Acompanyant equips de serveis socials en l’impuls de models d’intervenció més comunitaris: sistematització de l’experiència i recull d’aprenentatges

Marta
Ballester Frago
Inicials: 
M.
ORCID: 
0000-0001-9246-9620
  DOI: 10.32061/RTS2020.219.05
Resum

Aquest article recull els aprenentatges i les reflexions extrets de l’experiència d’acompanyar equips de serveis socials entre els anys 2017 i 2020 en l’impuls del treball comunitari als seus models d’intervenció. A través de la sistematització del treball fet, s’identifiquen un conjunt d’aspectes clau, de contingut i de procés, que poden contribuir a potenciar aquests canvis en les formes d’atenció i en els models organitzatius que ho han de fer possible.

En un context d’emergència social i sanitària que reclama abordatges més proactius i col·lectius, i el retorn del treball comunitari als encàrrecs dels serveis socials, l’article pretén aportar algunes pistes als futurs processos que s’engeguin amb aquesta orientació comunitària.

En primer lloc, es comença situant el moment actual pel que fa als mandats comunitaris dels documents estratègics dels serveis socials. A continuació, s’aprofundeix en l’anàlisi de les necessitats i els interessos que motiven la demanda de suport per a l’impuls del treball comunitari. Finalment, es presenten les principals fases dels acompanyaments duts a terme i es comparteixen els elements emergents que s’han identificat com a aspectes-palanca d’aquests processos de canvi.

PDF icon Download article (155.64 KB)
Paraules clau:
Treball comunitari, serveis socials, orientació comunitària, acompanyament, model d’intervenció comunitària
Per a citar: Ballester Frago, M. (2020). Acompanyant equips de serveis socials en l’impuls de models d’intervenció més comunitaris: sistematització de l’experiència i recull d’aprenentatges. Revista de Treball Social, 219, 99-115. doi:10.32061/RTS2020.219.05.
Referències bibliogràfiques:

Ballester Frago, M. (2017).  Intervenció comunitària i rol dels professionals als serveis socials a Barcelona (Catalunya) i Mont-real (Quebec). Una anàlisi comparada. Barcelona: TSCAT.

Barbero, J. M. (2008). El treball social en acció. Mètode i autogestió en la pràctica professional. Barcelona: Impuls a l’Acció Social (“Col·lecció Llibres a Punt”, 4).

Blanco, I., Cruz, H., Martínez, R., i Parés, M. (2016). El papel de la innovación social frente a la crisis. Ciudad y territorio, 188, 249-260.

Brugué, Q., Boada, J., i Blanco, I. (2013). Els motors de la innovació a l’administració pública. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Carmona, M. (2011). Construyendo acción comunitaria: significados y estrategias para su promoción a partir de las experiencias de Barcelona (Tesi doctoral). Universitat de Barcelona, Barcelona.

Cofiño, R. (2018). Orientación comunitaria de la Atención Primaria (5). Acción comunitaria: definiciones y contenidos. En Salud Comunitaria. Recuperat de https://saludcomunitaria.wordpress.com/2018/12/16/orientacion-comunitari...

European Antipoverty Network (2009). Guía metodológica de la participación social de las personas en situación de pobreza y exclusión social. Madrid: EAPN.

Fantova, F. (2014). Manual para la gestión de la intervención social. Políticas, organizaciones y sistemes para la acción. Madrid: Editorial CCS.

Fantova, F. (2019). ¿Qué es hacer consultoria? Blog de Fernando Fantova,consultor social. Recuperat de: http://fantova.net/?cat=30

Ginesta, M. (2014). La intervenció comunitària des dels serveis socials locals: de la pèrdua al desig; del desig a la pèrdua. Revista de Treball Social, 203, 50-62.

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. DOGC. Barcelona, 18 d’octubre de 2007, núm. 4.990.

Manent, A., i Fantova, F. (2020).Transformació organitzacional i inclusió comunitària. Llei d’engel. Recuperat de: http://lleiengel.cat/transformacio-organitzacional-inclusio-comunitaria/

Manyà, C., i Morales, E. (IGOP) (2018). Marc de la intervenció comunitària als Centres de Serveis Socials de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

MARGES cooperativa (2020). Brúixola comunitària: Guia per promoure l’acció comunitària a les entitats socials. Barcelona: ECAS (“Col·lecció Idees i Eines per a l’Acció Social”).

Martín, M. (2020). Innovación y cocreación. En J. Etxebeste (coord.), Guía de innovación social en el ámbito de los Servicios sociales (p. 46-59). Navarra: Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.

Moliní, E. (2012). Libro sobre participación genuina. O el arte de pensar, decidir y trabajar juntos. Recuperat de: http://molini.eu/wp-content/uploads/2012/03/Libro-sobre-Participacion-Ge...

Navarro, S. (1998). Tiempo de interlunio: apuntes para repensar la primaria. Revista de Treball Social, 150, 23-42.

Pelegrí, X. (1999). El treball comunitari en el sistema català de serveis socials. En II Jornada dels Serveis Socials d’Atenció Primària: Subjectes i Xarxes Socials. Estratègies d’Acció Comunitària (p. 25-44).

Rebollo, O. (2019). Acció comunitària en la lluita contra l’exclusió. En Blog sobre pobresa i exclusió social. Recuperat de https://blog.caritas.barcelona/acollida-i-acompanyament/8909-revision-v1/

Román, B. (2009). Ètica en els serveis socials. Professions i organitzacions. Generalitat de Catalunya: Departament d’Acció Social i Ciutadania (“Papers d'acció social”, 7).

Vázquez, C.,  i Porcel, A. (2017). Supervisión. Espacio de aprendizaje significativo. Instrumento para la gestión. Espanya: Bubok.

Viscarret, J. (2009). Modelos y métodos de intervención en Trabajo Social. Madrid: Alianza Editorial (“Coleción Política Social / Servicios Sociales”).