L’acollida en els serveis socials bàsics en municipis petits. Situació actual i propostes de millora

Raquel
Beltrán Zurita
Inicials: 
Raquel
ORCID: 
0009-0002-5825-7047
Laia
Puig Casulleras
Inicials: 
Laia
ORCID: 
0009-0004-2272-3012
Judit
Sala Carbonés
Inicials: 
Judit
ORCID: 
0009-0000-4233-7291
Gemma
Soler Pujals
Inicials: 
Gemma
ORCID: 
0009-0008-1304-6426
Blanca
Vilaregut Prat
Inicials: 
Blanca
ORCID: 
0009-0007-8357-8367
  DOI: https://doi.org/10.32061/RTS2023.224.04
Resum

El nostre objecte d’estudi ha estat una recerca que ha volgut aprofundir en el coneixement del sistema de serveis socials bàsics des d’una perspectiva fins ara poc estudiada: el procés d’acollida en els serveis socials bàsics en municipis petits. S’ha portat a terme una recerca d’allò que s’està fent a l’actualitat com a procediment d’acollida als serveis socials bàsics, de cercar respostes i de construir nou coneixement aplicable a altres territoris de característiques similars. La recerca ha fet una aproximació diagnòstica de la situació actual del procés d’acollida dels serveis socials bàsics a les comarques del Berguedà, Moianès, Osona, comarques de la província de Barcelona i La Segarra, de la província de Lleida, des de la intervenció dels professionals dels serveis socials i pensant com millorar-la.

Des d’un enfocament empíric i de reflexió s’analitzen els resultats d’aquesta recerca, dels grups participatius i de fonts bibliogràfiques per definir els principis i les línies estratègiques d’un model de referència del servei d’acollida de serveis socials en municipis petits.

PDF icon Download article (185.2 KB)
Paraules clau:
Atenció social, ètica, reflexió, cura
Per a citar: Beltrán Zurita, Raquel, Puig Casulleras, Laia, Sala Carbonés, Judit , Soler Pujals, Gemma, Vilaregut Prat, Blanca (2023). L’acollida en els serveis socials bàsics en municipis petits. Situació actual i propostes de millora. Revista de Treball Social, 224, 87-101. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2023.224.04.
Referències bibliogràfiques:

Acevedo Ibáñez, Alejandro. (2007). El proceso de la entrevista conceptos y modelos. Editorial Limusa.

Gil, Javier. (1992-1993). La metodología de investigación mediante los grupos de discusión. Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitària de didáctica, 10-11, 199-214. Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=95670

Krueger, Richard A. (1991). El Grupo de discusión: Guía práctica para la investigación aplicada. Pirámide.

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, DOGC núm. 4990 (2007). Portal Jurídic de Catalunya. Recuperat 7 abril 2023, de https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4990/1966128.pdf

Nahoum, Charles. (1961). La entrevista psicológica. Kapelusz.

Ortí, Alfonso. (1986). La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta, semidirectiva y la discusión de grupo. Dins Manuel García Ferrando, Jesús Ibáñez, i Francisco Alvira, El análisis de la realidad social (p. 153-486). Alianza Universidad.

RTS - 224
224