La intervenció social als CDIAP: una revisió contínua

Adela
Rodríguez Civil
Inicials: 
A.
Jaume
García Hernández
Inicials: 
J.
Gergana
Dimitrova Aladzhova
Inicials: 
G.
Andrea V.
Rodríguez Erazú
Inicials: 
A.
Sunsi
Segú Colomé
Inicials: 
S.
Resum

Hi ha un consens generalitzat en atenció precoç sobre la importància que tenen la família i l’entorn en el desenvolupament infantil i en el fet que promoure unes condicions ambientals o contextuals òptimes millora la qualitat de vida, així com el desenvolupament global dels infants.

La contínua evolució que es produeix en la societat i en l’entorn exigeix que l’atenció proporcionada als infants i a les seves famílies en els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) sigui adaptada a aquest canvi constant. Per aquest motiu, el present article revisa els documents i instruments que fins avui han servit de guia i  orientació en l’atenció a les necessitats sociofamiliars que presenten les famílies en el marc de l’atenció precoç i, per altra banda, presenta el JADE, una proposta d’eina diagnòstica flexible i de fàcil adaptació a la liquiditat de les realitats actuals i un model de la seva implementació als CDIAP de Catalunya.

PDF icon Download article (344.16 KB)
Paraules clau:
Intervenció social, diagnòstic sociofamiliar, atenció precoç, JADE
Per a citar: Rodríguez Civil, A., García Hernández, J., Dimitrova Aladzhova, G., Rodríguez Erazú, A., Segú Colomé, S. (2021). La intervenció social als CDIAP: una revisió contínua. Revista de Treball Social, 221, 139-152. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2021.221.08.
Referències bibliogràfiques:

Cardona, O. (2004). The need for rethinking the concepts of vulnerability and risk from a holistic perspective: a necessary review and criticism for effective risk management. Dins G. Bankoff (Ed.), Mapping vulnerability. Disasters, development and people, (37-52). Earthscan. Academia. Recuperat 1 maig 2021, de https://www.academia.edu/18707404/Mapping_Vulnerability_Disasters_Develo...

Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç, DOGC núm. 4002 (2003).

Escartín, M. (1992). Manual de Trabajo Social: Modelos de pràctica profesional. Aguaclara.

Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana i GAT. (2004). Organización Diagnóstica para la Atención Temprana: Manual de instrucciones. Real Patronato sobre Discapacidad. GAT. Recuperat 1 maig 2021, de http://gatatenciontemprana.org/wp-content/uploads/2019/05/odat.pdf

Flament, C. (1987). Pratiques et représentations sociales. Dins J. Beauvois, R. Joule i J. Monteil, Perspectives cognitives et conduites sociales. Théories implicites et conflits cognitifs (p. 143-150). Delval.

García, J., González, M. D., Pola, M., i Rodríguez, A. (2014). Àmbit social de l’organització diagnòstica per a la xarxa de CDIAP de Catalunya. Unió Catalana de Centres d’Atenció Precoç. Recuperat 1 maig 2021, de https://www.uccap.cat/files/glossari_09-01-2015.pdf

García, J., (2020). La construcción del diagnóstico social en atención temprana. Profesionales, intervenciones y representaciones de la familia social. Universitat Autònoma de Barcelona.

Hamilton, G. (1923). Progress in Social Case Work. Some changes in Social Case Work. National Conference on Social Welfare. Official proceedings of annual meeting. Recuperat 1 octubre 2019, de https://quod.lib.umich.edu/n/ncosw/ACH8650.1923.001/347?rgn=full+text;vi...

Lippmann, W. (1922). La opinión pública. Compañía General Fabril Editora.

Moscovici, S. (1961). El psicoanálisis, su imagen y su público. Huemul.

Stallings, R. (1997). Sociological theories and disaster studies. Article preliminar 249 de la Distinguished Lecture on Disaster and Risk al Disaster Research Center, Departament de Sociologia i Justícia Criminal, Universitat de Delaware, Newark, 17 abril 1997. Recuperat 1 maig 2021, de http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.844.6650&rep=re...

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., i Davis, I. (2004). At risk: natural hazards, people’s vulnerability and disasters. Routledge. Recuperat 1 maig 2021, de http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/06upgrade/Social-KateG/Attachments%20Us...