El valor de l’assistència personal. Una figura clau per a l’autonomia de les persones amb discapacitat

Alina
Ribes Martínez-Márquez
Inicials: 
A.
Rut
Alsina Santana
Inicials: 
R.
Blanca
Cegarra Dueñas
Inicials: 
B.
Joan
Saurí Ruiz
Inicials: 
J.
Resum

En el present article s’aborda la figura d’assistent personal (AP), clau per començar a desenvolupar una vida independent per a les persones amb discapacitat. Per emmarcar l’AP, es presenten els diferents models de concepció de la discapacitat, identificant el model social com a model basat en els drets de les persones amb discapacitat.

Més endavant, s’exposa en què consisteix aquesta figura i com accedir al servei, tenint en compte la legislació vigent. A més, es valoren els avantatges i desavantatges que aporta aquesta professió per a l’autonomia de les persones amb discapacitat i es reflexiona sobre quina és la situació actual i futura de l’assistència personal.

PDF icon Download article (231.84 KB)
Paraules clau:
Assistència personal, discapacitat, autonomia, vida independent, drets, model social
Per a citar: Ribes Martínez-Márquez, A., Alsina Santana, R., Cegarra Dueñas, B., Saurí Ruiz, J. (2022). El valor de l’assistència personal. Una figura clau per a l’autonomia de les persones amb discapacitat. Revista de Treball Social, 223, 57-79. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2022.223.03.
Referències bibliogràfiques:

Acord del 10 de juliol de 2012 del Consell Territorial per a la millora del sistema per a l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, BOE núm. 185 § 10468 (2012). Recuperat 21 desembre 2022, de https://www.boe.es/boe/dias/2012/08/03/pdfs/BOE-A-2012-10468.pdf

Arnau, S. (2021). Una figura de apoyo con futuro. Revista Voces, 461, 9. Plena inclusión. https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/06/Voces-461.pdf

Asistencia Personal. (2022). La AP a través del SAAD. Recuperat 10 desembre 2022, de https://www.asistenciapersonal.org/saad/RK=2/RS=HFIODJCDq5zVIkxALXyOCF6Th3k-

Charlton, J. I. (1998). Nothing about us without us. University of California Press.

Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach; Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba; Cermi Estatal; Universitat Carlos III de Madrid. (2022). Informe sobre revisión de Ley (39/2006) de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia tras 15 años de vigencia. Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach Cabrero. Recuperat 10 desembre 2022, de https://clinicajuridicaidhbc.files.wordpress.com/2022/02/informe-dependencia.pdf

Consell Econòmic i Social d’Espanya. (2021). Informe: el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Asistencia Personal. Recuperat 10 desembre 2022, de https://www.asistenciapersonal.org/sites/default/files/publicaciones/informe_%20SAAD.pdf

Corretjé, J. L. (2021). Retomar el control sobre tu propia vida. Revista Voces, 461, 4-5. Plena inclusión. https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/06/Voces-461.pdf

Diputació de Barcelona. (2022). Diagnosi dels serveis de cures d’entorn domiciliari i comunitari. Context sociodemogràfic, característiques i tendències dels serveis a la província de Barcelona. Diputació de Barcelona. Recuperat 10 desembre 2022, de https://llibreria.diba.cat/cat/llibre/diagnosi-dels-serveis-de-cures-d-entorn-domiciliari-i-comunitari_66781

García Alonso, J. V. (Coord.). (2003). El movimiento de vida independiente. Experiencias Internacionales. Fundación Luis Vives i Independent Living Institute. Recuperat 10 desembre 2022, de https://www.independentliving.org/docs6/alonso2003.pdf

Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO). (2005). Libro Blanco de atención a las personas en situación de dependencia en España. Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Secretaria d’Estat de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat, Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO). Recuperat 21 desembre 2022, de https://imserso.es/documents/20123/133745/libroblanco.pdf/77b5f39f-5e13-6de9-88ed-fd5e0b2b1386

Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO). (2022). Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Situación a 31 de marzo de 2022. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, Govern d’Espanya. Recuperat 21 desembre 2022, de https://imserso.es/documents/20123/148242/estsisaad2022331.pdf/d6261121-2d78-4c4a-c5b2-1edde101e89d

International Federation of Social Workers. (2022). Definició global del treball social. International Federation of Social Workers (IFSW). Recuperat 10 desembre 2002, de https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/definicion-global-del-trabajo-social/

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, BOE núm. 299 § 21990 (2006). Recuperat 21 desembre 2022, de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990#:~:text=La%20presente%20Ley%20regula%20las,de%20todas%20las%20Administraciones%20P%C3%BAblicas

Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, BOE núm. 289 § 22066 (2003). Recuperat 21 desembre 2022, de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-22066

Lobato Galindo, M. (2022). Filosofía de Vida Independiente. Foro de Vida Independiente y Divertad. Recuperat 10 desembre 2022, de http://forovidaindependiente.org/filosofia-de-vida-independiente/

López, M., i Ruiz, S. (2018). Asistencia personal: equiparación de derechos y oportunidades. Comparativa entre Suecia y España. Revista Española de Discapacidad, 6(2), 103-130. https://doi.org/10.5569/2340-5104.06.02.06

López-Pérez, M., i Álvarez-Nieto, C. (2020). La asistencia personal en España. Perspectiva de sus protagonistas: personas beneficiarias, responsables de la asistencia personal de las entidades proveedoras y asistentes personales. Trabajo Social Global - Global Social Work, 10(19), 224-256. https://doi.org/10.30827/tsg-gsw.v10i19.11811

