Coordinació de xarxes i professionals: adiccions i salut mental i atenció primària comunitària: l’atenció a persones amb problemes de drogues. Necessitat de coordinació en l’àmbit local

  Àlex Pérez Folch
  Tré Borràs Cabacés
  Antoni Llort Suárez
Resum

La coordinació entre els professionals dels diferents serveis que atenem a les persones que utilitzen drogues o que tenen consums problemàtics de drogues és indispensable per a poder donar respostes més adequades a les seves problemàtiques, optimitzar els recursos i donar una atenció amb més qualitat als usuaris. L’objectiu d’aquest article és el d’analitzar a grans trets el funcionament de la xarxa local especialitzada, (en l’atenció a les drogodependències ) i la seva coordinació amb els Serveis Socials municipals i comarcals i l’atenció primària comunitària. A partir de la pràctica de treball social al Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’HUSJR (CAS), al Centre Activitats “La Illeta” i de l’experiència en les coordinacions, hem reflexionat sobre la necessitat i la forma que tenen les coordinacions i com es podrien millorar. La coordinació permet un coneixement entre elsdiferents actors, abordar holísticament una problemàtica i afavorir l’accés de totes les persones als recursos normalitzats. Per fer-ho és necessària una sistematització de les mateixes, establir mecanismes de derivació entre els centres especialitzats i l’atenció primària, així com una bona entesa entre els diferents departaments d’atenció a les persones, com per exemple el Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. S’ha d’incidir, en la disminució de les desigualtats socials, tenint en compte que els aspectes socials són determinants en la salut de les persones. En un moment d’escassetat pressupostària, les administracions hauriend’augmentar la inversió en programes de prevenció, promoció de la salut i incorporació social, fent una previsió de noves necessitats que puguin sorgir de les noves realitats. Sens dubte, millorar i optimitzar els mecanismes de coordinació entre institucions i professionals, és una bona proposta metodològica per a aconseguir-ho.

PDF icon Download article (4.57 MB)
Paraules clau:
Coordinació, treball en xarxa, adiccions i salut mental, serveis socials, incorporació social, treball social,complexitat, estat del benestar
Per a citar: Àlex Pérez Folch, Tré Borràs Cabacés, Antoni Llort Suárez (2016). Coordinació de xarxes i professionals: adiccions i salut mental i atenció primària comunitària: l’atenció a persones amb problemes de drogues. Necessitat de coordinació en l’àmbit local. Revista de Treball Social, 209, .