La intervenció social en els CDIAP. Eines metodològiques per a l’Organització Diagnòstica en Atenció Primerenca (ODAP)

  Jaume García Hernández
  María Dolores González Vacas
  María Magdalena Pola Maseda
  Adela Rodríguez Civil
Resum

Aquest projecte neix de la necessitat de disposar d’uns procediments comuns per a tots els treballadors socials dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Hem iniciat la revisió del procés d’atenció a l’infant, la seva família i l’entorn. El que teniu a les mans és el resultat de tres anys de treball: a partir d’un llenguatge comú hem revisat els indicadors sociofamiliars, hem elaborat el QÜAIS (Qüestionari d’Avaluació per a la Intervenció Social) i hem fet una primera aproximació al diagnòstic social.

PDF icon Download article (2.16 MB)
Paraules clau:
Treball social, CDIAP, indicadors sociofamiliars, Qüais
Per a citar: Jaume García Hernández, María Dolores González Vacas, María Magdalena Pola Maseda, Adela Rodríguez Civil (2015). La intervenció social en els CDIAP. Eines metodològiques per a l’Organització Diagnòstica en Atenció Primerenca (ODAP). Revista de Treball Social, 205, .