La intervenció educativa amb adolescents en conflicte amb la llei en medi obert. La part invisible de l’educació judicial a València

Eva
Reina Giménez
Inicials: 
E.
ORCID: 
0000-0002-4395-108X
María
García Muñoz
Inicials: 
M.
ORCID: 
0000-0003-1341-9399
  DOI: 10.32061/RTS2020.218.03
Resum

Amb aquest article hem indagat en la realitat de les persones adolescents en conflicte amb la llei, així com en la feina que han implementat des del medi obert els equips professionals que treballen amb aquest col·lectiu des d’ajuntaments o mancomunitats de la província de València.

La Llei orgànica de responsabilitat penal dels menors estableix un catàleg extens de mesures aplicables, tant en medi obert com en medi tancat, però sense perdre de vista la perspectiva sancionadora-educativa que li és pròpia, ha de prioritzar l’interès del menor a l’hora d’adoptar la mesura judicial més idònia, d’una manera flexible, atenent al cas concret i a l’evolució personal de la persona sancionada durant l’execució de la mesura. Per això, un gran nombre d’aquestes mesures són mesures que s’imposen perquè es duguin a terme en medi obert, i aquí la Comunitat i la inserció hi juguen un paper rellevant.

L’execució de les mesures imposades judicialment correspon a les entitats públiques de protecció i reforma de les comunitats autònomes, sota el control inexcusable del jutge de menors. Com que qui implementà les mesures és el personal tècnic dels ajuntaments i les mancomunitats, és a través d’aquests ens que es podrà presentar un perfil dels adolescents en conflicte amb la llei després d’analitzar la documentació i de dur a terme entrevistes en grup amb el personal tècnic que fa la seva feina en l’àmbit de les mesures judicials.

PDF icon Download article (317.52 KB)
Paraules clau:
Mesura judicial, adolescent en conflicte amb la llei, medi obert, llibertat vigilada, convivència en grup educatiu
Per a citar: Reina Giménez, E., García Muñoz, M. (2020). La intervenció educativa amb adolescents en conflicte amb la llei en medi obert. La part invisible de l’educació judicial a València. Revista de Treball Social, 218, 41-59. doi:10.32061/RTS2020.218.03.
Referències bibliogràfiques:

Asociación valenciana de técnicos/as de medidas judiciales en medio abierto (2019). Memoria anual de las medidas judiciales implementadas en medio abierto en la Provincia de Valencia durante el año 2019. València: Ajuntaments d’Alaquàs, Aldaia, Algemesí, Alzira, Burjassot, Carcaixent, Cullera, Gandia, Sagunt, Torrent, València i Xàtiva, i les Mancomunitats Camp de Túria i Mancomunitat de Municipis de la Safor

Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo. Hacía una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.

Castel R. (1995). De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso. Archipiélago, 21, 27-36.

Laparra, M., Obradors, A., Pérez Eransus, B., Pérez Yruela, M., Renes, V., Sarasa, S., Subirats, J., i Trujillo, M. (2007). Una propuesta de consenso sobre el concepto de exclusión. Implicaciones metodológicas. Revista Española del Tercer Sector, 5, 15-58.

López Blasco, A., Monje, M., Navaro, J. A., i Uceda, F. X. (2006). ¿Existen los jóvenes desfavorecidos? Valencia: Consorci Pactem Nord.

Manzanos, C. (1991). Cárcel y marginación social. San Sebastián: Tercera Prensa.

Morente, F. (1997). Los menores vulnerables: aproximación sociológica a los orígenes de la desigualdad social. Jaén: Universidad de Jaén.

Reina, E. (2019). Adolescentes infractoras: Una perspectiva de género ante los procesos de conflicto con la ley. Un estudio de la Comunidad Valenciana (Tesi doctoral). Universitat de València, València.

Roldán, H. (2009). Introducción a la investigación criminológica. Granada: Comares.

RTS 218
218