Els infants i el bon tracte, ressenya de "Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia", de Jorge Barudy i Maryorie Dantagnan

Laura
Górriz Lozano
Inicials: 
Laura
ORCID: 
0000-0003-3440-927X
  DOI: https://doi.org/10.32061/RTS2023.224.05
Resum

“Una infància infeliç no determina la vida” (Cyrulnik, 2001). Davant d’aquesta afirmació es planteja la importància de reflexionar sobre els infants que han patit situacions traumàtiques (maltractaments físics o psíquics, abusos sexuals i/o situacions de negligència), i la necessitat de reconeixement i reparació per part dels adults envers el mal ocasionat als fills i les filles.

Los buenos tratos a la infancia aborda aquestes situacions des de la perspectiva de com prevenir i afrontar els maltractaments, així com analitzar la transformació del benestar infantil en benestar adult i emocional.

PDF icon Download article (126.87 KB)
Per a citar: Górriz Lozano, Laura (2023). Els infants i el bon tracte, ressenya de "Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia", de Jorge Barudy i Maryorie Dantagnan. Revista de Treball Social, 224, 105-107. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2023.224.05.
Referències bibliogràfiques:

Cyrulnik, Boris. (2001). Los patitos feos: La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. Editorial Gedisa.

Llei, 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, DOGC núm. 5641 (2010).

RTS - 224
224