Deu anys de l’aprovació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. I ara què? Implicacions professionals per als treballadors i treballadores socials i perspectives de futur

Josep M.
Torralba Roselló
Inicials: 
J. M.
ORCID: 
0000-0001-7759-2508
  DOI: 10.32061/RTS2020.218.04
Resum

La Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, arriba als deu anys de la seva aprovació sense que s’hagi realitzat el desplegament normatiu ni les dotacions pressupostàries per donar viabilitat a les mesures, especialment per als infants en situació de risc. Només s’han aprovat quatre decrets que desenvolupen de forma parcial alguns dels serveis, però no el reglament que hauria facilitat la concreció i execució d’aquestes mesures.

És imprescindible sensibilitzar els professionals tant dels Serveis Socials Bàsics (SSB) com dels Serveis Socials Especialitzats (SSE) de la importància d’utilitzar els conceptes tècnics de risc de desprotecció i desprotecció infantil en les seves valoracions i propostes de mesures amb els infants i les seves famílies, i no deixar que siguin substituïts pels conceptes legals de situació de risc i situació de desemparament de la LDOIA.

El treball social amb infància, adolescència i famílies és un dels àmbits d’actuació dels treballadors i les treballadores socials que ha anat guanyant presència tant als SSB com als SSE, i tant en la iniciativa pública com en el tercer sector social. Cal seguir desplegant les diverses Taules Territorials d’Infància coordinant tots els agents implicats i potenciant el treball en xarxa.

També és del tot necessari incrementar i millorar la visió de la política integral de la infància i adolescència a Catalunya, amb una major integració de tots els sistemes implicats i dotant d’una veritable capacitat de decisió amb la possibilitat real de disposar dels recursos necessaris segons el principi de prioritat pressupostària.

PDF icon Download article (682.42 KB)
Paraules clau:
Llei d’infància, implicacions professionals, desprotecció infantil, dotació pressupostària, política integral
Per a citar: Torralba Roselló, J. M. (2020). Deu anys de l’aprovació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. I ara què? Implicacions professionals per als treballadors i treballadores socials i perspectives de futur. Revista de Treball Social, 218, 61-80. doi:10.32061/RTS2020.218.04.
Referències bibliogràfiques:

Arruabarrena, I. (2007). Manual de desprotección infantil de Cantabria. Ideas básicas iniciales. Santander: Gobierno de Cantabria, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales (Colección Documentos Técnicos, 2).

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (17 de gener de 2020). Nota de Premsa. Proposició de Llei per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Recuperat de https://www.tscat.cat/continguts/noticies/les-mesures-contra-el-maltract...

Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l’adopció. DOGC. Barcelona. 13 de gener de 1997, núm. 2307, p. 283-291.

Decret 127/1997, de 27 de maig, pel qual es modifica parcialment el Decret 2/1997, de 7 de gener, d’aprovació del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l’adopció. DOGC. Barcelona. 30 de maig de 1997, núm. 2402, p. 5937-5942.

Decret 62/2001, de 20 de febrer, de modificació parcial del Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l’adopció. DOGC. Barcelona. 28 de febrer de 2001, núm. 3337, p. 2828-2829.

Decret 75/2006, d’11 d’abril, de desplegament de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i adolescents, en l’àmbit sancionador. DOGC. Barcelona. 13 d’abril de 2006, núm. 4614,.17041-17044.

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. DOGC. Barcelona. 20 d’octubre del 2010, núm. 5738, p. 76196-76312.

Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents de Catalunya. DOGC. Barcelona. 25 de juliol del 2013, núm. 6425, p. 1-8.

Decret 230/2013, d’1 d’octubre, de règim sancionador en matèria d’infància i adolescència en l’àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. DOGC. Barcelona. 3 d’octubre de 2013, núm. 6472, p. 1-9.

Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància. DOGC. Barcelona. 14 de novembre de 2013, núm. 6508, p. 1-10. Decret 169/2015, de 21 de juliol, pel qual s’estableix el procediment per facilitar el coneixement dels orígens biològics. DOGC. Barcelona. 23 de juliol de 2015, núm. 6919, p. 1-10.

Decret 163/2017, de 24 d’octubre, de modificació del Decret 129/2006 de 9 de maig, de l’Observatori dels drets de la infància. DOGC. Barcelona. 26 d’octubre de 2017, núm. 7482, p. 1-4.

