El dret a l’habitatge

  Esther Toran Puig
  Verònica Vives i Garcia
Resum

El dret a l’habitatge és un tema que ha adquirit una rellevància notable a partir del canvi de paradigma i la nova situació de l’habitatge. A partir de l’exposició de com s’ha abordat el tema, en quin punt ens trobem i de quins recursos disposem, es pretén donar una visió general de la situació viscuda aquests últims anysdes de la crisi del 2008, per tal de plantejar-nos quins reptes se’ns pr esenten des del Treball Social.

Paraules clau:
Desnonaments, exclusió residencial, inclusió social, paradigma, treball social, drets socials
Per a citar: Esther Toran Puig, Verònica Vives i Garcia (2016). El dret a l’habitatge. Revista de Treball Social, 209, .