Anàlisi de la demanda de tractament per cànnabis des de l’òptica del treball social als centres d’atenció i seguiment (CAS) a les drogodependències

Tre
Borràs Cabacés
Inicials: 
T.
Àlex
Pérez Folch
Inicials: 
A.
Antoni
Llort Suárez
Inicials: 
A.
Resum

Les dades obtingudes en relació amb les persones que demanen deshabituació per cànnabis en els centres especialitzats de tractament en el context europeu han reflectit un augment notable els darrers anys. Amb l’objectiu d’aprofundir en aquesta realitat, hem dut a terme una anàlisi des de la perspectiva del Treball Social ampliant aquells aspectes socials, personals i contextuals que permeten fer una lectura més aprofundida per no quedar-nos només amb els aspectes purament quantitatius del fenomen.

En aquest sentit s’han explorat les demandes de tractament per cànnabis dels anys 2016 i 2017 en una anàlisi retrospectiva de les històries clíniques de Treball Social per descriure els perfils, les motivacions, les causes i els condicionants estructurals que influeixen en la presa de decisions a l’hora de cercar tractament relacionat amb l’ús de cànnabis.

S’ha observat que al servei només el 18% del total de les demandes per cànnabis són clares i específiques per aquesta substància. La resta són demandes relacionades amb situacions coadjuvants que motiven la demanda assistencial.

A partir dels resultats, es relacionen factors que cal tenir en compte a l’hora de millorar la comunicació i el registre de les demandes de tractament, així com per millorar la resposta preventiva o terapèutica a les persones que consumeixen cànnabis.
 

PDF icon Download article (233.76 KB)
Paraules clau:
Demanda, tractament, cànnabis, treball social, addiccions, serveis socials especialitzats, centre de tractament ambulatori
Per a citar: Borràs Cabacés, T., Pérez Folch, A., Llort Suárez, A. (2019). Anàlisi de la demanda de tractament per cànnabis des de l’òptica del treball social als centres d’atenció i seguiment (CAS) a les drogodependències. Revista de Treball Social, 217, 109-128. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2019.217.06.
Referències bibliogràfiques:

Ander-Egg, E. (1972). El trabajo social como acción liberadora. Buenos Aires: Editorial Humanitas.

Bravo, D., i Díaz, Y. (2013). La intervención del trabajo social en las adicciones dentro del programa juego responsable (Tesi de grau). Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Recuperat de https://bdigital.uncu.edu.ar/6566

Becoña, E. (2014). Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Cuadernos Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace. Revista Iberoamericana de Psicosomática, 110, 58-61. Recuperat de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4803011.pdf

Barreto Pico, M. A. (2017). Papel del trabajador social en las adicciones. Dominio de las Ciencias, 3(4), 310-326. Recuperat de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6174481.pdf

Colom Masfret, D. (2012). El diagnóstico social sanitario. Barcelona: Editorial UOC.

Gutiérrez, A. (2007). Drogodependencias y Trabajo Social. Madrid: Ediciones Académicas.

Institut Català de la Salut (2013). Carta de serveis de treball social sanitari. Recuperat de: https://treballsocialsanitariics.files.wordpress.com/2013/06/carta-serve...

Llei orgànica 4/2015, de 15 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 31 de març de 2015, núm. 77.

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (2018). Informe 2018. Resumen ejecutivo. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones. Recuperat de: http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesE...

Observatori Europeu de la Droga i les Toxicomanies (2018). España. Informe sobre drogas 2018. Luxemburg: Oficina de Publicacions de la Unió Europea. Recuperat de: http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/internaci...

Observatori Europeu de la Droga i les Toxicomanies (2004). El problema del cannabis en su contexto: razones del aumento de las demandas de tratamiento. En Informe anual 2004: el problema de la drogodependencia en la Unión Europea y en Noruega. Recuperat de: http://ar2004.emcdda.europa.eu/es/page001-es.html

Montanari, L., Guarita, B., Mounteney, J., Zipfel, N., i Simon, R. (2017). Cannabis use among people entering Drug Treatment in Europe: A growing Phenomenon? Euro Addict Res, 23(3), 113-121. Recuperat de: https://www.karger.com/Article/FullText/475810

Puerta, C., i Pedrero, E. (2017, 2 de maig). La falacia de la adicción como enfermedad cerebral. Recuperat de: http://www.lasdrogas.info/opiniones/452/la-falacia-de-la-adiccion-como-e...

Sistema d’Informació sobre Drogodependències de Catalunya (2009). SIDC Informe anual 2009. Barcelona: Agència de Salut Pública de Catalunya, Subdirecció General de Drogodependències, Generalitat de Catalunya. Recuperat de: http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/ep...

Sistema d’Informació sobre Drogodependències de Catalunya (2016). SIDC Informe anual 2016. Barcelona: Agència de Salut Pública de Catalunya, Subdirecció General de Drogodependències, Generalitat de Catalunya. Recuperat de: http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/ep...

Sistema d’Informació sobre Drogodependències de Catalunya (2018). SIDC Informe anual 2017. Barcelona: Agència de Salut Pública de Catalunya, Subdirecció General de Drogodependències, Generalitat de Catalunya. Recuperat de: http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/ep...

Sistema d’Informació sobre Drogodependències de Catalunya (2019). SIDC Informe anual 2018. Barcelona: Agència de Salut Pública de Catalunya, Subdirecció General de Drogodependències, Generalitat de Catalunya. Recuperat de: http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/ep...

Sixto-Costoya, A., i Olivar Arroyo, Á. (2017). Educación social y trabajo social en adicciones: recuperar el territorio cooperando. RES, revista de Educación Social, 26, 141-158.

Tobin, J. (1952). Drug addiction: the role of social work in its recognition and treatment. Vancouver: University of British Columbia.

Wells, E., Kristman-Valente, A., i Peavy, M. (2013). Social workers and delivery of evidence-based psycosocial treatments for substance use disorders. Social Work Public Health, 28(0), 279-301.