Diputació de Barcelona (2011). Impacte de la Llei dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència en les Polítiques Educatives Locals. Informe encarregat per l’Àrea d’Educació i elaborat per Antoni Vilà Mancebo del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona. Recuperat de https://www.diba.cat/documents/113226/a178af57-0611-4160-ad33-49a5d6bade4b

Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família (2013). Pacte per a la Infància a Catalunya. Recuperat de http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_ado...

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (2015). Pla d’Atenció Integral a la Infància i l’Adolescència 2015-2018. Enfocament estratègic pel desplegament del Pacte per a la Infància. Recuperat de http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07...

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (2016). Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies. Línies generals del nou model de serveis. Recuperat de https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08pub...

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (2017). Mapa de Recursos i Serveis-DGAIA. Recuperat de https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/0...

Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família (2011). Simulador del Mòdul de Suport a la Gestió del Risc. Recuperat de https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_ad...

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (2016). Eina de cribratge de situacions de risc i de desemparament. Recuperat de https://dps.gencat.cat/rumi/AppJava/simulacio/simulacio.html

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (2019). II Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024. Document de Bases. Recuperat de https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socia...

Intebi, I. V. (2009). Intervención en casos de maltrato infantil. Santander: Gobierno de Cantabria, Consejería de Empleo y Bienestar Social (Colección Documentos Técnicos, 03). Recuperat de https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03Su...

Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción. BOE. Madrid. 17 de noviembre de 1987, núm. 275, p. 34158-34162.

Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció. DOGC. Barcelona. 17 de gener de 1992, núm. 1542, p. 245-249.

Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció. DOGC. Barcelona. 2 d’agost de 1995, núm. 2083, p. 5773-5781.

Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. DOGC. Barcelona. 4 d’agost de 2006, núm. 4691, p. 34503-34508.

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. DOGC. Barcelona. 18 d’octubre de 2007, núm. 4990, p. 37788-37839.

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. DOGC. Barcelona. 2 de juny de 2010, núm. 5641, p. 42475-42536.

Mayoral, J. (2015a). El sistema de protecció a la infància i l’adolescència de Catalunya. Reflexions als cinc anys d’entrada en vigor de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (Primera part). Revista de Treball Social, 204, 23-35. Recuperat de https://www.tscat.cat/content/rts-204-catala

Mayoral, J. (2015b). El sistema de protecció a la infància i l’adolescència de Catalunya. Reflexions als cinc anys d’entrada en vigor de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (Segona part). Revista de Treball Social, 205, 28-41. Recuperat de https://www.tscat.cat/content/rts-205-catala

Montserrat, C., Planas, T., Medina, R. (2019). El Compromís socioeducatiu (COSE) en el marc d’intervenció dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a Catalunya. Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades, 8(1), 3-27. Recuperat de https://www.raco.cat/index.php/PiTS/article/view/362300/456818

Ordre BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s’aproven les llistes d’indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents. DOGC. Barcelona. 30 de desembre de 2013, núm. 6530, p. 1-28.

Social.Cat (2106). El Síndic de Greuges alerta que només es detecten un de cada quinze abusos sexuals infantils. Recuperat de https://www.social.cat/noticia/6241/el-sindic-de-greuges-alerta-quenomes...

Social.Cat (2016). Catalunya tindrà un centre dedicat a la recerca sobre maltractament infantil a finals d’any. Recuperat de https://www.social.cat/noticia/6214/catalunya-tindra-un-centrededicat-a-...

Torralba Roselló, J. M. (2010). Compareixença del Col·legi al Parlament de Catalunya davant la nova Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Implicacions professionals de la nova Llei. Revista de Treball Social, 191, 113-118. Recuperat de https://www.tscat.cat/content/rts-191-bilingue

Vila, C., Alonso, J. M., Chagas, E. (2019). Estructures de treball en xarxa amb infància i adolescència a Catalunya. Aportacions d’un estudi pilot. Revista de Treball Social, 217, 89-108. Recuperat de https://www.revistarts.com/article/estructures-de-treball-en-xarxaamb-in...

Vilà, A (2011). Impacte de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència en les polítiques educatives locals. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea d’Educació. Recuperat de https://www.diba.cat/documents/113226/ a178af57-0611-4160-ad33-49a5d6bade4b

Villalba. C. (2004). La perspectiva ecológica en el trabajo social con infancia, adolescencia y familia. Portularia, 4, 287-298. Recuperat de https://core.ac.uk/download/pdf/60629883.pdf

RTS 218
218