El diagnòstic social en treball social comunitari

  Javier Ferrer Aracil
  José Manuel Álamo Candelaria
  Luz María Morín Ramírez
  Marco Marchioni
Resum

En les pàgines que segueixen presentem una sèrie d’elements conceptuals i operatius sobre la construcció del diagnòstic comunitari, centrant-nos en dos aspectes: 1) el procés pel qual i en el qual es produeix, i 2) l’enfocament i el mètode amb el qual es realitza. Quant al primer aspecte, el que el caracteritza fonamentalment és el fet de no ser només un producte en ell mateix, sinó que forma part d’un procés que requereix d’unes condicions prèvies i altres de posteriors. Quant al segon aspecte, constitueix un instrument tant per conèixer com per transformar la realitat, a partir del paper protagonista de diversos actors socials involucrats en la valoració de les situacions i en l’establiment de prioritats.

PDF icon Download article (228.23 KB)
Paraules clau:
Treball social comunitari, diagnòstic comunitari, metodologia participativa, mediació
Per a citar: Javier Ferrer Aracil, José Manuel Álamo Candelaria, Luz María Morín Ramírez, Marco Marchioni (2017). El diagnòstic social en treball social comunitari. Revista de Treball Social, 211, .