Lozano, A., Alario, R., i Robles, E. (2020). La asistencia personal: un servicio clave para el desarrollo de la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad. Actas de Coordinación Sociosanitaria, 27, 45-75. Fundación Caser. https://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/adjuntos/fcaser_actas27_n2020_2704_lozano.pdf

Madrid-Pérez, A. (2013). Nothing about us without us! El movimiento de vida independiente: Comprensión, acción y transformación democrática. OXÍMORA Revista Internacional de Ética y Política, 2, 22-38. RCUB. https://revistes.ub.edu/index.php/oximora/article/view/6292/8034

Martínez Diez, N. (2019, febrer 07). Diferencias entre Asistencia Personal, Ayuda a Domicilio y Cuidador [Entrada blog]. Innova Asistencial. Recuperat 10 desembre 2022, de https://www.innovaasistencial.com/blog/la-asistencia-personal-en-que-se-distingue-de-la-ayuda-a-domicilio-y-los-cuidados-familiares/

Moya, M.ª J. (2021). La formación de la figura de asistente personal: resistencia del sistema y retos del modelo social. Revista Sobre ruedas, 107, 1-9. SIIDON Institut Guttman. https://siidon.guttmann.com/es/registro/formacion-figura-asistente-personal-resistencia-sistema-retos-modelo-social

Moya Olea, M.ª J. (2022). La asistencia personal, figura clave para la vida independiente. La experiencia de la Federación de Personas con Discapacidad Física u Orgánica (ECOM). Papeles de la Fundación, 7, 1-103. https://www.fundacionpilares.org/publicacion/papeles-no7-la-asistencia-personal-figura-clave-para-la-vida-independiente/

Muñoz Bravo, J., i Sánchez Ratés, D. (2021). Informe de situación 2020: La Asistencia Personal. Para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España. Plena inclusión. Recuperat 10 desembre 2022, de https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/12/AP-Informe-2020-IAC.pdf

Nacions Unides. (2006). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Oficina de l’Alt Comissionat de las Nacions Unides. Recuperat 10 desembre 2022, de https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities

Nally, D., Moore, S. S., i Gowran, R. J. (2021). How governments manage personal assistance schemes in response to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Scoping Review. Disability & Society, 37(10) 1-24. https://doi.org/10.1080/09687599.2021.1877114

National Council on Independent Living (2022). The Independent Living Movement. NCIL. Recuperat 10 desembre 2022, de https://ncil.org/about/aboutil/

Observatori Estatal de la Discapacitat. (2017). Mediación comparativa del impacto socioeconómico y presupuestario de la asistencia personal frente a otras prestaciones tradicionales de atención a las situaciones de dependencia. Observatori Estatal de la Discapacitat. Recuperat 10 desembre 2022, de https://observatoriodeladiscapacidad.info/wp-content/uploads/2018/09/MEDICION-IMPACTO-SOCIOECONOMICO-AP.pdf

Ortega Alonso, E., López de los Mozos Díaz-Madroñero, E., Cuenca Galán, N., Hernández Izquierdo, M., Molina Fernández, C., Arroyo Mendez, J., Suñe, A., Maldonado Molina, J. A., Sánchez Santos, F., Moya, M.ª J., Gómez, N., Centeno, A., Ordax Blanco, E., Martínez García, I., i Cruz González, E. (2015). Situación de la Asistencia Personal en España. PREDIF. Recuperat 10 desembre 2022, de https://www.asistenciapersonal.org/informe.pdf

Palacios, A. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. CERMI i Grup editorial CINCA. Recuperat 21 desembre 2022, de https://back.cermi.es/catalog/document/file/6361211235304.pdf

Planas, M. J. (2013). El asistente personal para las personas con diversidad funcional: Una herramienta para el cumplimiento de derechos. Trabajo Social Hoy, 68, 31-54. http://dx.doi.org/10.12960/TSH.2013.0002

Quezada García, M. Y., i Motos Martínez-Esparza, C. (2017). Medición comparativa del impacto socioeconómico y presupuestario de la asistencia personal frente a otras prestaciones tradicionales de atención a las situaciones de dependencia. Observatori Estatal de la Discapacitat. Recuperat 21 desembre 2022, de http://riberdis.cedid.es/bitstream/handle/11181/5769/Medici%c3%b3n_impacto_socioecon%c3%b3mico_asistencia_personal.pdf?sequence=1&rd=003170793950112

Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, BOE núm. 313 § 13811 (2013). Recuperat 21 desembre 2022, de https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13811

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, BOE núm. 168 § 9364 (2012). Recuperat 21 desembre 2022, de https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, BOE núm. 289 § 12632 (2013). Recuperat 21 desembre 2022, de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632

Rodríguez-Picavea, A., i Romañach, J. (2006). Consideraciones sobre la figura del Asistente Personal en el Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. PREDIF Asistencia Personal. Recuperat 10 desembre 2022, de https://www.asistenciapersonal.org/sites/default/files/publicaciones/15-consideraciones_sobre_ap_en_proyecto_lapad.pdf

Servicio de Información sobre Discapacidad. (2018). ¿En qué se diferencia un asistente personal, un auxiliar de ayuda a domicilio y un cuidador? Recuperat 10 desembre 2022, de https://sid-inico.usal.es/noticias/en-que-se-diferencia-un-asistente-personal-un-auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-y-un-cuidador/

Toboso Martín, M. (2021). Afrontando el capacitismo desde la diversidad funcional. Dilemata Revista Internacional de Éticas Aplicadas, 36, 69-85. Dilemata. https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000450

Velarde Lizama, V. (2012). Los modelos de la discapacidad: un recorrido histórico. Revista empresa y humanismo. 15(1), 115-136. DADUN. https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/29153/1/REYH%2015-1-12Velarde%20Lizama.pdf