Avançant en el procés de construcció del sistema d’informació del treball social sanitari a Catalunya

Esther
Martínez Plaza
Inicials: 
E.
ORCID: 
0000-0002-5511-465X
Victòria
Mir Labalsa
Inicials: 
V.
ORCID: 
0000-0003-3495-1122
Jordi
Riba Cebrián
Inicials: 
J.
ORCID: 
0000-0002-1557-2904
  DOI: 10.32061/RTS2021.220.09
Resum

L’aportació del treball social en l’àmbit de salut permet tenir present, des del sistema sanitari, els factors socials que interfereixen o poden interferir en el procés de salut-malaltia. Conscients de la seva transcendència, destaquem la importància de disposar d’una eina eficaç que en faciliti la detecció i identificació, de forma sistematitzada i compartida als diferents sistemes de salut de Catalunya.

Aquest article descriu el procés que s’ha seguit per elaborar una nova proposta de sistemes d’informació de treball social sanitari adreçada als serveis de salut comunitaris, que formarà part de l’actual sistema d’informació amb la seva incorporació a la plataforma Estació Clínica d’Atenció Primària (eCAP).

El procés s’inicia a partir de la constitució d’un grup de treball format per treballadors socials de l’àmbit de la salut comunitària que permet l’anàlisi i la posada en comú dels diferents sistemes d’informació i registre aportats pels diferents professionals i, des del treball col·laboratiu, es defineixen els factors protectors i de risc de les diferents dimensions que avalua el sistema. Entre les conclusions destaquem la força que l’eina pot tenir en el suport metodològic i la importància de la continuïtat del grup de treball per garantir l’eficàcia de la seva implementació.

PDF icon Download article (161.97 KB)
Paraules clau:
Treball social sanitari, sistematització del registre, sistemes d’informació, valoració social
Per a citar: Martínez Plaza, E., Mir Labalsa, V., Riba Cebrián, J. (2021). Avançant en el procés de construcció del sistema d’informació del treball social sanitari a Catalunya. Revista de Treball Social, 220, 163-179. doi:10.32061/RTS2021.220.09.
Referències bibliogràfiques:

Acosta Rodríguez, N., Aymerich Bolta, E., Benages Nozal, A., Burillo Gil, I., Cue Piedra, P., González Pi, M., Herzog Portero, S., Martínez Fresneda, L., Martinez Herrerias, J. F., Mora del Pino, M., Olivas Flores, A., Reina Olmo, V., i Serrano Aceña, C. (2010). Manual Diagnòstic social en salut mental. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. https://www.tscat.cat/content/manual-diagnostic-social-en-salut-mental

Asua Batarrita, J. (2005). Entre el consenso y la evidencia científica. Gac Sanit, 18(1), 65-70. Scielo. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112005...

Boada, C., Mas, E., Miñarro, E., i Riudor, X. (2018). Polítiques de suport a les famílies. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Recuperat 24 juny 2021, de https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_19925410_1.pdf

Busquet i Duran, X. (2017). L’Hexàgon de la Complexitat. Intercanvis: Papers de Psicoanàlisi / Intercambios: Papeles de Psicoanálisis, 38, 86-106. RACO. https://www.raco.cat/index.php/Intercanvis/article/view/330764

Campos-Vidal, J. F., Cardona-Cardona, J., i Cuartero-Castañer, M. E. (2017). El diagnóstico relacional colaborativo (I). Alternativas: Cuadernos de Trabajo Social, 24, 67-90. https://doi.org/10.14198/altern2017.24.05

Colom Masfret, D. (2012). El Diagnóstico Social Sanitario: Aval de la intervención y seña de identidad del trabajo social sanitario. Universitat Oberta de Catalunya.

Constitución española, BOE núm. 311, páginas 29313 a 29424 (1978). Recuperat 24 juny 2021, de https://www.boe.es/boe/dias/1978/12/29/pdfs/A29313-29424.pdf

Departament de Salut (Ed.). (2017). Pla Director de Sistemes d’Informació del SISCAT. Generalitat de Catalunya. Recuperat 24 juny 2021, de https://pdsisbloggencat.files.wordpress.com/2018/02/pla_director_final_v...

Direcció General de Planificació en Salut (Ed.). (2016). Pla de Salut de Catalunya 2016-2020: Un sistema centrat en la persona: públic, universal i just. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Recuperat 24 juny 2021, de https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/pla-de-salut/Pla-d...

Direcció General de Planificació en Salut (Ed.). (2019). El procés asistencial d’atenció a la cronicitat i la complexitat a la xarxa d’atenció primària: Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC). Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Recuperat 24 juny 2021, de http://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuaci...

FEANTSA. (2008). El papel de la vivienda en la exclusión residencial. Vivienda y Sinhogarismo. Tema anual 2008. FEANTSA. Recuperat 24 juny 2021, de https://www.feantsa.org/download/08_european_report_feantsa_housing_fina...

Grup de treball Suport a l’Exercici de la Capacitat. (2017). Suport a l’exercici de la capacitat. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, BOE núm. 294 § 16673 (2018). Recuperat 24 juny 2021, de https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/dof/spa/pdf

Mir, V. (2018). Una mirada a l’atenció social sanitària. Treball Social Sanitari ICS. Recuperat 24 juny 2021, de https://treballsocialsanitariics.files.wordpress.com/2018/12/Una-mirada-...ó-social-sanitària.pdf

Munuera Gómez, P. (2002). Gordon Hamilton (1892-1967) y la importancia del registro social. Trabajo Social Hoy, 35(35), 143-152.

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. (2017). Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utilització de serveis sanitaris públics en la població de Catalunya: Observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, Diario Oficial de la Unión Europea núm. L119/1 (2016). Recuperat 24 juny 2021, de https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

Riba Cebrián, J. (2017). Sistemas de información en trabajo social sanitario. JRIBACE.ES: Página de Trabajo Social Sanitario Por Jordi Riba. https://jribace.es/2017/01/09/sistemas-de-informacion-en-trabajo-social-...

Richmond, M. E. (2005). Diagnóstico social. Siglo XXI Editores.

Rojo, R. (2012). La presencia del Trabajo Social en el entorno de la Historia Clínica Digital E-Cap en la Atención Primaria de Salud en Catalunya. Trabajo Social y Salud, 72, 131-146.

Sluzki, C. E. (1996). La red social: frontera de la practica sistemica. Gedisa.

Soler Boada, M., i Riba Cebrián, J. (2014). Tabla de indicadores para el diagnóstico social “sanitario” de los usuarios de la sanidad (TADIS 2014). Agathos: Atención Sociosanitaria y Bienestar, 2, 26-35.

Subcomissió de Treball Social Sociosanitari. (2016). Guia de diagnòstics socials en l’àmbit de la salut. Consorci de Salut i Social de Catalunya. Recuperat 24 juny 2021, de http://www.consorci.org/media/upload/pdf/guia_diagnosticssocials_csc_146...

Treball Social Sanitari ICS. (2020, febrer 9). Sistemes de registre de l’atenció del treball social en el sistema sanitari [Entrada blog]. Wordpress. Recuperat 24 juny 2021, de https://treballsocialsanitariics.wordpress.com/2020/02/09/sistemes-de-re...

RTS - 220
220