Estructures de treball en xarxa amb infància i adolescència a Catalunya. Aportacions d’un estudi pilot

Conxita
Vila Vila
Inicials: 
C.
ORCID: 
0000-0003-4812-4881
José-Manuel
Alonso Varea
Inicials: 
J. M.
ORCID: 
0000-0002-0595-8889
Eveline
Chagas Lemos
Inicials: 
E.
ORCID: 
0000-0001-5591-908X
  DOI: 10.32061/RTS2019.217.05
Resum

Constituïdes la Taula Nacional d’Infància i, posteriorment, les 6 taules territorials, no sabem ni el nombre ni la situació de les taules locals, així com tampoc sabem ni el nombre ni la situació de les xarxes d’infància i adolescència. Des del Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar (IL3-Universitat de Barcelona)4 vam veure la necessitat d’identificar les taules i xarxes locals d’infància a Catalunya per poder elaborar un diagnòstic inicial, i a partir d’això dissenyar un estudi més complet i influir en polítiques públiques d’infància, adolescència i famílies.

Aquest article presenta el resum dels resultats aconseguits. S’ha dut a terme sense pressupost, com una aportació voluntària per a la millora de les polítiques públiques. S’hi ha convidat a participar les 103 àrees bàsiques de serveis socials a Catalunya, de les quals van respondre 43. Això va permetre identificar 34 xarxes i taules comarcals i municipals. Les variables que hem analitzat són: any de creació, origen de la iniciativa, pressupost, objectius, estructura, participants, activitats, coordinació amb altres xarxes, espais de participació dels infants i adolescents, avaluació, punts forts i aspectes a millorar. Hem creat dos nivells d’anàlisi, diferenciant per àmbit territorial i distingint entre taules i xarxes.

Es constata la necessitat de suport públic a aquestes iniciatives per poder donar resposta adequada al mandat de la Llei de drets i oportunitats de la infància i adolescència (2010). Com a conseqüència d’aquesta anàlisi, hem elaborat diverses propostes de millora per a les taules i xarxes.

PDF icon Download article (164.32 KB)
Paraules clau:
Treball en xarxa, professionals, infància, adolescència, famílies
Per a citar: Vila Vila, C., Alonso Varea, J. M., Chagas Lemos, E. (2019). Estructures de treball en xarxa amb infància i adolescència a Catalunya. Aportacions d’un estudi pilot. Revista de Treball Social, 217, 89-108. doi:10.32061/RTS2019.217.05.
Referències bibliogràfiques:

Alonso, J. M. (6 setembre 2013). Mites i realitats del treball en xarxa. Recuperat de www.youtube.com/watch?v=XCwKGExfVuc; www.youtube.com/watch?v=VQtwois-z8s; www.youtube.com/watch?v=EoM9tfKsBq4

Alonso, J. M. (2012). Profesionales, equipos y redes. Recuperat de www.slideshare.net/jmavslideshare/trabajo-en-equipo-y-en-red-1?qid=89381...

Alonso, J. M., Fumas, R. M., Llados, M., Navarro, S., i Vila, C. (2 octubre 2019). Jornada “Tots a l’una pel benestar dels infants i adolescents. Promoció, prevenció, protecció, participació”. Recuperat de www.youtube.com/watch?v=SakXUvbC0Xo&feature=youtu.be

Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya. DOGC, 25 de novembre del 2013, núm. 6508. Recuperat de https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2013/07/23/200

Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància. DOGC, 14 de novembre del 2013, núm. 6501. Recuperat de https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2013/11/12/250

Institut de Formació Contínua (2019). Conclusions. En Jornada “Tots a l’una pel benestar dels infants i adolescents. Promoció, prevenció, protecció, participació”. Universitat de Barcelona. Recuperat de www.il3.ub.edu/docs/19/descargas/conclusions-jornada.pdf

Jansen, H. (2012). La lógica de la investigación por encuesta cualitativa y su posición en el campo de los métodos de investigación social. Paradigmas, 4, 39-72.

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. DOGC, 2 de juny del 2010, núm. 5641. Recuperat de https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2010/05/27/14

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. BOE, 14 de desembre de 1999, pàg. 43088-43099. Recuperat de https://www.boe.es/eli/es/lo/1999/12/13/15

Síndic de Greuges de Catalunya (18 juny 2019). El Síndic alerta de mancances en el cas de la mort d’un nadó: en la detecció del maltractament, l’aplicació dels protocols i la coordinació entre serveis. Recuperat de http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=6372

Ubieto, J. R. (2007). Models de treball en xarxa. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 36, 26-39. Recuperat de https://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/165566