a Means of Innovation. Local Government Studies, 34(1), 23-38.

Brugué, Q., i Gomà, R. (1998). La dimensión local del bienestar social: el marco conceptual. En Q. Brugué i R. Gomà (coord.), Gobiernos locales y políticas públicas. Bienestar social, promoción económica y territorio (p. 39-56). Barcelona: Ariel.

Cook, S., i Brown, J. (1999). Bridging epistemologies: The generative dance between organizational knowledge and organizational knowing.Organization science, 10(4), 381-400.

Fantova, F. (2019). Un ecosistema de conocimiento e innovación para los Servicios sociales. Barcelona: Escola d’Estiu Diputació de Barcelona.

Innerarity, D. (2011). La democracia del conocimiento. Por una sociedad inteligente. Madrid: Paidós.

Knoco Limited (2015). Introducción a la Gestión del Conocimiento. Recuperat de: https://neos.cat/wp-content/uploads/2015/02/IntroGesComES.pdf

Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials. DOGC, 18 d’octubre de 2007, núm. 4990. Recuperat de https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Llei%2012%20del%202007%20de%20serveis%20socials.pdf

Martínez, J. (2009). El treball col·laboratiu a l’administració. Aportacions del Programa Compartim de gestió del coneixement del Departament de Justícia Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Recuperat de: www.gencat.cat/justicia/publicacions

Muntada, M. (2015). Lo sencillamente complicado de la gestión del conocimiento. cumClavis [blog]. Recuperat de: http://blog.cumclavis.net/2015/07/lo-sencillamente-complicado-de-la.html

Muntada, M. (2019). Gestión del Conocimiento en el ámbito público: 5 pasos para generalizarlo. cumClavis [blog]. Recuperat de: http://articulosclaves.blogspot.com/2019/06/gestion-del-conocimiento-en-...

ONU (2014). Guía de transferencia de prácticas, procesos y/o metodologías. Rio de Janeiro: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Foro Iberoamericano y del Caribe sobre Mejores Prácticas. Recuperat de: http://mejorespracticas.ning.com/page/manuales

Subirats, J. (2005). Perfils d’exclusió social urbana a Catalunya: una aproximació qualitativa. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB.