Check list de cumpliment de normes de presentació d’articles

Llista de comprovació prèvia a l’enviament d’articles

Els autors i les autores hauran de comprovar que els articles compleixen els requisits que es mostren a continuació; en cas de no complir-los, els treballs els seran retornats.

  1. El cos de l’article s’ha anonimitzat: no inclou l’autoria ni la filiació i s’ha suprimit qualsevol element que pogués permetre de manera directa o indirecta la identificació de l’autor o l’autora. S’ha confirmat que s’ha utilitzat el terme “autor” o “autora” per indicar les referències al seu propi treball.
  2. El manuscrit s’envia en format .docx o RTF, incloses les referències bibliogràfiques, taules i figures.
  3. Les referències bibliogràfiques inclouen el DOI o la direcció URL, segons correspongui, en tots els casos possibles.
  4. El text es presenta en lletra Arial cos 12; interlineat 1,5; marges 3 cm. Les citacions literals es transcriuran en Arial 11, interlineat 1,5 i marges 4 cm.
  5. S’inclou el títol complet (40 paraules com a màxim) en castellà o català i en anglès; un breu resum (250 paraules com a màxim) en castellà o català i en anglès, i les paraules clau (5 com a màxim) en castellà o català i en anglès.
  6. Les figures i taules són al lloc del text que els correspon, amb numeració correlativa, el títol i la font. Es presentaran sense colors, amb el format predefinit, línies senzilles i text en Arial.
  7. Es declaren beques o suport financer i la seva procedència, si escau.
  8. Es manifesta que el treball compleix amb els requisis ètics d’investigació.
  9. El manuscrit respon a les especificacions de la secció a la qual es dirigeix.
  10. S’han revisat les referències bibliogràfiques i s’ajusten a l’estil i el format de l’adaptació de les normes APA exigides per la revista.