La vivència de la sexualitat als centres de justícia de Catalunya

  Raquel Robalo Píriz
  Anna Vidal Mena
Resum

L’article s’ha plantejat tenint en compte la normativa pròpia del context de justícia i des d’una perspectiva de drets. Tot i que la persona roman privada de llibertat, continua formant part de la societat, per la qual cosa la seva vinculació amb l’exterior és fonamental en el seu procés de reinserció. Els centres duen a terme un seguit d’actuacions per garantir els drets a la salut sexual i reproductiva de la població internada, que abasten diferents nivells: el normatiu, amb una regulació específica per a les comunicacions íntimes i l’educatiu, centrat en l’educació afectiva i sexual. El repte en aquest context és l’equilibri entre norma i drets, entre la necessitat de control i la necessitat de créixer pròpia de la condició humana. Són espais de reflexió imprescindibles centrats en l’afectivitat, la sexualitat i el respecte que ajudin a sensibilitzar sobre la importància d’aquests temes.

PDF icon Download article (6.18 MB)
Paraules clau:
Reinserció, internament, regulació, comunicacions íntimes, educació afectiva i sexual
Per a citar: Raquel Robalo Píriz, Anna Vidal Mena (2016). La vivència de la sexualitat als centres de justícia de Catalunya. Revista de Treball Social, 208, .