Avaluació externa de la reunió del grup familiar a Osona. Un model de suport familiar i comunitari per empoderar les famílies en la resolució de les seves preocupacions

José-Manuel
Alonso Varea
Inicials: 
J. M.
Irene
Dachs Serradesanferm
Inicials: 
I.
ORCID: 
Anna
Matas Avellà
Inicials: 
A.
ORCID: 
Albert
Verdaguer Oliver
Inicials: 
A.
ORCID: 
Resum

La Family Group Conference (FGC) és un model d’intervenció familiar originari dels maoris de Nova Zelanda, que als anys vuitanta es va anar expandint a altres països. La clau és donar protagonisme a les famílies perquè elles mateixes i la seva xarxa prenguin les decisions per solucionar les preocupacions que tenen.

Osona Acció Social impulsa des del 2017 una experiència pionera a Catalunya amb la FGC (traduït com a Reunió de Grup Familiar –RGF–) i forma cinquanta professionals. D’allà va sortir un grup motor que va dur a terme catorze intents d’aplicació de la RGF entre el 2017 i el 2021.

Les famílies van ser derivades pel Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS) i pel Servei Especialitzat en Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA). La preocupació estava centrada principalment en la infància i adolescència i en tres famílies amb persones grans. Es va iniciar el procés de preparació de la RGF en el 71% de les famílies i, d’aquestes, es va acabar fent en el 60%.

L’avaluació externa va observar millores a totes les famílies on es va fer la RGF i també en les famílies on es va engegar el procés sense finalitzar-lo, probablement fruit d’haver-lo iniciat. El grau de satisfacció és alt entre famílies, facilitadors i professionals que deriven.

Aquesta recerca ha creat un sistema d’avaluació, qualitatiu i quantitatiu, amb els diferents agents implicats. Igualment, s’han identificat millores per dur a terme en futures aplicacions de la RGF.

PDF icon Download article (244.78 KB)
Paraules clau:
Protecció a la infància, conferència de grup familiar, infància i adolescència.
Per a citar: Alonso Varea, J. M., Dachs Serradesanferm, I., Matas Avellà, A., Verdaguer Oliver, A. (2024). Avaluació externa de la reunió del grup familiar a Osona. Un model de suport familiar i comunitari per empoderar les famílies en la resolució de les seves preocupacions. Revista de Treball Social, 226, 91-121. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2024.226.04.
Referències bibliogràfiques:

Barnsdale, Lee, i Walker, Moira. (2007). Examining the Use and Impact of Family Group Conferencing. Scottish Executive Education Department.

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) (2012, febrer 14 a). Family Group Conference - a child’s perspective [Vídeo]. Youtube. www.youtube.com/watch?v=rhq88DwYZ3c

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) (2012, febrer 14 b). Family Group Conference - from a parent’s perspective [Vídeo]. Youtube. www.youtube.com/watch?v=YEDg0FPqGZc&t=135s

Consell Comarcal d’Osona (2021, maig 28). IV Jornada TIAF Osona: Reunió de Grup Familiar [Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=qjqyBSSQJPc

De Jong, Gideon; Schout, Gert, i Abma, Tineke. (2017). Understanding the Process of Family Group Conferencing in Public Mental Health Care. A multiple Case Study. British Journal of Social Work, 48(2),1-18.

European FGC Network. (s. d.). FGC Network. Recuperat 11 abril 2024, de https://fgcnetwork.eu

Familienrat Hamburg (s. d.). Familienrat Hamburg. Recuperat 11 abril 2024, de www.familienrat-hamburg.de/

Generalitat de Catalunya, Departament de Drets Socials. (2020). II Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya (PESS) 2021-2024. Recuperat 11 abril 2024, de https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/PESS2021-24/

Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, DOGC núm. 5641 (2010). Portal Jurídic de Catalunya. Recuperat 11 abril 2024, de https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2010/05/27/14

Maci, Francesca. (2017). Come facilitare una Family Group Conference, Manuale operativo per le Riunioni di Famiglia. Erickson.

Nixon, Paul. (2023, març 28). DIXIT organiza la conferencia en línea “El modelo Family Group Conference: una mirada comunitaria en la intervención social con familias”. Dixit. Recuperat 11 abril 2024, de https://dixit.gencat.cat/es/detalls/Noticies/conference_family_group_paul_nixon.html

Osona Acció Social i Consell Comarcal d’Osona. (s. d.). Reunió de grup familiar (Suport familiar i comunitari d’Osona). Osona Acció Social. Recuperat 11 abril 2024, de http://www.osonaacciosocial.cat/cartera-de-serveis/infancia-familia-joves/reunio-de-grup-familiar-suport-familiar-i-comunitari-dosona/

Ramos, Ricardo. (2023). La conferència de grup familiar: una pràctica participativa en famílies amb infants en risc. Revista de Treball Social, 224, 49-67. https://doi.org/10.32061/RTS2023.224.02

Wikipedia. (s. d.). Family Group Conference. Recuperat 11 abril 2024, de https://en.wikipedia.org/wiki/Family_Group_Conference

226