Escoles secundàries i pandèmia a la província de Santa Cruz: reflexions i desafiaments des de la Patagònia Austral

Brian Zeeb
Cañizares
Inicials: 
B. Z.
ORCID: 
0000-0002-3196-3825
  DOI: https://doi.org/10.32061/RTS2022.222.06
Resum

El present article proposa reflexions a partir de la sistematització d’experiències de treballadors/es socials inserits/des en l’educació secundària a la província de Santa Cruz en el context pandèmic.

L’objectiu del treball és contribuir a la visibilitat de la manera en què els/les professionals del treball social van transitar la pandèmia en la fase d’aïllament. En aquest sentit, no proposa resultats tancats, unívocs i finals, sinó que intenta posar en relleu les polítiques educatives que actuen com a teló de fons dels processos d’intervenció, principalment evidenciant el rol de l’estat, i, una vegada aclarides, procedeix a descriure les diferents metodologies portades endavant pel conjunt de professionals en el nivell d’educació secundària, particularment durant la crisi sanitària.

Especialment es para esment a les maneres en què les persones que exerceixen el treball social van redefinint la seva pràctica professional en aquest escenari inèdit, així com a les diferents problemàtiques que es fan presents en la població estudiantil i les seves famílies. Es procedeix finalment a proposar reflexions i plantejaments possibles davant els desafiaments futurs, apostant per la trobada d’interlocutors.

PDF icon Download article (209.21 KB)
Paraules clau:
Treball social, pandèmia, educació secundària, qüestió social, intervenció professional
Per a citar: Cañizares, B. Z. (2022). Escoles secundàries i pandèmia a la província de Santa Cruz: reflexions i desafiaments des de la Patagònia Austral. Revista de Treball Social, 222, 115-133. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2022.222.06.
Referències bibliogràfiques:

ADOSAC. (2022). Establecimientos educativos de la Provincia de Santa Cruz. Asociación Docentes de Santa Cruz. Recuperat 10 febrer 2022, de https://adosac.org/establecimientos-educativos/

Agencia Uno Entre Ríos. (2017, agost 15). Santa Cruz: hubo clases después de más de 100 días de paro. Uno Entre Ríos. Recuperat 25 novembre 2021, de https://www.unoentrerios.com.ar/pais/santacruz-hubo-clases-despues-mas-1...

Buchbinder, N., McCallum, A, i Volman, V. (2019). El estado de la educación en la Argentina. Observatorio Argentinos por la Educación. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&u...

Cañizares, B. (2019). Reflexiones en torno a los códigos de ética argentinos, hacia una lectura crítica. Dins T. Fink i C. Mamblona (Comps.), Ética y Trabajo Social: Reflexiones sobre sus fundamentos e implicancias en los procesos de intervención (p. 207-240). CATSPBA.

Cañizares, B. (2021). Ética, valores y trabajo socia: Una aproximación ontológica a los fundamentos valorativos del trabajo social argentino (Tesi doctoral). FTS-UNLP.

Consell Federal d’Educació. (2020). Resolución 364/2020. Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores. Consell Federal d’Educació Argentina. https://siteal.iiep.unesco.org/bdnp/2880/resolucion-cfe-ndeg-3642020-pro...

Consell Provincial d’Educació Santa Cruz. (2014a). Acuerdo 075/14 Régimen Académico para la Educación Secundaria (Modificatorias 2017, 2018, 2019). Govern de la Província de Santa Cruz.

Consell Provincial d’Educació Santa Cruz. (2014b). Acuerdo 103/14, Roles y Funciones Orientador Social. Govern de la Província de Santa Cruz.

Consell Provincial d’Educació Santa Cruz. (2017). Resolución CPE N° 0299/17. Modificar transitoriamente el acuerdo 075/14. Govern de la Província de Santa Cruz.

Consell Provincial d’Educació Santa Cruz. (2020a). Resolución Nº 0322/20. Modificar transitoriamente el ACUERDO Nº 075/14 en sus puntos 41, 42, 43, 59 y 183. Govern de la Província de Santa Cruz.

Consell Provincial d’Educació Santa Cruz. (2020b). Acuerdo 612/20. Sostenimiento del vínculo pedagógico para los procesos educativos a través de la virtualidad. Gobierno de la Provincia de Santa Cruz

Consell Provincial d’Educació Santa Cruz. (2020c). Resolución 1291/20. Govern de la Província de Santa Cruz.

Gramsci, A. (2004). Antología. Siglo XXI.

INDEC. (2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Presidencia de la Nación. Recuperat 17 maig 2022, de https://www.indec.gob.ar/

Jaume, D. (2020). Los paros docentes ¿afectan a todas las provincias por igual? Observatorio Argentinos por la Educación. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK...

Kosik, K. (1967). Dialéctica de lo concreto. Editorial Grijalbo.

Lessa, S. (2000). Lukács: El método y su fundamento ontológico. Dins E. Borgianni i C. Montaño (Orgs.), Metodología y servicio social, hoy en debate (p. 199-228). Cortez.

Lukács, G. (2004). Ontología del ser social: El trabajo. Herramienta.

Mallardi, M. (2016). Cuestión Social, Políticas Sociales y Trabajo Social: Notas introductorias sobre sus fundamentos. Dins A. Martin i A. Rossi (Comps.), Cuestión Social, políticas públicas y Trabajo Social. Tendencias en Argentina y Brasil desde una perspectiva comparada (p. 5-21). UNMDP.

Marx, K. (2004). Sobre la cuestión judía. Prometeo Libros.

Marx, K. (2006). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) 1857-1858. Siglo XXI.

Netto, J. P. (2000). Método y teoría en las diferentes matrices del servicio social. Dins E. Borgianni i C. Montaño (Orgs.), Metodología y servicio social, hoy en debate (p. 51-92). Cortez.

Netto, J. P. (2002). Capitalismo Monopolista y Servicio Social. Cortez.

Netto, J. P. (2003). La construcción del Proyecto Ético-Político del Servicio Social frente a la crisis contemporánea. Dins E. Borgianni, Y. Guerra i C. Montaño (Orgs.), Servicio Social Crítico. Hacia la construcción del nuevo proyecto ético-político profesional (p. 271-296). Cortez.

Spina, M., i Rodríguez, E. (2019). De la disciplina a la ética. Dins T. Fink i C. Mamblona, Ética y Trabajo Social. Reflexiones sobre sus fundamentos e implicancias en los procesos de intervención (p. 241-274). CATSPBA.

RTS - 222
222